Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odsjek za urbanizam i dokumentaciju


U Odsjeku za urbanizam i dokumentaciju obavljaju se sljedeći stručni i upravni poslovi iz nadležnosti Odjeljenja za prostorno uređenje:

- priprema i donošenje prostorno-planske dokumentacije i razvojnih planova,
- davanje obavještenja građanima o mogućnostima gradnje na pojedinim lokacijama u skladu sa usvojenim planovima (izvodi iz planova),
- vođenje postupka do odlučivanja po zahtjevu za izdavanje lokacijskih uslova i drugih akata iz nadležnosti Odsjeka,
- izrada zapisnika o terenskom uviđaju, iskolčenju objekata i usklađenosti iskopa i temelja sa zapisnikom o iskolčenju,
- pripremanje gradskih odluka iz oblasti urbanizma i građenja (iz nadležnosti Odsjeka),
- vođenje i ažuriranje GIS baze podataka,
- pružanje strankama obavještenja iz djelokruga rada Odsjeka kao i ostali poslovi koji se pojave u njegovom radu,
- sprovođenje zadataka definisanih Strategijom razvoja Grada i drugim planovima i programima iz djelokruga rada Odsjeka, a naročito: 
- učešće u procesu  planiranja, prikupljanja i dostavljanja statističkih i drugih podataka iz djelokruga rada, izrada analiza stanja u područjima iz djelokruga rada,
- izrada informacija iz djelokruga rada koje su potrebne za izradu plana implementacije Strategije razvoja Grada i učešće u njegovoj izradi,
- praćenje implementacije projekata te izrada informacija i izvještaja o napretku implementacije projekata iz djelokruga rada,
- obavljaju se i drugi poslovi po nalogu Gradonačelnika i načelnika Odjeljenja, odnosno drugi poslovi koji mu se posebnim aktima stave u djelokrug rada.