Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odsjek za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine


Odsjek za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine

Adresa:
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76 300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 233 175
Faks: +387 (0)55 233 160

​Šef Odsjeka: Vesna Radikić

Adresa elektronske pošte: [email protected]

...
 
U Odsjeku za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine obavljaju se sljedeći poslovi:  
- provođenje upravnih postupaka i priprema prijedloga rješenja iz oblasti komunalnih  djelatnosti, te sprovođenje upravnog postupka za utvrđivanje visine naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente,
- sprovođenje zadataka definisanih Strategijom razvoja Grada i drugim planovima i programima iz djelokruga rada Odsjeka, a naročito:
   - učešće u procesu  planiranja, prikupljanja i dostavljanja statističkih i drugih podataka iz djelokruga rada, izrada analiza stanja u područjima iz djelokruga rada,
   - izrada informacija iz djelokruga rada koje su potrebne za izradu plana implementacije Strategije razvoja Grada i učešće u njegovoj izradi,
   - praćenje implementacije projekata te izrada informacija i izvještaja o napretku implementacije projekata iz djelokruga rada,
- izrada programa, izvještaja i informacija o zajedničkoj i individualnoj komunalnoj potrošnji te uređenje i korištenje građevinskog zemljišta,
- obezbjeđenje organizovanog obavljanja individualne komunalne potrošnje (proizvodnja i isporuka vode, prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda, proizvodnja i isporuka toplote, odvoženje i deponovanje komunalnog otpada iz stambenih i poslovnih prostora, pogrebna i dimnjačarska djelatnost),
- obezbjeđenje i vršenje nadzora nad: čišćenjem javnih površina, održavanjem, uređivanjem i opremanjem javnih zelenih i rekreacionih površina, odvođenjem atmosferskih voda, održavanjem komunalne opreme,
- učestvovanje u pripremi i izradi studija, pripremanje i opremanje zemljišta, tehničke  dokumentacije, tender dokumentacije,
- učestvovanje u postupku određivanja naziva ulica, trgova i kućnih brojeva i u pripremi prijedloga za Skupštinu,
- organizovanje zaštite i unapređenja kvaliteta životne sredine,
- vođenje postupka administrativnog izvršenja rješenja,
- upravljanje poslovnim prostorima i garažama i obavljanje stručnih i administrativnih poslova u postupku izdavanja u zakup (poslova naplate, kontrole naplate, zakupnine poslovnih i garažnih prostora, analiza finansijskog efekta naplate, priprema prijedloga za izmjenu iznosa zakupnine i izrada analiza i informacija iz ove oblasti),
- koordinacija rada sa drugim odsjecima i odjeljenjima Gradske uprave,
- registrovanje zajednica etažnih vlasnika stambenih zgrada,
- sprovođenje monitoringa stanja životne sredine, prikupljanje, registrovanje i analiziranje podataka, činjenica i drugih relevantnih informacija o stanju i korištenju prirode i preduzimanje odgovarajućih mjera u cilju zaštite prirode,
- širenje i unapređivanje saznanja o životnoj sredini, preko institucija za obrazovanje i putem saradnje sa udruženjima za zaštitu životne sredine i nevladinim organizacijama,
- prikupljanje podataka o manjim postrojenjima koja ugrožavaju ili mogu ugroziti životnu sredinu,
- davanje informacija o zaštiti životne sredine u pisanoj formi,
- izdavanje ekoloških dozvola,
- izdavanje ekoloških dozvola za djelatnosti koje imaju direktan uticaj na životnu sredinu,
- izrada planova zaštite prirode, koji su u skladu sa Strategijom zaštite prirode, kao i učešće u implementaciji Strategije zaštite prirode,
- evidentiranje zaštićenih područja i dostavljanje preporuka nadležnom  ministarstvu za određivanje zaštićenih područja,
- objavljivanje podataka o stanju kvaliteta vazduha,
- preduzimanje mjera za poboljšanje kvaliteta vazduha i sanacije za područja sa ugroženim kvalitetom vazduha i preduzimanje odgovarajućih mjera,
- preduzimanje mjera za zaštitu od buke i obezbeđivanje njenog sistematskog mjerenja,
- obezbeđivanje očuvanja prirodnih vrijednosti na svom području i donošenje akata o stavljanju pod zaštitu određenog prirodnog dobra,
- predlaganje Programa zaštite i uređenja javnih zelenih površina,
- vođenje katastra biljnih vrsta na javnim zelenim površinama
- suzbijanje i uništavanje ambrozije,
- koordinacija rada sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlaštenja,
- obavljaju se i drugi poslovi po nalogu načelnika Odjeljenja i Gradonačelnika, u okviru djelokruga rada Odsjeka.