Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

2020. godina


REPUBLIKA SRPSKA
GRAD BIJELjINA
SKUPŠTINA GRADA BIJELjINA
Stručna služba Skupštine Grada
 
Broj: 01-013-1- 4/20
Datum, 16. januar 2020. godine
 
PREDMET:   Poziv na pretplatu na "Službeni glasnik Grada Bijeljina" u 2020. godini
 
Stručna služba Skupštine Grada Bijeljina izdaje „Službeni glasnik Grada Bijeljina“ u kom se objavljuju odluke i drugi akti koje donosi Skupština i Gradonačelnik Grada Bijeljina kao i akti drugih rgana i organizacija za koje je predviđena službena objava.
Da bi Stručna služba dostavljala „Službeni glasnik Grada Bijeljina“ potrebno je da se zainteresovana fizička i pravna lica na njega pretplate.
Pretplata za „Službeni glasnik Grada Bijeljina“ u 2020. godini iznosi 100,00 KM (u cijenu su uračunati troškovi poštarine).
Da bi se pretplatila na „Službeni glasnik Grada Bijeljina“, zainteresovana fizička i pravna lica Stručnoj službi Skupštine Grada Bijeljina treba da dostave narudžbenicu sa navedenim punim nazivom, tačnom adresom i brojem telefona. Ukoliko naručilac do sada nije bio pretplaćen na „Službeni glasnik Grada Bijeljina“, pored navedenih podataka treba da dostavi i potvrdu o registraciji JIB (za pravna lica), Uvjerenje o PDV-u (ukoliko je u sistemu PDV-a), a za fizička lica JMBG, kako bi Odjeljenje za finansije moglo da ispostavi fakturu.
 
 
 SEKRETAR SKUPŠTINE GRADA BIJELjINA
 Miodrag Bešlić, s.r.