Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odjeljenje za opštu upravu

 

Adresa:
Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 1
76300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 233 131
Upis u matičnu knjigu rođenih: +387 (0)55 233 466
Upis u matičnu knjigu vjenčanih: +387 (0)55 233 469
Upis u matičnu knjigu umrlih: 
+387 (0)55 233 467

Adresa elektronske pošte:
[email protected]

 

Odjeljenje za opštu upravu vrši upravne i stručne poslove iz nadležnosti Grada koji se odnose na:

- poslove građanskih stanja (matične knjige, državljanstvo, lično ime i dr.),
- vođenje biračkih spiskova,
- poslove prijemne kancelarije, pisarnice, arhive,
- ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa,
- izdavanje uvjerenja iz javnih registara koje vodi,
- izdavanje izdavanje potvrda o činjenicama o kojima se ne vodi javna evidencija kada je na to zakonom ovlašćeno,
- obezbjeđuje primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama,
- druge poslove koji nisu stavljeni u djelokrug rada drugog odjeljenja ili službe.


U oblasti planiranja rada i izvještavanja iz djelokruga rada, Odjeljenje naročito:
- izrađuje godišnji operativni plan rada, u skladu sa propisanom metodologijom, prati njegovu realizaciju i Gradonačelniku podnosi periodične izvještaje,
- prikuplja statističke i druge podatke, priprema razne analize, studije, izvještaje i informacije u djelokrugu  rada i dostavlja nadležnim gradskim i drugim organima,
- aktivno učestvuje u strateškom planiranju integrisanog razvoja,
- učestvuje u predlaganju i pripremi projektnih prijedloga i projektne dokumentacije,
- dostavlja izvještaje o praćenju i vrednovanju projekata na nivou Odjeljenja, prema dinamici definisanoj u godišnjem kalendaru aktivnosti koji priprema Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije,
- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i poslove koji mu se posebnim aktima stave u djelokrug rada.


U Odjeljenju za opštu upravu organizovani su odsjeci:

- Odsjek za matične poslove i poslove mjesnih kancelarija
- Odsjek za poslove prijemne kancelarije, pisarnice i arhive