Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odsjek za saobraćaj i komunalnu infrastrukturu


Odsjek za saobraćaj i komunalnu infrastrukturu

Adresa:
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76 300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 233 176
Faks: +387 (0)55 233 160

Šef odsjeka: Stojan Jovović

Adresa elektronske pošte: [email protected]


...

U Odsjeku za saobraćaj i komunalnu infrastrukturu obavljaju se sljedeći poslovi:  
- pružanje strankama potrebnih informacija i davanje uputstava o načinu ostvarivanja njihovih prava vezanih za poslove Odsjeka,
- uručivanje rješenja, zaključaka i drugog podnosiocima zahtjeva,
- primanje žalbi, kompletiranje dokumentacije i slanje predmeta drugostepenom organu na  razmatranje,
- izdavanje dozvola za vanredni prevoz,
- izdavanje odobrenja građanima koji vrše prevoz za vlastite potrebe,
- izdavanje uvjerenja o prestanku obavljanja prevoza,
- rješavanje po zahtjevu za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje javnog prevoza lica-licence "B",
- izdavanje saglasnosti za priključenje prilaznog puta na lokalni put, nekategorisani i ulice u naselju,
- izdavanje saglasnosti za postavljanje natpisa pored lokalnih i nekategorisanih puteva,
- izdavanje saglasnosti za postavljanje instalacija, vezano za gradske saobraćajnice, lokalne i  nekategorisane puteve i putni pojas,
- izdavanje saglasnosti za postavljanje objekata i postrojenja u putni i zaštitni pojas  lokalnih i nekategorisanih puteva,
- staranje o primjeni propisa koji se odnose na lokalne i nekategorisane puteve i ulice u  naseljima,
- rad na praćenju nadzora i pregledanje radova na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju  puteva i objekata na putevima,
- praćenje radova na otklanjanju nedostataka na putevima koji ugrožavaju bezbjednost  saobraćaja i stabilnost objekata,
- izrada godišnjih i srednjoročnih programa izgradnje, modernizacije i održavanja puteva i objekata na putevima,
- obavljanje stručno-operativnih poslova u vezi sa realizacijom programa izgradnje i održavanja puteva i objekata na putevima,
- predlaganje prekategorizacije puteva u skladu sa Zakonom,
- realizovanje poslova koji se odnose na održavanje lokalnih puteva,
- pružanje stručne pomoći mjesnim zajednicama kod izgradnje, modernizacije i održavanja nekategorisanih puteva i objekata na tim putevima,
- izrada izvještaja i informacija vezanih za oblast lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica u naseljenim mjestima,
- predlaganje finansijskog plana održavanja, rekonstrukcije i izgradnje putne mreže na području Grada,
- vođenje evidencije o tehničkim podacima i stanju gradskih saobraćajnica, lokalnih i nekategorisanih puteva,
- planiranje, organizovanje i nadziranje rada zimske službe,
- rad na prijedlogu i praćenju saobraćajno-urbanističke i razvojne aktivnosti,
- učestvovanje u projektovanju tipskih rješenja, elemenata saobraćajne infrastrukture,
- vršenje poslova praćenja i planiranja aktivnosti u unapređenju režima saobraćaja,
- rad na poboljšanju uslova i režima i bezbjednosti saobraćaja prema postojećoj informacionoj bazi o saobraćaju i transportu,
- praćenje aktivnosti koje su vezane za tehnička rješenja regulisanja saobraćaja,
- rad na poslovima kontrole i realizacije mjesečnih i godišnjih planova održavanja  javne rasvjete,
- rad na poslovima kontrole mjesečne potrošnje električne energije javne rasvjete,
- praćenje rada preduzeća koje obavlja poslove održavanja javne rasvjete i semaforske  signalizacije,
- praćenje stanja funkcionisanja javne rasvjete i semafora,
- vođenje katastra izgrađene instalacije javne rasvjete
- rad na izradi gradskih odluka i drugih akata proisteklih iz Zakona o putevima i  Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju i staranje o njihovoj primjeni,
- sprovođenje zadataka definisanih Strategijom razvoja Grada i drugim planovima i programima iz djelokruga rada Odsjeka, a naročito:
- učešće u procesu  planiranja, prikupljanja i dostavljanja statističkih i drugih podataka iz djelokruga rada, izrada analiza stanja u područjima iz djelokruga rada,
- izrada informacija iz djelokruga rada koje su potrebne za izradu plana implementacije Strategije razvoja Grada i učešće u njegovoj izradi,
- praćenje implementacije projekata te izrada informacija i izvještaja o napretku implementacije projekata iz djelokruga rada,
- obavljaju se i drugi poslovi po nalogu Gradonačelnika i načelnika Odjeljenja odnosno poslovi koji su posebnim aktima stavljeni u djelokruga rada Odsjeka.