Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odsjek za informacione tehnologije

 

Adresa:
Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1
76300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 233 138
Adresa elektronske pošte: [email protected]

Šef Odsjeka: Zoran Ranilović

 

U Odsjeku za informacione tehnologije (IT) obavljaju se poslovi na kontinuiranom unapređenju i održavanju informacionog sistema Gradske uprave, definiše uspostavljanje integralnog informacionog sistema, poslovi administratora sistema upravljanja kvalitetom, poslovi administratora registra administrativnih postupaka, održavanja i unapređivanja zvanične internet prezentacije Grada i drugi poslovi vezani za primjenu informacionih tehnologija.

U Odsjeku za IT obavljaju se poslovi koji se naročito odnose na:
- kontinuirani nadzor rada i analizu stanja računarske, telekomunikacione i mrežne infrastrukture
- kontinuirani nadzor korišćenja internih informacionih sistema i izrada kontrolnih procedura
- praćenje razvoja novih programskih rješenja, praćenje rada Gradske uprave i kreiranje prijedloga za nabavku novih softverskih rješenja
- nadzor i unapređenje automatizovanih i kontrolnih procedura za knjiženje računovodstveno-finansijskih transakcija u pomoćne evidencije sa stanovištva primjene međunarodnih računovodstvenih standarda
- nadzor i unapređenje automatizovanih procedura za knjiženje računovodstveno-finansijskih transakcija sa stanovištva primjene Zakona o bezbjednosti podataka
- usklađivanje aktivnosti sa eksternim informatičkim kućama angažovanim na održavanju informacionih podsistema - aplikativnog softvera, mrežne infrastrukture, mejl-servera i računarske opreme
- usklađivanje aktivnosti sa nadležnim službama u ministarstvima vezano za korišćenje centralizovanih informacionih sistema na nivou Republike Srpske (sistem trezora, matična služba, registar preduzetnika, evidencija korisnika boračko-invalidske zaštite)
- predlaganje i sprovođenje mjera i procedura za bezbjednost i tajnost podataka u skladu sa propisima, back-up podataka i data recovery
- definisanje posebnog dijela tenderske dokumentacije za javne nabavke aplikativnog softvera, mrežne infrastrukture i računarske opreme;
- analiza ponuđenih ugovora o javnoj nabavci aplikativnog softvera i održavanja IT opreme
- sprovođenje i organizovanje obuka zaposlenih za rad na računarima i lokalnoj mreži
- upravljanje održavanjem računarske opreme, mrežne infrastrukture i licencama sistemskog softvera i davanje prijedloga za nabavku nove opreme i licenci
- održavanje i unapređenje postojećih internih informacionih sistema za potrebe Gradske uprave, te razvoj novih u skladu sa raspoloživim resursima
- podršku u korišćenju i održavanju računarske opreme i aplikativnog softvera
- administraciju Registra administartivnih postupaka i dokumentacije SUK-a
- učešće u pripremi budžeta za unapređenje integralnog informacionog sistema i nabavku opreme i sistemskog softvera;
- učešće u strateškom planiranju, implementaciji, praćenju i izvještavanju o realizaciji Strategije razvoja Grada i sektorskih strategija, u skladu sa djelokrugom rada, a naročito:
- izrađuje godišnji operativni plan rada Odsjeka, u skladu sa propisanom metodologijom, prati njegovu realizaciju i Gradonačelniku podnosi periodične izvještaje
- prikuplja statističke i druge podatke, priprema razne analize, studije, izvještaje i informacije u djelokrugu  rada i dostavlja nadležnim gradskim i drugim organima
- aktivno učestvuje u strateškom planiranju integrisanog razvoja
- učestvuje u predlaganju i pripremi projektnih prijedloga i projektne dokumentacije, u okviru djelokruga rada
- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i poslove koji mu se posebnim aktima stave u djelokrug rada.

 

Sistem 48 - Servis u funkciji građana 434.96KB