Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije


Adresa:
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76 300 Bijeljina
Telefon: +387 (0)55 233 132

Adresa elektronske pošte: [email protected], [email protected]

Šef Odsjeka: Ankica Todorović


U Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije obavljaju se sledeći poslovi:
- obavljanje poslova jedinice za upravljanje razvojem grada Bijeljine, uključujući sve segmente održivog razvoja (ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštita životne sredine);
- organizovanje i sprovođenje procesa strateškog planiranja, putem uspostavljanja i osposobljavanja struktura za planiranje, uključujući mobilizaciju svih struktura u okviru Gradske uprave, kao i svih bitnih aktera;
- promovisanje dijaloga među lokalnim akterima, uspostavljanje partnerskih odnosa i održavanje redovne komunikacije i koordinacije između odjeljenja i službi u okviru Gradske uprave i bitnih aktera (privatnog sektora, privrednih komora udruženja privrednika, međunarodnih organizacija, akademskih institucija, itd.);
- prikupljanje podataka od značaja za lokalni razvoj iz različitih izvora i njihovo objedinjavanje u centralnu bazu podataka, kao i njeno redovno ažuriranje;
- sprovođenje analize stanja, izrada i redovno ažuriranje profila zajednice;
- priprema/ažuriranje trogodišnjih planova implementacije Strategije razvoja;
- priprema operativnog plana Odsjeka za narednu godinu, uključujući projekte iz Strategije razvoja i redovne poslove;
- u saradnji sa Odjeljenjem za finansije, uključivanje strateških projekata i mjera iz plana implementacije u plan budžeta za sljedeću godinu;
- praćenje realizacije Strategije razvoja Grada i drugih strateških planova i programa posebno u dijelu koordinacije aktivnosti, prikupljanja, praćenja i analize podataka po svim segmentima razvoja, života i rada u Gradu;
- praćenje realizacije godišnjih planova implementacije i koordiniranje realizacije projektnih aktivnosti sa odjeljenjima i službama Gradske uprave, kao i sa Gradskim razvojnim timom/Partnerskom grupom/Koordinacionim tijelom za praćenje implemenacije Strategije razvoja i Stalnim privrednim savjetom;
- obavještavanje građana, udruženja i privrednih subjekata o realizaciji strateških ciljeva i strateških planova i projekata;
- predlaganje mjera za unapređenje procesa provođenja Strategije razvoja;
- integrisanje projektnih ideja Agrarnog fonda, Agencije za mala i srednja preduzeća, Turističke organizacije Grada, javnih preduzeća i ustanovai drugih institucija u svrhu ekonomskog i društvenog razvoja Grada i zaštite životne sredine;
- prezentovanje i promovisanje Grada i strateških projekata potencijalnim investitorima, partnerima i drugim zainteresovanim stranama;
- podnošenje inicijativa organima Grada za izradu i realizaciju projekata iz oblasti lokalnog ekonomskog i društvenog razvoja, kao i projekata zaštite životne sredine;
- praćenje dostupnih izvora finansiranja, identifikacija projekata, stručna razrada projekata i priprema obrazaca za apliciranje ka domaćim i međunarodnim finansijerima;
- redovna komunikacija sa prestavnicima međunarodnih agencija, vladinih i nevladinih organizacija i drugih međunarodnih subjekata sa sjedištem u BiH i regionu u cilju promocije potencijala Grada i korišćenja dostupnih izvora finansiranja;
- priprema i kandidovanje projekata u sklopu predpristupnih fondova EU (IPA i drugi fondovi);
- uspostavljanje elektronske baze projekata, uključujući aplicirane projekte, projekte u implementaciji i realizovane projekte;
- pružanje stručne i tehničke podrške ostalim odjeljenjima i službama Gradske uprave u procesu pripreme, kandidovanja i praćenja realizacije projekata od značaja za privredni, društveni, kulturni razvoj Grada i zaštitu životne sredine;
- poslovi vezani za projekte evropskih integracija;
- analiza regulative EU u vezi sa funkcionisanjem lokalnih zajednica;
- prikupljanje podataka, izrada registra, izrada planova i procedura vezanih za energetsku efikasnost, aktivnosti na sprovođenju energetskih pregleda i povećanja energetske efikasnosti potrošnje energije, aktivnosti na uspostavi sistema praćenja potrošnje energije putem softverske platforme, sprovođenje projekata, odnosno konkretnih mjera povećanja energetske efikasnosti u zgradama i ostaloj infrastrukturi u vlasništvu Grada, te promovisanje energetske efikasnosti i podsticanje projekata energetske efikasnosti;
- priprema tehničkih i finansijskih izvještaja o toku realizacije projekata koje Odsjek sprovodi;
- prikupljanje kvartalnih izvještaja o statusu projekata od svih nadležnih odjeljenja i službi Gradske uprave;
- sprovođenje monitoringa (praćenja) projekata na kvartalnom nivou i pripremanje zbirnih izveštaja o monitoringu;
- izrada godišnjeg izvještaja o realizaciji Strategije razvoja Grada;
- pokretanje inicijative za reviziju strategije razvoja ili za pokretanje novog procesa strateškog planiranja interisanog razvoja;
- u saradnji sa Odjeljenjem za privredu i poljoprivredu, Agrarnim fondom i Agencijom za mala i srednja preduzeća organizuje bitne aktere iz privatnog sektora, predlaže mjere za unapređenje Grada Bijeljine kao povoljnog poslovnog okruženja i prati podršku malim i srednjim preduzećima, potencijalnim i prisutnim investitorima;
- stručna i tehnička podrška u radu i funkcionisanju Privrednog savjeta Grada Bijeljina;
- koordinacija, priprema i praćenje realizacije Plana kapitalnih investicija Grada Bijeljina, kao i njegovo godišnje ažuriranje u saradnji sa relevantnim organizacionim jedinicama Gradske uprave, institucijama, ustanovama i preduzećima;
- aktivno učešće u kreiranju, ažuriranju, prezentovanju i distribuciji promotivnih materijala vezanih za promociju Grada kao povoljnog poslovnog okruženja;
- redovna koordinacija sa Odjeljenjem za privredu i poljoprivredu, Odjeljenjem za stambeno komunalne poslove, Odjeljenjem za finansije, Odjeljenjem za prostorno uređenje, Odjeljenjem za opštu upravu, Odjeljenjem za društvene djelatnosti i Odsjekom za IT u cilju ažuriranja i konsolidovanja informacija koje se tiču unapređenja poslovnog okruženja Grada;
- kontinuirano promoviše Grad kao lokalitet povoljan za ulaganja i prezentuje materijale razvojnih potencijala Grada u kontaktu sa investitorima, donatorima, razvojnim agencijama i drugim eksternim akterima, a sve u cilju privlačenja domaćih i stranih investicija;
- uspostavlja partnerski odnos i održava redovnu komunikaciju sa spoljnim akterima (privatni sektor, privredne komore i udruženja privrednika, finansijske organizacije, međunarodne organizacije, akademske institucije i dr),
- obavljanje drugih poslova iz djelokruga rada po nalogu Gradonačelnika.
 

   


 

Prezentacija Odsjeka za LERiEI 42.11MB
Odsjek za LERiEI - Baza projekata 30.04KB