Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Ekološke dozvole


broj 02/3-370-1601/18 od 25.10.2018. godine, izdata Privrednom društvu ''BP DRAGSTES'' D.O.O. Brčko, odgovorno lice Mira Lazić sa rokom važenja do 27.09.2028. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u Gornjem Crnjelovu , na parceli označenoj kao k.č. br. 398/2 i 398/1, k.o. Crnjelovo Gornje 158.79KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1518/18 od 05.10.2018. godine izdate Privrednom društvu „BP DRAGSTES“ D.O.O. Brčko, odgovorno lice Mira Lazić, sa rokom važenja do 27.09.2028. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u zaštitonom pojasu magistralnog puta M-18.2, dionica Gojsovac-Pavlovića most i obuhvata zemljište označeno kao k.p. br. 1740/6, k.o. Popovi 158.17KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1650/18 od 01.10.2018. godine, izdate Privrednom društvu ''RISTIĆ KOMPANI'' D.O.O. Glavičice, odgovorno lice Petra Ristić, sa rokom važenja do 14.09.2028. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u Glavičicama, na parceli označenoj kao k.p. broj 790/1, k.o. Glavičice 151.09KB
Rješenje o obnavljanju Ekološke dozvole broj 02/3-370-1688/18 od 01.10.2018. godine, izdate Privrednom društvu 'PETROL BH OIL KOMPANI" D.O.O. Sarajevo, odgovorno lice Gregor Žnidaršić sa rokom važenja do 18.09.2028. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u Dvorovima, na parceli označenoj kao k.č. br.2899/2 i 2900, upisane u z.k.ul. 1269 k.o. Dvorovi. 157.89KB
Rešenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1468/18 od 24.09.2018. godine, izdate Privrednom društvu ''DEKOR CENTAR'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Zoran Mišić, Đsa rokom važenja do 14.09.2028. godine, za proizvodni objekat, koji se nalazi u Industrijskoj zoni 2, na zemljištu označenom kao k.p. 721/56, k.o. Bijeljina Selo 98.46KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za adaptaciju i prenamjenu dijela poslovnog objekta-magacinskog prostora sa inkubatorskom stanicom i mješaonom stočne hrane u proizvodni (proizvodnja sredstva za zaštitu bilja) u Bijeljini, PODNOSILAC: „KIKO“ D.O.O. Bijeljina 77.37KB
Rješenje o izdavanju ekološke dozvole izgradnju poslovno-proizvodnog objekta u Dvorovima, PODNOSILAC: „BN-DUKAT“ D.O.O. Brodac, 76.4KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-1842/18 od 06.11.2018. godine, koja je izdata Privrednom društvu ''STEVIĆ SEMBERIJA'' D.O.O. Velika Obarska, odgovorno lice Branislav Stević, sa rokom važenja do 06.09.2028. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u Velikoj Obarskoj, na parceli označenoj kao k.p. broj 1745/2 k.o. Velika Obarska. 106.87KB
RJEŠENjE o dodjeli ekološke dozvole Opštoj poljoprivrednoj zadruzi OPZ „AGRO HIT “ iz Gojsovca, odgovorno lice Dejan Stojanović - dogradnja postojećeg poslovno-proizvodnog objekta koji se nalazi u Bijeljini, ulica Gojsovac broj 18A, na parceli označenoj kao k.č. broj 236/1 i 236/3 k.o. Bijeljina Selo 233.16KB
RJEŠENjE o davanju EKOLOŠKE DOZVOLE (u ponovljenom postupku) Mijatović Zoranu iz Bijeljine za izgrađeni auto-servis koji je u sklopu porodičnog stambenog objekta u ulici Alekse Šantića bb u Bijeljini , na zemljištu označenom kao k.p. broj 1601/6 upisan u List nepokretnosti broj: 4271 KO Bijeljina 2 127.37KB
RJEŠENjE o davanju EKOLOŠKE DOZVOLE Petrović Dragani iz Donjeg Crnjelova za građenje ekonomskog objekta-staja za uzgoj svinja, koji se nalazi u Donjem Crnjelovu, na zemljištu označenom kao k.p. 6580/2 k.o. Crnjelovo Donje 287.69KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-1637/18 od 26.10.2018. godine, izdata Privrednom društvu ''MDM COMPANY'' D.O.O. Glavičice, odgovorno lice Mićo Tanasić, sa rokom važenja do 31.08.2028. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u Glavičicama broj 30, na parceli označenoj kao k.č. br.514/4, 514/6 i 515/1, k.o. Glavičice 151.08KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-1817/18 od 30.10.2018. godine, izdate Zanatskoj radnji pekara ''KLAS-SB'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Hodaj Fadil, sa rokom trajanja do 30.08.2028. godine, za poslovni objekat-pekare, koja se nalazi u ulici Pantelinska br. 3, na parceli označenoj kao k.p. br. 2542/27, k.o. Bijeljina. 102.66KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane do 250 kWp u Ljeljenči. PODNOSILAC ZAHTJEVA: „SOL-ART„ Bijeljina 77.83KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-1633/18 od 27.09.2018. godine, izdate Privrednom društvu „MG-STEVANOVIĆ“ D.O.O Bijeljina, odgovorno lice Darko Stevanović, sa rokom važenja do 14.08.2028. godine, za poslovno-proizvodne objekte za obradu kamena koji se nalaze u Ljeljenči, na zemljištu označenom po novom katastarskom premjeru kao parcela k.p. 298/15 k.o. Ljeljenča 105.44KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-1390/18 od 15.08.2018. godine, izdata MH ERS-MP A.D. Trebinje-ZEDP ''Elektro-Bijeljina'' A.D. Bijeljina, odgovorno lice Obren Marković, sa rokom važenja do 07.08.2028. godine, za transformatorske stanice TS 35/10 [KV], 2x8[MVA] "Bijeljina 4" sa 35[KV] priključnim kablom i 10 [KV] kablovskim raspletom u Bijeljini, na parceli broj dio k.č. 1050 upisana u Zemljišnoknjižni uložak broj 457, k.o. Bijeljina Selo, put Bijeljina (Tombak) Pučile, zatim kao k.p. 6453, 6456/1, 6457, 6458, 6470, 6473, 5363/6, 5173/39, 5497, 5498, 5649, 5500/1, 5499/2, 5519/2, 5551, 5103, 5099/1, 5663/5, 5675, 5671, 5672, 5870/7 ,5749, 5754/3, 5754/1, 5755/16, 5755/17, 5755/20, 5741/1, 5763, 4636/1, sve k.o.Bijeljina 1, Bijeljina 2 i Bijeljina Selo. 101.4KB
RJEŠENjE o davanju EKOLOŠKE DOZVOLE privrednom društvu “BRUAG BA“ D.O.O. iz Bijeljine, EKOLOŠKA DOZVOLA,odgovorno lice Saša Trišić, za poslovni objekat za preradu furnira i ostalih ploča od drveta koji se nalazi u Industrijskoj zoni 2, na parceli označenoj kao k.č. broj 721/73 i 721/119 k.o. Bijeljina Selo 239.85KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za dogradnju postojećeg poslovno-proizvodnog objekta u Gojsovcu. PODNOSILAC ZAHTJEVA: OPZ „AGRO HIT „ Gojsovac 75.58KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-1789/18 od 23.10.2018. godine, izdata Zanatskoj radnji BRENTA ''BADžE'' Glavičice, odgovorno lice Čedomir Ristić, sa rokom važenja do 01.08.2028. godine, za pilanu, koja se nalazi u Glavičicama, na parceli označenoj kao k.p. broj 1234/1 i 1234/3, upisane u z.k.uložak broj 96 k.o. Glavičice. 98.96KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za građenje ekonomskog objekta-staja za uzgoj svinja u Donjem Crnjelovu - podnosilac zahtjeva Dragana Petrović iz Donjeg Crnjelova 75.52KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-1497/18 od 31.08.2018. godine, izdate Privrednom društvu ''DIV PLAST'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Dragan Stanišić, sa rokom važenja do 26.07.2028. godine, za poslovno-proizvodni objekat, koji se nalazi u Industrijskoj zoni III, na parceli označenoj kao k.p. broj 728/117, k.o. Bijeljina Selo 100.84KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-1728/18 od 08.10.2018. godine, izdate Privrednom društvu „BN-DUKAT“ D.O.O. Gornji Brodac, odgovorno lice Nenad Pajić, sa rokom važenja do 17.07.2028. godine, za poslovni objekat - mlin za preradu žitarica, koji se nalazi u Gornjem Brocu, na parceli označenoj kao k.p. br. 2009, k.o. Gornji Brodac 100.57KB
RJEŠENjE o davanju EKOLOŠKE Zanatskoj radnji AUTOSERVIS "BOWELDD" Donja Čađavica, EKOLOŠKA DOZVOLA, za izgradnju poslovnog objekta (namjene prodajni prostor i autoservis) u Donjoj Čađavici kod Bijeljine, na parceli označenoj kao k.č. br. 3057/2, k.o. Čađavica Donja. 177.19KB
RJEŠENjE o davanju EKOLOŠKE DOZVOLE Đurđević Petru iz Gornjeg Broca za rekonstrukciju i promjenu namjene dijela poslovnog objekta u proizvodni objekat - proizvodnja pekarskih proizvoda u Gornjem Brocu , na zemljištu označenom kao k.č. broj 1857 k.o. Gornji Brodac. 219.63KB
RJEŠENjE o davanju EKOLOŠKE DOZVOLE za građenje ekonomskog objekta-štala za muzne krave i izmuzište, koji se nalazi u Gornjem Crnjelovu, na parceli označenoj kao k.č. broj 1664 i 3300 k.o. Crnjelovo Gornje. 282.38KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-1264/18 od 20.08.2018. godine, izdata Privrednom društvu ''Nešković'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Jovica Vučković, sa rokom važenja do 07.07.2027. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u ulici Sremska broj 2, na parceli označenoj kao k.č. br.790/3 i 790/7, k.o. Bijeljina 1. 158.65KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-1156/18 od 06.08.2018. godine, izdate Privrednom društvu ''LOGO'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Branislav Đokić, sa rokom važenja do 06.07.2028. godine, za proizvodno-poslovni objekat (kreiranje i proizvodnja svjetlećih reklama, svih vrsta reklamnih panoa, zastava i jarbola, digitalna štampa na tekstilu i PVC materijalima), koji se nalazi u Industrijskoj zoni 2 u Bijeljini, na zemljištu označenom kao k.p. br. 721/111, k.o. Bijeljina Selo. 103.49KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj broj 02/3-370-1226/18 od 13.08.2018. godine, izdate Privrednom društvu ''Stojanović i sin'' D.O.O. Ruhotina, odgovorno lice Zoran Stojanović, sa rokom važenja do 07.07.2028. godine, za poslovni objekat- mlin sa pratećim sadržajima, koji se nalazi u Ruhotini, na zemljištu označenom kao k.p. br. 616/2 i 616/3, k.o. Ruhotina. 107.32KB
RJEŠENjE o davanju EKOLOŠKE DOZVOLE Privrednom društvu " NN HOLDING" D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Nenad Nešković, EKOLOŠKA DOZVOLA, za izgradnju proizvodnih objekata,prva faza za obradu,pripremu i flaširanje vode u Popovima, na zemljištu označenom kao k.č. br. 1694 k.o. Popovi. 115.85KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj broj 02/3-370-1445/18 od 27.08.2018. godine, izdate Privrednom društvu ''SAVIĆ COMPANY'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Dimitrije Savić, sa rokom važenja do 23.06.2028. godine, za proizvodno-poslovni kompleks stočne hrane koji se nalazi u naselju Novi Dvorovi, ulica Majevičkih brigada kvart 52. br. 31, na zemljištu označenom po novom katastarskom premjeru kao parcela kp. br. 274, 274/2 i 275 k.o Bijeljina Selo. 169.37KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-939/18 od 26.06.2018. godine, izdate Privrednom društvu ''DMM WOOD'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Jelena Rašević, sa rokom važenja do 26.06.2028. godine, za poslovne objekte proizvodno-uslužnog kompleksa (fazna izgradnja), u Industrijskoj zoni 2, u Bijeljini, na zemljištu označenom kao k.p. br. 721/121, k.o. Bijeljina Selo. 109.62KB
RJEŠENjE o davanju EKOLOŠKE DOZVOLE Zanatskoj radnji autpraonica „PET JEZERA“ iz Bijeljine, odgovorno lice Jovanka Živanović, za objekat u izgradnji montažno-poslovni objekat autopraonica (privremenog karaktera), koja se nalazi u ulici Srpske dobrovoljačke garde, na zemljištu označenom kao k.č. broj 1774 k.o. Bijeljina 2 186.5KB
OBAVJEŠTENjE O PODNOŠENjU ZAHTJEVA ZA IZDAVANjE EKOLOŠKE DOZVOLE za poslovni objekat za preradu furnira i ostalih ploča od drveta, PODNOSILAC: D.O.O. „BRUAG BA“ Bijeljina 41.5KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-1212/18 od 12.07.2018. godine, izdate Privrednom društvu ''VINER FA'' D.O.O. Bijeljina,odgovorno lice Miodrag Božić, sa rokom važenja do 20.06.2028. godine, za iznajmljeni poslovni objekat, koji se nalazi u ulici Stefana Dečanskog broj 162, na zemljištu označenom po novom katastarskom premjeru kao parcela k.č. broj 1024 upisana u z.k. uložak broj 8495, k.o. Bijeljina 1. 98.45KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-1192/18 od 09.07.2018. godine,koja je izdata Privrednom društvu ''Agrotehnika'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Jovo Vujić, sa rokom važenja do 20.06.2028. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u Batkoviću, na parceli označenoj kao k.p. broj 5716 i k.p. 5717, upisane u posjedovni list broj 1657/4 i 2830/0 k.o. Batković. 166.64KB
02/3-370-1684/17 od 15.11.2017. godine, koja je izdata Privrednom društvu ''Talum'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Željko Damjanac, sa rokom važenja do 15.11.2027. godine, za poslovno-proizvodni objekat, koji se nalazi u Industrijskoj zoni III u Bijeljini, na zemljištu označenom kao parcela k.p. broj 728/119, k.o. Bijeljina Selo 145.72KB
02/3-370-1623/17 od 28.11.2017. godine, izdata Z.K.R. ''Cane'' iz Bijeljine, odgovorno lice Đorđe Gligorević iz Bijeljine, sa rokom važenja do 17.11.2027. godine, za kamenorezačku radnju, koja se nalazi u ulici Stevana Krnjića broj 1 u Bijeljini, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 634/0 k.o. Bijeljina 100.43KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-1969/17 od 03.01.2018. godine, izdate Privrednom društvu ''Raševići'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Draženko Rašević, sa rokom važenja do 25.11.2027. godine, za proizvodno-poslovni kompleks-pilane sa pratećim sadržajima, u ulici Mike Bosnića broj 45. u Bijeljini, na zemljištu označenom kao parcele k.p. br.898/1, 898/2, 899/1, 898/9 i 899/2, k.o. Bijeljina Selo 109.75KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-176/18 od 06.02.2018. godine, izdate Privrednom društvu ''G-PETROL'' D.O.O. Sarajevo PJ Bijeljina, odgovorno lice Milan Čolović, sa rokom važenja do 02.12.2027. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u Bijeljini, u ulici Stefana Dečanskog broj 119, na zemljištu označenom kao k.p. br.1387/1, k.o. Bijeljina 1 153.57KB
RJEŠENjE o davanju EKOLOŠKE DOZVOLE Ortačkoj samouslužnoj autopraonici ''Norkamp'' Suho Polje. EKOLOŠKA DOZVOLA - odgovorna lica Milkica Lazić i Nevenka Jovanović, za izgradnju samouslužne autopraonice-privremene, u Suhom Polju, uz magistralni put Ugljevik-MP-Bijeljina, na zemljištu označenom kao k.č. br. 873/2, k.o. Suvo Polje, Grad Bijeljina. 103.4KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-55/18 od 23.01.2018. godine, izdate Privrednom društvu ''Mlin Tomić'' D.O.O. Trnjaci, odgovorno lice Rada Tomić, sa rokom trajanja do 12.12.2027. godine, za poslovni objekat-mlin, koji se nalazi u Trnjacima, ulica Glavna broj 132, na parceli označenoj kao k.p. broj 1034, k.o. Međaši. Ekološka dozvola koja se obnavlja odnosi se na poslovni objekat-mlina, kapaciteta 30t/na dan, odnosno instalisani godišnji kapacitet je oko 7.500 tona 100.04KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-1938/17 od 10.01.2018. godine, izdate Zanatsko kamenorezačkoj radnji ''Mermer'' iz Bijeljine, odgovorno lice Mirković Dragoljub, sa rokom važenja do 23.12.2027. godine, za pogon za obradu kamena i izradu spomenika-kamenorezačka radnja, koja se nalazi u ulici Filipa Višnjića broj 145 u Bijeljini, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 3088, k.o. Bijeljina 1. Ekološka dozvola se obnavlja za pogon za obradu kamena i izradu spomenikakamenorezačka radnja koji u svom sastavu ima: odjeljenje za obradu kamena (poliranje kamena); kancelarije; prostorije za ispiranje i graviranje; manipulativnih površina; prostorije za rezanje kamena; prostorije za boravak radnika (trpezarija); sanitarni čvor; magacinskog prostora. 101.01KB
RJEŠENjE o davanju EKOLOŠKE DOZVOLE Zanatskoj radnji ''VUK VASILIJE'' iz Bijeljine, odgovorno lice Aleksandar Vuković, za izgrađenu zanatsku radnju za sječenje, oblikovanje i obradu kamena, koja se nalazi u ulici Starine Novaka broj 11, u Bijeljini, na zemljištu označenom kao k.p. broj 5597/2, k.o. Bijeljina 1. Ekološka dozvola se izdaje za zanatsku radnju za sječenje, oblikovanje i obradu kamena. Objekat je ukupne površine 291 m2 . Izgrađena spratnost je prizemlje gdje je smještena kamenorezačka radnja. Oko objekta urađene su betonske i popločane površine. Parcela je ograđena dvorišnom ogradom. U predmetnom objektu vrše se poslovi: sječenja, oblikovanja i obrade kamena. Prijem kamenih ploča vrši se u samom krugu poslovnog subjekta. Kamene ploče prvo idu na mašinu za rezanje, gdje se vrši rezanje na određene 207.27KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-103/18 od 24.01.2018. godine izdate Privrednom društvu Mlin ''Blagojević'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Radomir Blagojević, sa rokom trajanja do 12.01.2028. godine, za poslovni objekat-mlin, koji se nalazi u Kojčinovcu, na parceli označenoj kao k.p. broj 834, k.o. Ljeskovac. Ekološka dozvola koja se obnavlja odnosi se na poslovni objekat-mlina, kapaciteta 24t/na dan, odnosno oko 6 000 t/god proizvedenog brašna. 99.45KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-1886/17 od 15.01.2018. godine,koja je izdata Privrednom društvu ''CSP'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Savo Lazić, sa rokom važenja do 15.01.2028. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koji se nalazi u ulici Karađorđeva broj 78 u Dvorovima, na parceli označenoj kao k.č. broj 1486/3, k.o. Dvorovi. Ekološka dozvola koja se obnavlja je za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima koja u svom sastavu ima: objekat benzinske stanice - trgovačko-ugostiteljski objekat, kuhinja, restoran, magacin, ostave, kancelarija i mokri čvor, dimenzija (20.00 x13.00)m, spratnosti Pr+1, nastrešnica sa točionim mjestima, 4 podzemna rezervoara sa duplim plaštom za smještaj goriva, kapaciteta 4×50m 3 =200m3 , 1 podzemni rezervoar sa duplim plaštom za 165.62KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-70/18 od 22.01.2018. godine, koja je izdata Privrednom društvu ''Milkus'' D.O.O. Pale, odgovorno lice Milomir Kusmuk, sa rokom važenja do 16.01.2028. godine, za pogon za prikupljanje i reciklažu metalnog otpada, koji se nalazi u Velikoj Obarskoj, na parceli označenoj kao k.p. broj 6801, k.o. Velika Obarska. 2. Ekološka dozvola se obnavlja za: - poslovni prostor dimenzija 13,0 h 8,0 m, spratnosti Po+Pr+1+Pot, - nastrešnica, dimenzija 20,0 h 8,0 m, spratnosti Pr+0, - vaga, dimenzija 22,0 h 5,0 m - plato za odlaganje sekundarnih sirovina,nepravilnog oblika, dužine strana 45,0 + 78,0 + 13,0 + 45,01 + 11,0 + 8,0 + 7,0 + 78,0 + 35,0 m. 146.1KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-76/18 od 15.03.2018. godine, izdate Privrednom društvu ''Nešković'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Jovica Vučković, sa rokom važenja do 24.01.2028. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi na Regionalnom putu Rača-Vršani u mjestu Gornjem Crnjelovu, na zemljištu označenom kao k.p. br.375/3, k.o. Gornje Crnjelovo. 2. Ekološka dozvola koja se obnavlja je za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima koja u svom sastavu ima: - poslovni objekat benzinske stanice, dimenzija 50,00h20,00m, - nadstrešnica, dimenzija 16,50h12,00m, ispod koje se lociraju točiona mjesta- automati za točenje goriva, - samouslužna autoperionica dimenzija 6,00h6,00m, - međunadstrešnica, dimenzija 16,50h12,00m, - objekat za tehnički pregled vozila, dime 152.89KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-177/18 od 26.02.2018. godine, izdata Zanatskoj radnji-mlin ''ZLATNI KLAS'' iz Trnjaka, odgovorno lice Slavko Krstić, sa rokom važenja do 02.02.2028. godine, za mlin, koji se nalazi u Trnjacima, na zemljištu označenom kao parcela k.p. broj 382 i k.p. 383, upisana u katastarsko knjižni uložak 1327, i k.p. 429/2,429/3, katastarsko knjižni uložak 466, k.o. Trnjaci. 2. Ekološka dozvola koja se obnavlja je za mlin, veličine 14,00 x 8,00 m sa nastrešnicom. Sa istočne strane uz njega je dograđen objekat dimenzija 14,00 x 3,50 m i sa južne strane postojećeg objekta u dimenzijama 11,50 x 20,00 m. U sklopu predmetnog objekta je i magacin dimenzija 25,00 x 12,00 m, prizemlje + 0. Kapacitet je 40 t/24h. 103.39KB
RJEŠENjE o davanju EKOLOŠKE DOZVOLE Privrednom društvu "BRAĆA LAZIĆ" D.O.O. Dvorovi, EKOLOŠKA DOZVOLA, odgovorno lice Branko Lazić, za građenje poslovno-proizvodnog objekta, koji se nalazi u Dvorovima, Krađorđeva ulica, na parceli označenoj kao k.č. broj 693/6 i 693/7 k.o. Dvorovi. 2. Ekološka dozvola se izdaje za građenje poslovno-proizvodnog objekta (pekoteka,picerija,igraonica i restoran), dimenzija 42,50h16,50m,spratnosti P+1. U poslovnoproizvodnom objektu vršit će se proizvodnja raznih peciva i pica, te posluženje raznih jela, alkoholnih i bezalkoholnih napitaka u restoranu na spratu. Na spratu je predviđen prostor za dječiju igraonicu sa organizovanjem proslava rođendana i drugih slavlja. Kao osnovne sirovine koje se koriste u ovom proizvodnom i radnom procesu su: brašno,so,šećer,margarin,ad 275.81KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-158/18 od 01.02.2018. godine, izdata Zanatskoj radnji ''Mikron'' iz Bijeljine, odgovorno lice Branislav Jovičić, sa rokom važenja do 30.01.2028. godine, za proizvodni objekat za mašinsku obradu metala, koji se nalazi u Industrijskoj zoni III, u Bijeljini, na zemljištu označenom po novom katastarskom premjeru kao parcela k.č. broj 728/122, k.o. Bijeljina Selo. 107.99KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-106/18 od 01.03.2018. godine, izdate Privrednom društvu ''ICM'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Nikola Rosić, sa rokom važenja do 20.02.2028. godine, za izgrađeni poslovni objekat za skladištenje lijekova i medicinske opreme, koji se nalazi u ulici Donja Ljeljenča broj 045, na parceli označenoj kao k.č. br. 347/2 k.o. Ljeljenča. 2. Ekološka dozvola se obnavlja za izgrađeni poslovni objekat za skladištenje lijekova i medicinske opreme (gotovi proizvodi upakovani u orginalnu ambalažu proizvođača) i pomoćna ljekovita sredstva koja su takođe upakovana u orginalnu ambalažu proizvođača. Poslovni objekat se zagrijava pomoću toplotnih pumpi 141.57KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-466/18 od 12.03.2018. godine, koja je izdata Trgovinskoj radnji ''Vlajko'' Bijeljina, odgovorno lice Mirjana Perković, sa rokom važenja do 27.02.2028. godine, za auto otpad na Pavlovića putu broj 36, na zemljištu označenom kao parcela k.p. broj 2612/1 i 2612/5, k.o. Dvorovi. Ekološka dozvola koja se obnavlja je za poslovni objekat-auto otpad koji u svom sastavu ima: poslovni objekat broj 1, zidani, dimenzija 12.00 h 7.30 m, spratnosti P + 0; poslovni objekat broj 2, montažni, dimenzija 21.00 h 10.30 m, spratnosti P + 1 149.16KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-678/18 od 17.04.2018. godine, izdate Privrednom društvu ''G-PETROL'' D.O.O. Sarajevo PJ Bijeljina 4, odgovorno lice Milan Čolović, sa rokom važenja do 28.02.2028. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u Bijeljini, u ulici Sremska broj 2, na zemljištu označenom kao k.p. br. 482,482/1,790 i 790/1 k.o. Bijeljina 1. 2. Ekološka dozvola koja se obnavlja je za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima koja se sastoji od: poslovnog objekta sa nastrešnicom, dimenzija 20,00 h 6,00 m, spratnosi Pr+0; 1 ukopani dvoplaštni rezervoar, zapremine 100+50= 150 m3 ; 1 ukopani dvoplaštni rezervoar za TNG, zapremine 10 m 3 sa pratećim sadržajima 150.22KB
RJEŠENjE o izdavanju EKOLOŠKE DOZVOLE Lazarević Branku iz Bijeljine za građenje proizvodnog objekta (proizvodnja armaturnih mreža, binor nosača i bigovane armature),u Industrijskoj zoni 2, ulica Stefana Dečanskog broj 258, na zemljištu označenom kao k.č. br. 1105,1106/1,1106/2 i 1106/3, k.o. Bijeljina 1. 2. Ekološka dozvola koja se izdaje je za izgradnju proizvodnog objekta (proizvodnja armaturnih mreža, binor nosača i bigovane armature) dimenzija 60,60m h 25,10m, spratnosti Pr+0. U hali površine oko 1 500 m2 organizovaće se proizvodnja armaturnih mreža, binor nosača i drugih proizvoda iz oblasti građevinskog željeza te bigovanje željeza. Proizvodna hala je podijeljena na tri međusobno odvojena dijela i to: magacinsko-skladišni dio za prijem repromaterijala-sirovina, proizvodni dio (pogon za proizvodnju 171.93KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-351/18 od 21.03.2018. godine, izdate Privrednom društvu ''CSP'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Savo Lazić, sa rokom važenja do 21.03.2028. godine, za proizvodni objekat-betonara sa separacijom u Dvorovima, na zemljištu označenom kao parcele k.p. br.2568/21, k.o. Dvorovi. Ekološka dozvola se obnavlja za proizvodni objekat-betonara sa separacijom, dimenzija: plato betonare 40.00 h 40.00m, plato separacije 60.00h40.00m 106.11KB
OBAVJEŠTENjE O PODNOŠENjU ZAHTJEVA ZA IZDAVANjE EKOLOŠKE DOZVOLE za rekonstrukciju i promjenu namjene dijela poslovnog objekta u proizvodni objekat (za proizvodnju kora za pite) koji se nalazi u Gornjem Brocu PODNOSILAC: Petar Đurđević iz Gornjeg Broca Dana 08.06.2023. godine, podnosilac Petar Đurđević iz Gornjeg Broca, kao investitor predao je Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za rekonstrukciju i promjenu namjene dijela poslovnog objekta u proizvodni objekat. Z 75.89KB
OBAVJEŠTENjE O PODNOŠENjU ZAHTJEVA ZA IZDAVANjE EKOLOŠKE DOZVOLE za građenje ekonomskog objekta-štala za muzne krave i izmuzište - PODNOSILAC: Gajić Ljubomir iz Crnjelova Gornjeg 75.13KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-526/18 od 20.03.2018. godine, izdate Privrednom društvu ''Mlin Pavlović'' D.O.O. Gornje Crnjelovo, odgovorno lice Čedomir Pavlović, sa rokom važenja do 09.03.2028. godine, za proizvodne objekte za proizvodnju mlinskih proizvoda i proizvodnju stočne hrane, koji se nalaze u Gornjem Crnjelovu, na zemljištu označenom kao parcele k.p. br. 1703, 3217, 1703, 1698/2, 1705/2, 3217/1 i 32178/3, upisane u posjedovne listove broj 111, 1715, 644 i 1764, k.o. Gornje Crnjelovo. Ekološka dozvola koja se obnavlja je za: mlin za žitarice, dimenzija 18,30 x 17,20 m, spratnosti Pr+2, nastrešnicu sa zapadne strane, dimenzija 21,0 x 5,0 m, nastrešnicu sa južne strane, dimenzija 7,20 x 4,50 m i 8,40 x 8,20 m, - silos, dimenzija 21,50 x 8,90 m. - objekat, dimenzija 16,20 x 114.68KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-707/18 od 19.04.2018. godine, izdate Privrednom društvu ''G-PETROL'' D.O.O. Sarajevo PJ Bijeljina 3, odgovorno lice Edina Biščević, sa rokom važenja do 28.03.2028. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u Popovima, na parcelama označenim kao k.p. br. 1663/2, 1663/2 i 1663/5 k.o. Popovi. 2. Ekološka dozvola koja se obnavlja je za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima koja se sastoji od: - poslovnog objekta, dimenzija 23,00 h 14,00 m, spratnosti Po+Pr+1; - nadstrešnica,dimenzija 25,00 h 25,00 m ( natkriveni dio objekta za točeća mjesta); - pet ukopanih dvoplaštnih rezervoara, zapremine 50+50+50+40+10=200 m 3 . 151.33KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-504/18 od 13.04.2018. godine, izdate Privrednom društvu ''KontoProm'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Milan Kojić, sa rokom važenja do 03.04.2028. godine, za poslovno-proizvodni objekat, u ulici Majevičkih brigada kvart 52, broj 24 u Novim Dvorovima, na zemljištu označenom kao parcele k.p. br.265/1 k.o. Bijeljina Selo. 105.53KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-468/18 od 10.04.2018. godine, izdate Privrednom društvu ''JOVIĆ S & D'' D.O.O. Ugljevik, odgovorno lice Daniel Jović, sa rokom važenja do 10.04.2028. godine, za pogon za proizvodnju betona i postrojenje za eksploataciju i separaciju šljunka u Johovcu, na zemljištu označenom kao parcele k.p. br.1679, 1599/2, 1597 i 1598, k.o. Batar-Johovac 109.15KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-728/18 od 27.04.2018. godine, izdate Privrednom društvu ''Mega drvo'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Stefan Ostojić, sa rokom važenja do 07.04.2028. godine, za fabriku za proizvodnju rezane građe i namještaja, koja se nalazi uz magistralni put Bijeljina-Brčko, na zemljištu označenom kao parcele k.p. br. 6865/1, 6865/2, 6865/3, 6857/2, 6857/3, k.o. Velika Obarska. 107.29KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-902/18 od 21.05.2018. godine, izdate Privrednom društvu ''Braća Erić'' D.O.O. Trnjaci, odgovorno lice Savo Erić, sa rokom trajanja do 18.04.2028. godine, za poslovni objekat-pekare, koja se nalazi u Trnjacima,na magistralnom putu Bijeljina-Rača, na parceli označenoj kao k.p. br.875/1, k.o. Trnjaci. 99.71KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-1091/18 od 26.06.2018. godine, izdate Privrednom društvu ''Poli Garden'' D.O.O. Donje Crnjelovo, odgovorno lice Dobrica Narančić, sa rokom trajanja do 18.04.2028. godine, za proizvodno-poslovni objekat (drvomašinbravarska radionica), koja se nalazi u Donjem Crnjelovu, na parceli označenoj kao k.p. br.2705 k.o. Donje Crnjelovo. 100.17KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-727/18 od 24.04.2018. godine, izdate Privrednom društvu "Polet'' D.O.O. Donja Bukovica, odgovorno lice Vasilije Dragić, sa rokom važenja do 24.04.2028. godine, za poslovni objekat- klaonice sa pratećim sadržajima, u Donjoj Bukovici, na katastarskoj parceli k.p. br.1427 i 1428, k.o. Bukovica. 107.8KB
RJEŠENjE o davanju EKOLOŠKE DOZVOLE Privrednom društvu "Poli Garden" D.O.O. Donje Crnjelovo, odgovorno lice Dobrica Narančić, za izgrađene poslovno-proizvodne objekte za preradu drveta u Velikoj Obarskoj, na parceli označenoj kao k.č. broj 1282, k.o. Velika Obarska. 155.92KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-612/18 od 11.05.2018. godine, investitoru Božić Žarku iz Gornje Čađavice, a sada Zanatskoj radnji-metalostrugar ''BSB BOŽIĆ'' Ljeljenča,odgovorno lice Božić Žarko, sa rokom važenja do 11.05.2028. godine, za proizvodni objekat-radionice za obradu metala, koji se nalazi u Ljeljenči, na zemljištu označenom kao k.p. br. 298/37 i 298/53, k.o.Ljeljenča. 99.07KB
RJEŠENjE o izdavanju EKOLOŠKE DOZVOLE Privrednom društvu "Drvodom" D.O.O. Sarajevo, podružnica Bijeljina, odgovorno lice Pantić Nenad, za poslovni prostor u sklopu prizemlja stambeno-poslovnog objekta (prodaja, distribucija i uslužno rezanje i kantovanje pločastih repromaterijala za industriju namještaja po mjeri), koji se nalazi u Ljeljenči, na parceli označenoj kao k.č. broj 298/8, k.o. Ljeljenča. 178.96KB
RJEŠENjE o obnavljanju EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-826/18 od 15.05.2018. godine, izdata Zanatsko pekarskoj radnji ''ZLATNO KLASJE'' Bijeljina, odgovorno lice Svjetlana Cacanović, sa rokom važenja do 15.05.2028. godine, za poslovni objekat-pekare, koja se nalazi u ulici Živojina Mišića br.23, na parceli označenoj kao k.p. br. 1116/1 i 1117, upisane u k.k. uložak br: 3271 i 5287, k.o. Bijeljina 2. 99.8KB
RJEŠENjE O OBNAVLjANjU EKOLOŠKE DOZVOLE broj 02/3-370-1010/18 od 13.06.2018. godine, izdate Privrednom društvu ''Nešković'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Jovica Vučković, sa rokom važenja do 23.05.2028. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja je sa sjeverozapadne strane ograničena magistralnim putem M-18, dionicom Rača-Gojsovac i sa jugoistočne strane magistralnim putem M-18.2 Pavlovića Most-Gojsovac, na parceli označenoj kao k.č. br. 291/1 k.o. Bijeljina Selo. 159.18KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za građenje poslovnog objekata (namjene prodajni prostor i autoservis) u Donjoj Čađavici. PODNOSILAC: ZR AUTO SERVIS „BOWELDD “ Donja Čađavica. 76.62KB
Rješenje o davanju ekološke dozvole Ostojić Savi iz Batra za dogradnju postojećeg individualnog stambeno-poslovnog objekta, koji se nalazi u Glavičicama, na parceli označenoj kao k.p. broj 544/2 i 544/6 k.o. Glavičice. 281.79KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-893/18 od 25.05.2018. godine, izdate Privrednom društvu ''BUK PROMET'' D.O.O. Bijeljina, a sada Privrednom društvu ''GALAX'' D.O.O. Donji Žabar PJ Bijeljina, sa rokom važenja do 25.05.2028. godine, za betonjaru sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u Ulici Stefana Dečanskog 302, na parceli označenoj kao k.p. br. 6927/5 i 6927/15 k.o. Velika Obarska. 107.47KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1010/18 od 13.06.2018. godine, izdate Privrednom društvu ''Nešković'' D.O.O. Bijeljina, sa rokom važenja do 23.05.2028. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja je sa sjeverozapadne strane ograničena magistralnim putem M-18, dionicom Rača-Gojsovac i sa jugoistočne strane magistralnim putem M-18.2 Pavlovića Most-Gojsovac, na parceli označenoj kao k.č. br. 291/1 k.o. Bijeljina Selo NANB
Obavještenje o izdavanju ekološke dozvole za izgradnju individualnog stambeno-poslovnog objekta u Čardačinama kod Bijeljine, na parceli označenoj kao k.č. br. 413/1, k.o. Čardačine-Kojčinovac. NANB
Izvještaj o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole - za izgradnju proizvodnih objekata, prava faza za obradu,pripremu i flaširanje vode u Popovima (na Pavlovića putu), podnosilac zahtjeva "NN HOLDING"D.o.o. Bijeljina 76.48KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole - ZR "Pet jezera" - za objekat u izgradnji-montažno poslovni objekat-autopraonica (privremenog karaktera) 75.94KB
Rješenje o davanju ekološke dozvole Miletu Đuriću iz Bijeljine, za fazno građenje poslovnih objekata - samouslužne autoperionice i magacina za robu široke potrošnje u ulici Srpske vojske br. 315, na zemljištu označenom kao k.p. br 1086/1,1087/1 i 1088 k.o. Bijeljina Selo 102.8KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za građenje proizvodnih objekata (prerada drveta) u Međašima, podnosilac Srđan Mihajlović iz Međaša 118.72KB
Rješenje o davanju ekološke dozvole Privrednom društvu ''SEP'' DOO Bijeljina, odgovorno lice Vojislav Gligić, za dogradnju proizvodnog objekta uz postojeći poslovni objekat koji se nalazi u Ljeskovcu broj 123, na zemljištu označenom kao k.p. br 773/1, 773/2, 773/3, 774/3 i 774/4 k.o. Ljeskovac 104.64KB
Rješenje o davanju ekološke dozvole Zanatskoj radnji ''Medex'' Pučile, odgovorno lice Danijel Gajić, za rekonstrukciju i promjenu namjene dijela poslovnog u proizvodni objekat koji se nalazi u Pučilama, na zemljištu označenom kao k.p. br 54 k.o. Pučile 98.98KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1159/17 od 31.07.2017. godine, izdate Privrednom društvu ''ATLANTIC GRAND''' DOO Bijeljina, odgovorno lice Milanka Gligić, sa rokom važenja do 30.06.2027. godine, za poslovni objekat-pržionica kafe koji se nalazi u Glavičicama, na zemljištu označenom kao k.p. br. 510/2 i 508/1, k.o. Glavičice 106.52KB
Rješenje o davanju ekološke dozvole Privrednom društvu ''Bingo'' DOO Tuzla PJ broj 166 ''Minimarket'' Janja, odgovorno lice Adnan Delalić, za minimarket koji se nalazi u ulici Karađorđeva broj 201 u Janji, na zemljištu označenom kao k.p. br 2670 k.o. Janja 1 96.6KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za fazno građenje poslovnih objekata samouslužne autoperionice i magacina za robu široke potrošnje u Bijeljini, podnosilac Đurić Mile iz Bijeljine 119.38KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-785/17 od 09.06.2017. godine, izdate Privrednom društvu ''Dekor centar''' DOO Bijeljina, odgovorno lice Vanja Mišić, sa rokom važenja do 08.06.2027. godine, za poslovno-proizvodni objekat koji se nalazi u ulici Stefana Dečanskog br. 209 u Bijeljini, na zemljištu označenom kao k.p. br. 1179/1, 1180 i 1182/4, k.o. Bijeljina 1 97.72KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za rekonstrukciju i promjenu namene dijela poslovnog u proizvodni objekat u Pučilama, podnosilac zanatska radnja ''Medex'' Pučile 119.23KB
Rješenje o obnavljanju, i spajanju u jednu, ekoloških dozvola broj 02/3-370-1132/17 od 26.07.2017. godine i broj 02/3-370-792/20 od 20.07.2020. godine, izdatih Privrednom društvu ''Brijest''' DOO Bijeljina, odgovorno lice Duško Trifković, sa rokom važenja do 23.05.2027. godine, za proizvodni kompleks pilane sa pratećim sadržajima koji se nalazi na Pavlovića putu broj 3, na zemljištu označenom kao k.p. br. 1322/45,1322/55 i 1322/186, k.o. Bijeljina Selo 104.89KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za izgrađeni minimarket u Janji, podnosilac ''Bingo'' DOO Tuzla 118.55KB
Rješenje o davanju ekološke dozvole Miki Joviću iz Bijeljine, za izgradnju poslovno-proizvodnog objekta u Industrijskoj zoni 2 u Bijeljini, na zemljištu označenom kao k.p. br 721/114 k.o. Bijeljina Selo 95.31KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-673/17 od 10.05.2017. godine, izdate Privrednom društvu ''Krstić- Ž''' DOO Velika Obarska, odgovorno lice Ljubiša Krstić, sa rokom važenja do 06.05.2027. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima koja se nalazi u Velikoj Obarskoj bb., na zemljištu označenom kao k.p. br. 1455/2, k.o. Velika Obarska 153.24KB
Ekološka dozvola JP ''Gradskoj toplani'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Rade Hadži-Stević, za gradsku toplanu, koja se nalazi u ulici Sremska bb, na parceli označenoj po novom katastarskom premjeru kao k.p. broj 882/4, k.o . Bijeljina 100.48KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-718/17 od 23.05.2017. godine, izdate Privrednom društvu ''STEMIL''' DOO Bijeljina, odgovorno lice Slađan Maksimović, sa rokom važenja do 21.04.2027. godine, za pogon za proizvodnju PVC i AL stolarije koji se nalazi u Glavičicama, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 494/1, k.o. Glavičice 98.4KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-720/17 od 23.05.2017. godine, izdate Privrednom društvu ''Nešković''' DOO Bijeljina, odgovorno lice Jovica Vučković, sa rokom važenja do 20.04.2027. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima koja se nalazi u Janji, na zemljištu označenom kao parcele k.p. br. 1169 i 1170, k.o. Janja 2 152.69KB
Rješenje o obnavljanju, i spajanju u jednu, ekoloških dozvola broj 02/3-370-493/20 od 06.04.2020. godine i broj 02/3-370-522/17 od 19.04.2017. godine, izdatih Privrednom društvu ''Nešković''' DOO Bijeljina, odgovorno lice Jovica Vučković, sa rokom važenja do 19.04.2027. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima koja se nalazi u Donjoj Čađavici, na zemljištu označenom kao parcele k.p. br. 1235/32 i 3023/2, k.o. Donja Čađavica 156.03KB
Rješenje o davanju ekološke dozvole Privrednom društvu ''Bingo'' DOO Tuzla PJ broj 252 ''Hipermarket'' Janja, odgovorno lice Adnan Delalić, za rekonstrukciju i promjenu namjene proizvodnog objekta u poslovni, koji se nalazi u ulici Bijeljinska broj 300 V u Janji, na zemljištu označenom kao k.p. br 3949/1 k.o. Janja 1 103.76KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-707/17 od 19.05.2017. godine, izdate Zanatsko limarskoj radnji ''Limar Đukić'' Bijeljina, odgovorno lice Radiša Đukić, sa rokom važenja do 28.03.2027. godine, za limarsku radnju koja se nalazi u ulici Stefana Dečanskog br. 242A, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 1116/3 upisana u zk uložak broj 19449, k.o. Bijeljina 1 96.12KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za izgrađeni tržni centar u Janji, podnosilac ''Bingo'' DOO Bijeljina 118.59KB
Obavještenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju o ponodošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za kompleks "Žitopromet" namjene skladištenje i prerada žitarica, podnosilac zahtjeva: "Kutjevo" Banjaluka", PJ "Žitopromet" Bijeljina, Ulica Dimitrija Tucovića 195, Bijeljina 195.13KB
Rješenje o davanju ekološke dozvole Privrednom društvu ''HY-POWER-FLEXOMATIC'' DOO Bijeljina, odgovorno lice Vesna Cvjetinović, za dogradnju proizvodnog objekta za proizvodnju hidrauličnih crijeva i mašinsku obradu metala i plastike, u Industrijskoj zoni III u Bijeljini, na zemljištu označenom kao k.p. br 728/112 k.o. Bijeljina Selo 102.04KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za izgrađeni tržni centar u Janji, podnosilac ''Bingo'' DOO Tuzla 118.58KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za legalizaciju izgrađene betonjare sa pratećim sadržajima u Dvorovima, podnosilac ''CSP'' DOO Dvorovi 118.96KB
Rješenje o davanju ekološke dozvole Nikoli Matiću iz Popova, za izgradnju ekonomskog objekta za držanje krupne stoke u Popovima, na zemljištu označenom kao k.p. br 495/4 k.o. Popovi 99.4KB
Rješenje o davanju ekološke dozvole Nikoli Matiću iz Popova, za izgradnju ekonomskog objekta za držanje krupne stoke u Popovima, na zemljištu označenom kao k.p. br 495/3 k.o. Popovi 98.44KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1062/16 od 15.09.2016. godine, izdate Trgovinskoj radnji Autootpad - ''SPEED'' Dvorovi, odgovorno lice Nenad Petričević, sa rokom važenja do 15.09.2026. godine, za poslovni objekat - autootpad koji se nalazi u ulici Majevičkih brigada, kvart 52 br. 12 u Dvorovima, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 2901/3, k.o. Dvorovi 67.73KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za dogradnju proizvodnog objekta u Bijeljini, podnosilac ''HY-POVER-FLEXOMATIC'' DOO Bijeljina 119.01KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-132/17 od 06.03.2017. godine, izdate Privrednom društvu ''Agrimatco'' DOO Bijeljina, odgovorno lice Milan Vujanović, sa rokom važenja do 14.02.2027. godine, za poslovni objekat za skladištenje i prodaju sredstava za zaštitu bilja, đubriva i sjemenskog materijala koji se nalazi u Ljeljenči, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 298/43, k.o. Ljeljenča 98.48KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-150/17 od 07.03.2017. godine, izdate Privrednom društvu ''Katanik'' DOO Bijeljina, odgovorno lice Miodrag Stajić, sa rokom važenja do 11.02.2027. godine, za proizvodno-prodajni objekat koji se nalazi u Industrijskoj zoni 2 broj 11 u Bijeljini, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 721/115, k.o. Bijeljina Selo 96.94KB
Rješenje o obnavljanju, i spajanja u jednu, ekoloških dozvola broj 02/3-370-227/17 od 20.02.2017. godine i broj 02/3-370-1024/2 od 01.09.2021.godine, izdatih Privrednom društvu ''MDM STANKOM''' DOO Brčko, odgovorno lice Jovanka Stanković, sa rokom važenja do 15.02.2027. godine, za poslovno-proizvodni objekat koji se nalazi u ulici Komitska bb u Bijeljini, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 331/4 i 331/2, k.o. Bijeljina Selo 104.78KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izgradnju ekonomskog objekta za držanje krupne stoke u Popovima, podnosilac Nikola Matić iz Popova 118.53KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izgradnju ekonomskog objekta za držanje krupne stoke u Popovima, podnosilac Nikola Matić iz Popova 118.53KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-548/17 od 30.03.2017. godine, izdate Privrednom društvu ''Pansion'' DOO Triješnica, odgovorno lice Milorad Živanović, sa rokom važenja do 01.02.2027. godine, za poslovni objekat-pilanu koja se nalazi u Triješnici, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 165, k.o. Triješnica 100.97KB
Rješenje o davanju ekološke dozvole Privrednom društvu ''Elvaco MetPro'' DOO Bijeljina, odgovorno lice Dragan Ljubinković, za zakupljeni pogon za proizvodnju procesne opreme, u ulici Šabačkih đaka br. 19 u Bijeljini, na zemljištu označenom kao k.p. br 744/2 k.o. Bijeljina 98.32KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-43/17 od 17.01.2017. godine, izdate MH ERS-MP AD Trebinje-ZEDP ''Elektro-Bijeljina'' AD Bijeljina, odgovorno lice Obren Marković, sa rokom važenja do 17.01.2027. godine, za TC 35/10 kV sa pogonskom zgradom koja se nalazi u Donjoj Čađavici, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 1777/1 k.o. Donja Čađavica 114.92KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-45/17 od 16.01.2017. godine, izdate MH ERS-MP AD Trebinje-ZEDP ''Elektro-Bijeljina'' AD Bijeljina, odgovorno lice Obren Marković, sa rokom važenja do 16.01.2027. godine, za TC 35/10 kV sa pogonskom zgradom koja se nalazi u Dvorovima, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 70/1 k.o. Dvorovi 114.84KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-46/17 od 16.01.2017. godine, izdate MH ERS-MP AD Trebinje-ZEDP ''Elektro-Bijeljina'' AD Bijeljina, odgovorno lice Obren Marković, sa rokom važenja do 16.01.2027. godine, za TC 35/10 kV sa pogonskom zgradom koja se nalazi u ulici Sofke Nikolić bb u Bijeljini, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 3823 k.o. Bijeljina 115.29KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-47/17 od 17.01.2017. godine, izdate MH ERS-MP AD Trebinje-ZEDP ''Elektro-Bijeljina'' AD Bijeljina, odgovorno lice Obren Marković, sa rokom važenja do 17.01.2027. godine, za TC 35/10 kV sa pogonskom zgradom koja se nalazi u ulici Šabačkih đaka br. 23 u Bijeljini, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 748 k.o. Bijeljina 2 116.48KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-44/17 od 17.01.2017. godine, izdate MH ERS-MP AD Trebinje-ZEDP ''Elektro-Bijeljina'' AD Bijeljina, odgovorno lice Obren Marković, sa rokom važenja do 17.01.2027. godine, za TC 35/10 kV sa pogonskom zgradom koja se nalazi u Ostojićevu, k.o. Ostojićevo 114.32KB
Rješenje o davanju ekološke dozvole Privrednom društvu ''Bijeljina put'' DOO Bijeljina, odgovorno lice Nemanja Đaković, za fabriku betona, u ulici Baje Pivljanina br. 80, na zemljištu označenom kao k.p. br 882/2 k.o. Bijeljina selo 105.02KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-117/17 od 02.02.2017. godine, izdate Privrednom društvu ''Tanasić'' DOO Dvorovi, odgovorno lice Perica Tanasić, sa rokom važenja do 11.01.2027. godine, za pogon za preradu voća i povrća koji se nalazi u Dvorovima, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 665/1, k.o. Dvorovi 102.01KB
Rješenje o davanju ekološke dozvole Privrednom društvu ''Modernizacija'' DOO Gradačac, podružnica Bijeljina, odgovorno lice Amir Rekić, za izgradnju nastrešnice i dva smještajna kontejnera sa betonskim platoom za reciklažu posebno izdvojenog materijala, u ulici Dimitrija Tucovića br. 195, na zemljištu označenom kao k.p. br 612/5 k.o. Bijeljina 2 101.24KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1527/16 od 03.01.2017. godine, izdate Privrednom društvu ''Monaco'' DOO Bijeljina, odgovorno lice Ljubomir Stević, sa rokom važenja do 27.12.2026. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima kod Agrotržnog centra u Bijeljini, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 728/15, k.o. Bijeljina Selo 110.46KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za pogon za proizvodnju procesne opreme u Bijeljini, podnosilac ''ELVACO METPRO'' DOO Bijeljina 118.61KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-209/17 od 22.02.2017. godine, izdate Privrednom društvu ''Intergaj'' DOO Bijeljina, odgovorno lice Slobodan Jovanović, sa rokom važenja do 23.12.2026. godine, za kompleks za skladištenje žitarica u Dvorovima, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 2610/1, k.o. Dvorovi 95.87KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za rekonstrukciju i dogradnju fabrike betona, podnosilac ''Bijeljina put'' DOO Bijeljina 118.71KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju poslovnog objekta privremenog karaktera (nastrešnica sa betonskim platoom za reciklažu posebno izdvojenih metala), podnosilac ''Modernizacija'' DOO Gradačac-Podružnica Bijeljina 118.96KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1533/16 od 03.01.2017. godine, izdate Privrednom društvu ''Mljekara Dule'' DOO Srednji Dragaljevac, odgovorno lice Duško Cvjetinović, sa rokom važenja do 02.12.2026. godine, za mljekaru sa pratećim sadržajima u Srednjem Dragaljevcu, na zemljištu označenom kao parcele k.p. br. 632, 635, 636 i 637, k.o. Srednji Dragaljevac 102.26KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1360/16 od 29.11.2016 godine, izdate Zanatskoj radnji "BAN KOM" iz Patkovače, odgovorno lice Dragan Bartula, sa rokom važenja do 29.11.2026. godine, za pogon za primarnu preradu drveta-pilanu u Patkovači, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 275, k.o. Patkovača 100.19KB
Rješenje o davanju ekološke dozvole Akcionarskom društvu ''Nešković osiguranje'' Bijeljina, odgovorno lice Milenko Mišanović, za izgradnju benzinske stanice sa pratećim sadržajima i magacinom, u ulici Knez Ivo od Semberije bb (naselje Amajlije), na zemljištu označenom kao k.p. br 3902/1 k.o. Bijeljina 2 106.59KB
Rješenje o davanju ekološke dozvole Privrednom društvu ''Rakić'' DOO Brčko, odgovorno lice Dragan Rakić, za izgradnju autopraonice i rekonstrukciju i dogradnju postojećeg poslovnog objekta - pretvaranje djela prizemlja u kafe bar i postavljanje natkrivene bašte, u ulici Stefana Dečanskog bb, na zemljištu označenom kao k.p. br. 728/12, k.o. Bijeljina Selo 104.79KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1314/16 od 14.11.2016. godine, izdate Privrednom društvu ''PROMAL A.B'' DOO Laktaši PJ Bijeljina, odgovorno lice Boris Malinović, sa rokom važenja do 14.11.2026. godine, za iznajmljeni poslovni objekat za prikupljanje, skladištenje i transport neopasnog otpada u Velikoj Obarskoj, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 4120/29, k.o. Velika Obarska 95.26KB
Rješenje o obnovi ekološke dozvole broj 02/3-370-1375/16 od 03.11.2016. godine, izdate ZBR ''ALP-Dragić'' Dvorovi, odgovorno lice Slobodan Dragić, sa rokom važenja do 03.11.2026. godine, za pogon za proizvodnju PVC i AL stolarije koji se nalazi u Dvorovima, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 1765/3, upisana kao zk uložak br. 1695/3, k.o. Dvorovi 59.5KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1212/16 od 24.10.2016. godine, izdate Privrednom društvu ''Bingo'' DOO Tuzla PJ ''Semberka - prerada voća, povrća i začina'' Janja, odgovorno lice Adnan Delalić, sa rokom važenja do 24.10.2026. godine, za fabriku za preradu voća, povrća i začina, koja se nalazi u ulici Bijeljinska br. 294 u Janji, na zemljištu označenom po novom katastarskom premjeru kao parcela k.p. br. 3953/2, upisana u zemljišno-knjižni izvadak 508 k.o. Janja 1 81.29KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-829/16 od 24.11.2016. godine, izdate Privrednom društvu ''Nešković'' Bijeljina, odgovorno lice Jovica Vučković, sa rokom važenja do 22.10.2026. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi sa desne strane magistralnog puta Bijeljina-Tuzla u centru naselja Suvo Polje, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 740/8, k.o. Suvo Polje 83.22KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1571/16 od 15.12.2016. godine, izdate Zanatskoj radnji pekara ''Čaršija'' Janja, odgovorno lice Enver Kabašaj, sa rokom važenja do 20.10.2026. godine, za pogon pekare, koji se nalazi u ulici Bijeljinska br. 139 u Janji, na parceli označenoj kao k.p. br. 1782 , k.o. Janja 1 60.8KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izgradnju autoperionice i rekonstrukciju i dogradnju postojećeg poslovnog objekta-pretvaranje dela prizemlja u kafe bar i postavljanje natkrivene bašte u Bijeljini, podnosilac ''Rakić'' DOO Brčko 48.06KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1317/16 od 19.10.2016. godine, izdate Privrednom društvu '''ZP KOMERC''' DOO Vršani, odgovorno lice Ljubiša Rosić, sa rokom važenja do 19.10.2026. godine, za farmu za tov junadi koja se nalazi u Vršanima, na zemljištu označenom kao parcele k.p. br.1810/2, upisana u posjedovni list broj 562 i k.p. broj 1810/1(dio), upisana u posjedovni list broj 58, obje k.o. Vršani 66.62KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1316/16 od 19.10.2016. godine, izdate Privrednom društvu '''ZP KOMERC''' DOO Vršani, odgovorno lice Ljubiša Rosić, sa rokom važenja do 19.10.2026. godine, za farmu svinja koja se nalazi u Vršanima, na zemljištu označenom kao parcele k.p. broj 1257/3 i 1259, upisanom u z.k.izvadak br.62 i 65 k.o. Vršani 64.66KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1530/16 od 05.12.2016. godine, izdate Privrednom društvu '''MOST''' DOO Bijeljina, odgovorno lice Saša Lazić, sa rokom važenja do 18.10.2026. godine, za poslovno proizvodni objekat - proizvodnja betonskih elemenata, koji se nalazi na Pavlovića putu bb, na parceli označenoj kao k.p. br. 1593/2, upisanoj u list nepokretnosti broj 1005/1 k.o. Popovi 66.25KB
Rješenje o davanju ekološke dozvole Privrednom društvu ''Agrotehnika' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Jovo Vujić, za legalizaciju proizvodne montažne nastrešnice uz postojeći proizvodni objekat u ulici Stefana Dečanskog broj 205 u Bijeljini, na zemljištu označenom kao k.p. br. 1182/7, k.o. Bijeljina 1 60.79KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1112/16 od 26.09.2016. godine, izdate Privrednom društvu '''N group''' D.O.O.Bijeljina, odgovorno lice Žiko Nešković, sa rokom važenja do 26.09.2026. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koji se nalazi u ulici Živojina Mišića broj 9 u Bijeljini, na parceli označenoj kao k.p. br. 5164/12, k.o. Bijeljina 2 75.24KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1551/16 od 09.12.2016. godine, izdate Privrednom društvu ''Higra'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Dragan Sarić, sa rokom trajanja do 29.09.2026. godine, za postrojenje za proizvodnju betona-betonjaru u sklopu postojećeg magacinsko-skladišnog kompleksa i interne benzinske pumpe , koje se nalazi u ulici Stefana Dečanskog broj 251 u Bijeljini, na parceli označenoj kao k.p. br. 728/31, k.o. Bijeljina Selo 70.19KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1570/16 od 15.12.2016. godine, izdate Privrednom društvu '''EKO'' D.O.O.Bijeljina, odgovorno lice Zoran Vasilić, sa rokom trajanja do 27.09.2026. godine, za pogon za proizvodnju termovate, koji se nalazi u ulici Srpske Vojske broj 324 u Bijeljini, na parceli označenoj kao k.p. br. 1272/1, k.o. Pučile 58.94KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1178/16 od 30.09.2016. godine, izdate Privrednom društvu ''PRIZMA'' D.O.O.Bijeljina, odgovorno lice Duško Bojić, sa rokom trajanja do 23.09.2026. godine, za pogon za proizvodnju PVC i AL stolarije, koji se nalazi u Hasama, na parceli označenoj kao k.p. br.573/22, k.o. Hase-Brijesnica. 85.73KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1090/16 od 21.09.2016. godine, izdate Nikoli Matiću iz Popova, sa rokom trajanja do 16.9.2026. godine, za ekonomski objekat - farmu svinja u Popovima broj 45, na zemljištu označenom kao parcela k.p.br.497 k.o. Popovi 127.5KB
Rješenje o obnovi ekološke dozvole broj 02/3-370-1179/16 od 20.09.2016. godine, izdate Privrednom društvu ''NATURA FOOD'' DOO Balatun, odgovorno lice Senahid Huremović, sa rokom važenja do 10.09.2026. godine, pogon za preradu voća i povrća sa pratećim objektima u Balatunu, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 676/5, k.o. Balatun 132KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za legalizaciju proizvodne metalne nastrešnice u Bijeljini, podnosilac ''Agrotehnika'' DOO Bijeljina 128KB
Rješenje o obnovi ekološke dozvole broj 02/3-370-981/16 od 25.08.2016. godine, izdate Privrednom društvu ''MONTING-MONTAŽA'' DOO Bijeljina, odgovorno lice Spasoje Albijanić, sa rokom važenja do 05.08.2026. godine, za proizvodno-poslovni objekat koji se nalazi na Pavlovića putu bb, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 2611/3 i 2611/24, k.o. Dvorovi 65.45KB
Rješenje o obnovi ekološke dozvole broj 02/3-370-944/16 od 16.08.2016. godine, izdate Privrednom društvu ''Euroterm'' DOO Dvorovi, odgovorno lice Božo Mrđenović, sa rokom važenja do 03.08.2026. godine, za pogon za mašinsku proizvodnju cijevi, šipki i ploča od plastike koji se nalazi u ''Industrijske zone 3'' u Bijeljini, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 728/173, k.o. Bijeljina Selo 58.16KB
Rješenje o obnovi ekološke dozvole broj 02/3-370-991/16 od 30.08.2016. godine, izdate Privrednom društvu ''FLEX-PRO'' DOO Bijeljina, odgovorno lice Bogdanović Miodrag, sa rokom važenja do 02.08.2026. godine, za pogon za mašinsku obradu metala koji se nalazi u Ljeljenči br. 23, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 978/1 i 974/1, k.o. Ljeljenča 64.65KB
Rješenje o obnovi ekološke dozvole broj 02/3-370-995/16 od 16.08.2016. godine, izdate Privrednom društvu ''Jorgos'' DOO Bijeljina, odgovorno lice Petar Vidaković, sa rokom važenja do 29.07.2026. godine, za pogon za montažu namještaja koji se nalazi u ulici Raje Banjičića bb, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 201 k.o. Bijeljina 2 58.71KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za dogradnju poslovno-proizvodnog objekta u Bijeljini, podnosilac ''MDM STANKOM'' iz Brčkog 48.01KB
Rješenje o obnovi ekološke dozvole broj 02/3-370-855/16 od 22.07.2016. godine, izdate Zanatskoj radnji autopraonica ''Lukić'' Bijeljina, odgovorno lice Milenko Lukić, sa rokom važenja do 22.07.2026. godine, za autoperionicu, koja se nalazi u ulici Stefana Dečanskog broj 115, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br.1608/1 i 1608/4 k.o. Bijeljina 1 62.76KB
Rješenje o obnovi ekološke dozvole broj 02/3-370-952/16 od 16.08.2016. godine, izdate Zoranu Tomiću iz Bijeljine, sa rokom važenja do 23.07.2026. godine, za poslovni objekat – održavanje i popravka motornih vozila, koji se nalazi u Ulici Stefana Dečanskog broj 110, na zemljištu označenom kao parcela k.p.br.1336/2 k.o. Bijeljina 62.3KB
Rješenje o davanju ekološke dozvole Milutinu Laziću iz Međaša, za izgradnju benzinske stanice sa pratećim sadržajima u uzaštitnom pojasu magistralnog puta M-1 (104) u Popovima, na zemljištu označenom kao k.p. br. 1740/1 i 1740/8, k.o. Popovi 74.09KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-771/16 od 01.07.2016. godine, izdate Radenku Raševiću iz Bijeljine, sa rokom važenja do 01.07.2026. godine, za farmu ovaca, koja se nalazi u Zagonima, na zemljištu označenom kao parcela k.p. 1480 k.o. Zagoni 63.28KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-908/16 od 08.08.2016. godine, izdate Privrednom društvu ''Intergaj'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Slobodan Jovanović, sa rokom važenja do 22.06.2026. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi na magistralnom putu Bijeljina-Dvorovi, na zemljištu označenom kao parcela k.p. 2611/17 i dio k.p. 3018, k.o. Dvorovi 69.35KB
Rješenje o davanju ekološke dozvole ''MAGUS' D.O.O. Novo Goražde P.J. br.11 Dvorovi, odgovorno lice Jovana Kovačević,, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima u uzaštitnom pojasu magistralnog puta (M-1) 115, dionica Rača-Gojsovac, na zemljištu označenom kao k.p. br. 263 i 264, k.o. Bijeljina Selo 76.39KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-754/16 od 24.06.2016. godine, izdate Privrednom društvu 'Meridijana'' D.O.O Gornji Brodac, odgovorno lice Zoran Matić, sa rokom važenja do 15.06.2026. godine, za proizvodne objekte za impregnaciju drvenih stubova u Gornjem Brodcu, na zemljištu označenom kao parcele k.p. br. 1777, 1762, 1763 i 1761 k.o. Gornji Brodac 75.01KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju benzinske stanice sa pratećim sadržajima u Popovima, podnosilac Milutin Lazić iz Bijeljine 48.76KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-733/16 od 17.06.2016. godine, izdate Privrednom društvu ''Zeta'' D.O.O. VelikaObarska, odgovorno lice Tomislav Stevanović, sa rokom važenja do 09.06.2026. godine, za pogon za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa u Velikoj Obarskoj, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 802/1 upisano u zemljišno-knjižni uložak broj 3607 k.o. Velika Obarska 63.64KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-805/16 od 08.07.2016. godine, izdate Z.R. ''Savić MM'' iz Bijeljine, odgovorno lice JelenaSavić, sa rokom važenja do 31.05.2026. godine, za autoperionicu u ulici Srpske Vojske broj 300, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 5608 k.o. Bijeljina 1 64.86KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-740/16 od 20.06.2016. godine, izdate Privrednom društvu "Produkt export-import" D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Zoran Marinković, sa rokom važenja do 27.05.2026. godine, za mlin sa pratećim sadržajima na Pavlovića putu broj 31, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 2898/16 k.o. Dvorovi 67.89KB
Rješenje o davanju ekološke dozvole Privrednom društvu ''Partner'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Radovan Petrović, za izgradnju poslovno-proizvodnog objekta u Bijeljini, u Ulici Stefana Dečanskog bb u Bijeljini, na zemljištu označenom kao k.p. br. 1368/1 i 1369, k.o. Bijeljina 1 60.86KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-675/16 od 27.05.2016. godine, izdate Privrednom društva ''Euro-paneli'' D.O.O. Dvorovi, odgovorno lice Dragana Stojanović, sa rokom važenja do 26.05.2026. godine, za poslovno-proizvodni objekat na Pavlovića putu broj 19, na zemljištu označenom kao parcela k.p.br.2891/43 i 2891/167 k.o. Dvorovi 68.23KB
Obavještenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-756/16 od 01.06.2016. godine, izdate Privrednom društvu ''Petrić'' D.O.O. Vršani, odgovorno lice Risto Petrić, sa rokom važenja do 24.05.2026. godine, za objekat-separacije šljunka sa pratećim sadržajima u Balatunu, na zemljištu označenom kao parcele k.p. broj 1752/1 i 1753/1 k. o. Balatun 69.75KB
Obnova ekološke dozvole broj 02/3-370-622/16 od 27.5.2016. godine, izdate Privrednom društvu ''BP Dragstes'' D.O.O. Brčko, odgovorno lice Mira Lazić, sa rokom važenja do 17.5.2026. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi uz magistralni put Bijeljina-Brčko, na zemljištu označenom kao parcele k.p. br.6927/13, 6927/14 i 6927/19 k.o. Velika Obarska 72.88KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za građenje štale za muzne krave u Donjem Dragaljevcu, podnosilac Dragan Petrović iz Donjeg Dragaljevcaaljevca 48.15KB
Ekološka dozvola broj 02/3-370-549/21, od 06.05.2021., izdata Vići Simiću iz Vršana, za izgrađeni ekonomski objekat, koji će se nalaziti u Vršanima, na zemljištu označenom kao k.p. br. 1724/2, k.o. Vršani 65.4KB
Ekološka dozvola broj 02/3-370-513/21, od 27.04.2021., izdata Privrednom društvu ''BOS-NOR'' D.O.O. iz Janje, odgovorno lice Suad Šabanović, za građenje stambeno-poslovno-proizvodnog objekta, koji će se nalaziti u Janji, na zemljištu označenom kao k.p. br. 4230, 4231, 4232, 4233/1 i 4233/2, k.o. Janja 1 64.02KB
Ekološka dozvola broj 02/3-370-491/21, od 21.4.2021, izdata Šefiku Gradaščeviću iz Janje, za građenje poslovno-proizvodnog objekta, koji će se nalaziti u Janji, na zemljištu označenom kao k.p. br. 2632 k.o. Janja 2 68.19KB
Obnova ekološke dozvole broj 02/3-370-229/16 od 03.05.2016. godine, izdata Privrednom društvu ''NN HOLDING'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Nenad Nešković, sa rokom važenja do 12.04.2026. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi na magistralnom putu Bijeljina-Rača, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 1703/1 (novi premjer) k.o. Balatun 71.7KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju farme muznih krava u Vršanima, podnosilac Simić Vićo iz Vršana, 47.55KB
Obnova ekološke dozvole broj 02/3-370-321/16 od 23.03.2016. godine, izdata Privrednom društvu "BP Petrić" D.O.O. Vršani, odgovorno lice Risto Petrić, sa rokom važenja do 23.3.2026. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u Ljeljenči, na zemljištu označenom kao parcele k.p. broj 388/14 i 388/13 k.o. Ljeljenča 74.39KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za izgrađeni stambeno-poslovni objekat. Podnosilac: P.D. "Bos-nor" iz Janje. Broj: 02/3-370-513-513/21 47.74KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju poslovno-proizvodnog objekta (fazna izgradnja). Podnosilac: Šefik Gradaščević iz Janje. Broj: 02/3-370-491/21 48.16KB
Obnova ekološke dozvole broj 02/3-370-347/16 od 28.3.2016. godine, izdata Privrednom društvu ''Metalogradnja'' D.O.O. Kojčinovac, odgovorno lice Mladen Mališanović, sa rokom važenja do 16.3.2026. godine, za poslovno-proizvodni objekat za proizvodnju PVC i AL stolarije, koji se nalazi u Kojčinovcu, na zemljištu označenom kao parcele k.p. broj 1057/1i 1057/3 k. o. Janja 2. 61.14KB
Obnova ekološke dozvole broj 02/3-370-406/16 od 12.4.2016. godine, izdata ''Limoprodukt'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Milenko Jović, sa rokom važenja do 10.3.2026. godine, za poslovno-proizvodni objekat (limarska radionica), koja se nalazi u Industrijskoj zoni 3 u Bijeljini, na zemljištu označenom kao parcele k.p. broj 728/115 k. o. Bijeljina Selo. 59.91KB
Obnova ekološke dozvole broj 02/3-370-75/16 od 26.02.2016. godine, izdata Zanatsko-kamenorezačkoj radnji ''Manojlović'' Bijeljina, odgovorno lice Amela Manojlović, sa rokom važenja do 26.02.2026. godine, za kamenorezačku radnju, koja se nalazi u ulici Filipa Višnjića broj 29, na zemljištu označenom kao parcele k.p. broj 2911 k. o. Bijeljina. 63.17KB
Ekološka dozvola broj 02/3-370-128/21, od 2.3.2021, izdata Privrednom društvu „MEGA SISTEM“ D.O.O. Pađine-Zvornik, odgovorno lice Gordana Ilić, za građenje poslovno-proizvodnih objekata u Dvorovima, na zemljištu označenom kao k.p. br. 2891/125 i 2891/126, k.o. Dvorovi. 69.97KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za gasovod na području Grada Bijeljina srednjeg pritiska 10 kt i distributivne gasne mreže 299 kt 66.97KB
Obnova ekološke dozvole Zanatskoj radnji ''Delić'' Bijeljina za auto servis i auto otpad na Pavlovića putu 68.35KB
Obnova ekološke dozvole Privrednog društva 'N group'' D.O.O. Bijeljina benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima na Pavlovića putu 71.04KB
Ekološka dozbola broj 02/3-370-6504/15 od 25.01.2016. godine, izdata Privrednom društvu "MONACO" D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Ljubomir Stević, sa rokom važenja do 30.12.2025. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u Ulici Stefana Dečanskog broj 88, na zemljištu označenom kao parcela k.p.br.1617/10 k.o. Bijeljina 1 70.65KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "ROTAL" d.o.o. Brezovo Polje-Brčko, odgovorno lice Branko Jovanović, za građenje poslovno-proizvodnog objekta u Industrijskoj zoni 2. – fazna izgradnja u Bijeljini, na zemljištu označenom kao k.p. br. 721/127, k.o. Bijeljina Selo 66.59KB
Ekološka dozvola Ljilji Rajković iz Bijeljine za građenje proizvodnog objekta-metalske radionice, koja će se nalaziti u Patkovači, na zemljištu označenom kao k.p. br. 858/1, k.o. Patkovača 99.14KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu "ITAKOIL" d.o.o. Bijeljina, odgovorno lice Miroslav Rikić, za građenje poslovnog objekta-proizvodnog pogona u Industrijskoj zoni 3 u Bijeljini, na zemljištu označenom kao k.p. br. 728/174, k.o. Bijeljina Selo 67.13KB
Obnovljena ekološka dozbola broj 02/3-370-5311/15 od 21.12.2015. godine, izdata Privrednom društvu "G-PETROL" D.O.O. Sarajevo, PJ Janja, odgovorno lice Srđan Pešević, sa rokom važenja do 14.12.2025. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi na uglu ulica Zmaj Jovine i Karađorđeve ulice u Janji, na zemljištu označenom kao parcele k.p. br.699/2 k. o. Janja 1 71.18KB
Obnovljena ekološka dozbola broj 02/3-370-6643/15 od 25.01.2016. godine, izdata Privrednom društvu ''Agrotehnika''' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Jovo Vujić, sa rokom važenja do 15.12.2025. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u Trnjacima, na zemljištu označenom kao parcele k.p. br.123/2 k. o. Trnjaci 70.24KB
Ekološka dozvola Radomiru Đukiću za automehaničarsku radionicu u Patkovači (Blok 1, broj 2a, na zemljištu označenom kao k.p. br. 1372 i 1373, k.o. Patkovača) 100.45KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju poslovnog objekta - proizvodnog pogona u Industrijskoj zoni 3 u Bijeljini, podnosilac zahtjeva "Itakoil" d.o.o. NANB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za legalizaciju automehaničarske radionice u Patkovači, podnosilac: Đukić Radomir iz Patkovače 47.87KB
Obnovljena ekološka dozvola broj 02/3-370-94/16 od 04.02.2016. godine, izdata Zanatsko pekarskoj radnji. ''Pekara Aleksa'' Bijeljina - odgovorno lice Radenko Pelemiš 62.01KB
Obnovljena ekološka dozvola broj 02/3-370-3854/15 od 29.10.2015. godine, izdata Javnoj zdravstvenoj ustanovi Bolnica „Sveti Vračevi“ Bijeljina, odgovorno lice prof. dr Zlatko Maksimović, sa rokom važenja do 26.10.2025. godine, za objekat Nove bolnice i postrojenje za sterilizaciju medicinskog otpada 86.31KB
Obnovljena ekološka dozvola broj 02/3-370-4298/15 od 27.11.2015. godine, izdata Zanatskoj radnji autoservis „Pelemiš“ Bijeljina, odgovorno lice Vojislav Pelemiš, sa rokom važenja do 23.10.2025. 66.65KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu 'Mega drvo' D.O.O. Bijeljina za fabriku za proizvodnju rezane građe i namještaja, koja se nalazi uz magistralni put Bijeljina-Brčko, na zemljištu označenom kao par 99.22KB
Obnovljena ekološka dozvola broj 02/3-370-2618/15 od 01.10.2015. godine i broj 02/3-370-750/17 od 31.05.2017.godine i spajaju u jednu, izdate Jeftić Aleksandru iz Amajlija, sa rokom važenja do 01.10.2025. godine, za farmu bikova u Amajlijama, na zemljištu označenom kao parcele k.p. br. 180/2 i 180/3 k.o. Amajlije 66.79KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "Jović S & D" D.O.O. Ugljevik za pogon za proizvodnju betona i postrojenje za eksploataciju i separaciju šljunka koji se nalazi u Johovcu 102.14KB
Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju benzinske stanice sa pratećim sadržajima u Pučilama 49.76KB
Obnova ekološke dozvole Privrednog društva "Mlin Pavlović" D.O.O. Gornje Crnjelovo, za proizvodne objekte za proizvodnju mlinskih proizvoda i proizvodnju stočne hrane 103.72KB
Ekološka dozvola za privredno društvo „KS-20“ DOO Bijeljina, odgovorno lice Sara Stević, za izgradnju proizvodnog kompleksa, u Industrijska zona 2 u Bijeljini, na zemljištu označenom kao k.p. br. 720/1, 721/1 i 1373/2, k.o. Bijeljina Selo 65.91KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "CSP" D.O.O. Dvorovi-Bijeljina za izgradnju betonare sa separacijom, koja će se nalaziti u Dvorovima 93.13KB
Ekološka dozvola za privredno društvo „Dukat“ DOO Banja Luka, EKOLOŠKA DOZVOLA, odgovorno lice Perica Repajić, za izgradnju poslovno-proizvodnog objekta, u Dvorovima, na zemljištu označenom kao k.p. br. 2890/8, k.o. Dvorovi 61.16KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "Nešković" D.O.O. Bijeljina za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja će se nalaziti na Regionalnom putu Rača-Vršani u mjestu Gornjem Crnjelovu 99.34KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za građenje skladišta za komprimovani prirodni gas (CNG) - platforma sa bocama CNG, podnosilac "Atlantik grand" d.o.o. Bijeljina 49.81KB
Obnova ekološke dozvole Privrednog društva "G-PETROL" D.O.O.Sarajevo PJ Bijeljina, koja se nalazi u ulici Stefana Dečanskog broj 119. u Bijeljini 180.73KB
Obnovljena ekološka dozvola broj 02/3-370-2440/15 od 25.09.2015. godine, izdata Privrednom društvu ''Braća Lazić'' DOO Dvorovi 70.76KB
Obnova ekološke dozvole Zanatskoj radnji-mlin "Zlatni klas" Trnjaci 93.08KB
Ekološka dozvola ZR ''Stef-mark plast'' Bijeljina, Oleg Krndija 63.92KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu "ICM" D.O.O. Bijeljina za izgrađeni poslovni objekat za skladištenje lijekova i medicinske opreme, koji se nalazi u ulici Donja Ljeljenča broj 45. 85.81KB
Ekološka dozvola Zoranu Mijatoviću za izgrađeni auto servis koji je u sklopu porodično stambenog objekta u ulici Alekse Šantića bb. u Bijeljini 334.59KB
Obnova ekološke dozvole Privrednog društva Mlin "Tomić" za poslovni objekat-mlin, koji se nalazi u Trnjacima 141.8KB
Rješenje kojim se odbija zahtjev u ponovljenom postupku Mijatović Zorana iz Bijeljine za izdavanje ekološke dozvole za legalizaciju poslovnog objekta – auto servisa koji je u sklopu porodičnog stambenog objekta u ulici Skendera Kulenovića br. 46 u Bijeljini 124.51KB
Obnova ekološke dozvole Privrednog društva Mlin "Blagojević" za poslovni objekat-mlin, koji se nalazi u Kojčinovcu 145.55KB
Obnovljena ekološka dozvola Privr. društvu Kiko D.O.O. D. Crnjelovo za posl.objekat-magacinski prostor sa ink.stanicom i mješaonom stočne hrane u Agrotržnom centru u Bijeljini 155.07KB
Obnova ekološke dozvole Privrednog društva "Milkus" D.O.O. Pale za pogon za prikupljanje i reciklažu metalnog otpada, koji se nalazi u Velikoj Obarskoj 129.19KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu ''Mlin Pavlović'' D.O.O. Gornje Crnjelovo za izgrađenu farmu za tov junadi u Gornjem Crnjelovu 156.16KB
Obnova ekološke dozvole Privrednom društvu "TALUM" D.O.O. Bijeljina, za poslovno-proizvodni objekat u Industrijskoj zoni III 127.24KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu Milić miks D.O.O. Bijeljina za izgrađeni pogon za prikupljanje, transport, skladištenje, tretman, distribuciju i odlaganje neopasnog otpada u Hasama 158.17KB
Obnova ekološke dozvole Privrednom društvu "NEŠKOVIĆ" D.O.O. Bijeljina za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, u ulici Srpske Vojske broj 328 130.75KB
Ekološka dozvola Živanu Marinkoviću za vulkanizersku radnju na Pavlovića putu 147.36KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu "KOVAČNICA SAKRAMENTSKI" D.O.O. Bijeljina za proizvodno-poslovni objekat (izrada kovane galanterije), koji se nalazi u Hasama broj 36 150.3KB
Ekološka dozvola Kazneno-popravnom zavodu Bijeljina za izgradnju pratećeg proizvodnog objekta - farme svinja u sklopu kompleksa Kazneno-popravnog zavoda u Bijeljini 153.55KB
Obnova ekološke dozvole Privrednog društva "Bingo" D.O.O. export-import Tuzla P.J. broj 145 "Hipermarket" Bijeljina 129.63KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu "Rakić komerc" d.o.o. Batković za farmu za proizvodnju konzumnih jaja u Batkoviću 148.45KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu "Herba-Komerc" D.O.O.Bijeljina za iznajmljeni pogon za pakovanje sredstava za zaštitu bilja 145.29KB
Obnavljena Ekološka dozvola broj 02/3-370-606/14 od 24.04.2014. godine, izdata Privrednom društvu ''MONACO'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Stević Ljubomir, sa rokom važenja do 07.03.2024. godine, za benzisku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u Srednjem Dragaljevcu, na parceli označenoj kao k.p. br.297/2 k.o. Srednji Dragaljevac 141.54KB
Obnova ekološke dozvole Privrednom društvu 'Spektar Drink' D.O.O. Bijeljina za pogone za proizvodnju prehrambenih proizvoda u Patkovači 131.62KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu ''TOP TIM" , odgovorno lice Radenko Jeftić, za građenje poslovno-proizvodnog objekta (fazna izgradnja) u Industrijskoj zoni 2 u Bijeljini, na zemljištu označenom kao k.p. br. 721/58, k.o. Bijeljina Selo 132.3KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu 'STIRODOM' D.O.O. Bijeljina za poslovno-proizvodni objekat za proizvodnju stiropora, koji se nalaziti na Pavlovića putu broj 15 59.48KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu ''Bistrik'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Mile Đurić, za građenje poslovno-proizvodnog objekta, koji se nalazi u Industrijskoj zoni 3, na zemljištu označenom kao k.p. br. 728/123 i 728/113, k.o. Bijeljina Selo 130.97KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "MB PLUS" D.O.O. Dvorovi za pogon za primarnu preradu drveta 83.58KB
Obnavljena Ekološka dozvola broj 02/3-370-481/14 od 03.04.2014. godine, izdata Privrednom društvu ''EDINTHON'' D.O.O. Vršani, odgovorno lice Knežević Grujica, sa rokom važenja do 18.02.2024. godine, za poslovno –proizvodne objekte za proizvodnju boja i fasadnih materijala, koji se nalaze u Vršanima, na parceli označenoj kao k.p. br.1810/2 i 1810/3 k.o. Vršani 137.73KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "MDI Company" D.O.O. Bijeljina za izgradnju poslovno- proizvodnog objekta 78.37KB
Obnavljena Ekološka dozvola broj 02/3-370-358/14 od 11.03.2014. godine, izdata Privrednom društvu ''Braća Lazić'' D.O.O. Dvorovi, odgovorno lice Ljubiša Lazić, sa rokom važenja do 15.02.2024. godine, za poslovni objekat-pekare, koja se nalazi u ulici Karađorđeva bb. u Dvorovima, na parceli označenoj kao k.p. br.62 i 53, upisane u z.k.uložak br.1243/2 k.o. Dvorovi 127.83KB
Obnova ekološke dozvole Privrednom društvu "HY-POWER-FLEXOMATIC" D.O.O. Bijeljina pogon za proizvodnju i montažu hidrauličnih crijeva, koji se nalazi u Industrijskoj zoni III 75.57KB
Obnovljena Ekološka dozvola broj 02/3-370-130/14 od 18.02.2014. godine, izdata Zanatskoj pekarskoj radnji ''Podrinje'' Janja, odgovorno lice Hodaj Neđmedin, sa rokom važenja do 06.02.2024. godine, za iznajmljeni poslovni objekat-pekare, koja se nalazi u ulici Karađorđeva br.208. u Janji, na parceli označenoj kao k.p. br.2728, upisane u z.k.uložak br.3071 k.o.Janja 1 130.27KB
Obnova ekološke dozvole Privrednom društvu "Kofikom produkt" D.O.O. Bijeljina-Glavičice za poslovni objekat - pržionica kafe u Glavičicama 77.78KB
Ekološka dozvola broj 02/3-370-55/14 od 04.02.2014. godine, izdata Privrednom društvu ''BP Petrić'' D.O.O. Vršani, odgovorno lice Risto Petrić, sa rokom važenja do 21.01.2024. godine, za benzisku i plinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u Vršanima, na parceli označenoj kao kč. br.1266/04 k.o.Vršani 139.17KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "MZ promet" za proizvodno - skladišni objekat, na lokalitetu Dijelovi- Pavlovića put 66.44KB
Ekološka dozvola broj 02/3-370-53/14 od 04.02.2014. godine, izdata Privrednom društvu ''BP Petrić'' D.O.O. Vršani, odgovorno lice Risto Petrić, sa rokom važenja do 21.01.2024. godine, za benzisku i plinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u ulici Pantelinska bb u Bijeljini, na parceli označenoj kao k.p. br.6206/09 k.o.Bijeljina 1 139.06KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "Tropik maloprodaja" za poslovni objekat-tržni centar na Pavlovića putu- Bijeljina 91.23KB
Ekološka dozvola broj 02/3-370-55/14 od 04.02.2014. godine, izdata Privrednom društvu ''BP Petrić'' D.O.O. Vršani, odgovorno lice Risto Petrić, sa rokom važenja do 18.01.2024. godine, za benzisku i plinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u ulici Karađorđeva br.27 u Janji, na parceli označenoj kao k.p. br.764/1 i 765, k.o.Janja 142.77KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "Dekor centar" za izgradnju poslovno-proizvodnog objekta u ulici Stefana Dečanskog broj 240 Bijeljina 81.99KB
Ekološka dozvola broj 02/3-370-471/14 od 21.03.2014. godine, izdata Privrednom društvu ''NOVOFORM'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Predrag Bajić, sa rokom važenja do 10.01.2024. godine, za fabriku za proizvodnju namještaja i građevinske stolarije, koja se nalazi na Pavlovića putu br.16, na parceli označenoj po novom katastarskom premjeru kao k.p. br.1322/164, upisana u k.k. uložak broj 2147 k.o.Bijeljina Selo. 132.84KB
Ekološka dozvola Zanatskoj radnji-autoservis "CITI CAR" Ljeljenča za izgrđeni autoservis u Ljeljenči 82.64KB
Ekološka dozvola broj 02/3-370-101/14 od 03.02.2014. godine, izdata Privrednom društvu ''Bobar Autosemberija'' D.O.O. Bijeljina, a sada Privrednom društvu ''Braco i sinovi'' D.O.O. Brčko, P.J. 2 ''Barel'' Bijeljina odgovorno lice Željko Vrkačević, sa rokom važenja do 16.01.2024. godine, za benzisku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u ulici Filipa Višnjića br.211 u Bijeljini, na parceli označenoj kao k.p. br.4409, upisane u k.k.ul. 3 k.o.Bijeljina 1 143.83KB
Ekološka dozvola Mesnoj industriji D.O.O. "ZP KOMERC" Vršani za izgrađeni objekat klaonice sa preradom mesa i proizvodnju proizvoda od mesa u Vršanima 85.3KB
Ekološka dozvola Milošević Zoranu iz Bijeljine za građenje proizvodno-poslovnog objekta, koji se nalazi u Ulici semberskih ratara broj 118, na zemljištu označenom kao k.p. br. 410/4, k.o. Bijeljina Selo 132.35KB
Ekološka dozvola Jeftić Aleksandru iz Amajlija za izgradnju farme za uzgoj bikova u Amajlijama 81.4KB
Obnovljena ekološka dozvola Zanatskoj radnji-BRENTA ''BADžE'' u Glavičicama 87.7KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu "STEMIL" D.O.O. Bijeljina za pogon za proizvodnju PVC i AL stolarije 80.23KB
Obnovljena ekološka dozvola Zanatskoj radnji pekara ''KLAS-B'' za poslovni objekat-pekare u Ulici Stefana Dečanskog 2 86.27KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "Nešković" za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima u Janji 94.12KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu ''Monterm'' D.O.O. Bijeljina za izgradnju poslovno-proizvodnog objekta, koji će se nalaziti u Industrijskoj zoni 2 132KB
Ekološka dozvola Đukić zanatsko limarskoj radnji "Limar Đukić" Bijeljina, za izgrađenu limarsku radnju u ulici Stefana Dečanskog broj 242A NANB
Ekološka dozvola Privrednom društvu ''Dekor centar'' D.O.O. Bijeljina za izgradnju proizvodnog objekta, koji će se nalaziti u Industrijskoj zoni 2 87.37KB
Obnova ekološke dozvole A.D. "Orao" Bijeljina za ispitnu stanicu za turbomlazne motore u ulici Šabačkih đaka bb u Bijeljini 77.6KB
Ekološka dozvola Zanatsko grafičkoj radnji ''Dekorart štamparija'' Bijeljina za izgrađenu zanatsku radnju-štamparije, koja se nalazi u Ulici Laze Kostića broj 96 88KB
Ekološka dozvola Krstić Žikici iz Velike Obraske za izgrađenu benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima u Velikoj Obarskoj bb NANB
Ekološka dozvola Zanatskoj radnji 'Mega plast' Bijeljina za poslovno-proizvodni objekat za proizvodnju PVC i AL stolarije 79.9KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu 'Stojanović i sin' D.O.O. Ruhotina za poslovni objekat-mlina sa pratećim sadržajima u Ruhotini 95.82KB
Ekološka dozvola "Nešković" D.O.O. Bijeljina, za stanicu za snabdjevanje motornih vozila tečnim naftnim gasom u sklopu benzinske stanice sa pratećim sadržajima u Donjoj Čađavici 83.41KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu ''Nešković'' D.O.O. Bijeljina, za rekonstrukciju i nadogradnju postojećeg poslovnog objekta i dogradnju objekta sa izgradnjom benzinske stanice u Sremskoj ulici broj 2. u Bijeljini 141.74KB
Ekološka dozvola "MONACO" D.O.O. Bijeljina, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima na Agrotržnom centru u Bijeljini 99.78KB
Obnova ekoloških dozvola Privrednom društvu ''SAVIĆ COMPANY" D.O.O. Bijeljina, za proizvodno-poslovni kompleks stočne hrane, koji se nalazi u naselju Novi Dvorovi, Ulica Majevičkih brigada kvart 52. br.31 142.63KB
Ekološka dozvola "Mljekara Dule" D.O.O. Srednji Dragaljevac, za mljekaru u Srednjem Dragaljevcu 88.98KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu 'Logo' D.O.O. Bijeljina za izgradnju proizvodno- poslovnog objekta u Industrijskoj zoni 2 u Bijeljini 93.34KB
Ekološka dozvola "Finalprom" D.O.O. Bijeljina, za skladišni prostor na Pavlovića putu 80.52KB
Revizija ekološke dozvole Privrednom društvu "VINER FA" za iznajmljeni poslovni objekat 88.79KB
Obnova ekološke dozvole ZEDP "Elektro-Bijeljina" A.D.R.J."Elektrodistribucija" Bijeljina, sa pogonskom zgradom u Dvorovima NANB
Revizija ekološke dozvole Privrednom društvu "Agrotehnika" D.O.O. Bijeljina za benzisku stanicu sa pratećim sadržajima 105.91KB
Obnova ekološke dozvole ZEDP "Elektro-Bijeljina" A.D.R.J."Elektrodistribucija" Bijeljina, sa pogonskom zgradom u Bijeljini NANB
Ekološka dozvola Draženko Rašević za izgradnju poslovnih objekata proizvodno uslužnog kompleksa (fazna izgradnja) u Industrijskoj zoni 2 90.64KB
Obnova ekološke dozvole ZEDP "Elektro-Bijeljina" A.D.R.J."Elektrodistribucija" Bijeljina, sa pogonskom zgradom u Ostojićevu NANB
Revizija ekološke dozvole Privrednom društvu "Poligarden" d.o.o. Donje Crnjelovo 86.46KB
Obnova ekološke dozvole ZEDP "Elektro-Bijeljina" A.D.R.J."Elektrodistribucija" Bijeljina, sa pogonskom zgradom u Bijeljina 2 NANB
Ekološka dozvola Privrednom društvu "NEŠKOVIĆ" D.O.O. Bijeljina za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja je sa sjeverozapadne strane ograničena magistralnim putem M-18, dionicom Rača-Gojsovac 100.88KB
Obnova ekološke dozvole ZEDP "Elektro-Bijeljina" A.D.R.J."Elektrodistribucija" Bijeljina, za TC 35/10kV sa pogonskom zgradom u Donjoj Čađavici NANB
Ekološka dozvola Privrednom društvu 'Braća Erić' D.O.O. Trnjaci za poslovni objekat-pekare, koja se nalazi u Trnjacima na magistralnom putu Bijeljina-Rača 91.37KB
Obnova ekološke dozvole "Globus" D.O.O. Dvorovi, za farmu za tov svinja u Dvorovima 78.43KB
Obnova ekološke dozvole "Tanasić" D.O.O. Dvorovi, za pogon za preradu voća i povrća u Dvorovima 77.36KB
Ekološka dozvola Ćato Vitomir iz Patkovače, za primarnu preradu drveta u Pučilama 93.86KB
Obnova ekološke dozvole "MDM Stankom" D.O.O. Brčko, za pogon za izradu metalne galanterije u Bijeljini 73.93KB
Obnova ekološke dozvole "Intergaj" D.O.O. Bijeljina, za kompleks za skladištenje žitarica u Dvorovima 66.79KB
Ekološka dozvola Milošević Danica iz Patkovače, za pogon za proizvodnju namještaja u Popovima 77.53KB
Ekološka dozvola "AGRIMATCO" D.O.O.Bijeljina, za poslovni objekat za skladištenje i prodaju sredstava za zaštitu bilja, đubriva i sjemenskog materijala u Ljeljenči 81.89KB
Ekološka dozvola Stajić Nikoli iz Bijeljine, za proizvodno - prodajni objekat (za proizvodnju metalne galanterije i mašinska obrada metala u Industrijskoj zoni II 78.49KB
Obnova ekološke dozvole "VID INOX" D.O.O. Bijeljina, za autopraonicu u Bijeljini 69.06KB
Ekološka dozvola "SCHROTT" D.O.O. Bijeljina, za iznajmljeni poslovni objekat za prikupljanje metalnog otpada u Bijeljini 1 79.83KB
Obnova ekološke dozvole "Pansion" D.O.O. Triješnica, za pilanu u Triješnici 70.92KB