Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica

 
 

Adresa:
Majevička 99
76 300  Bijeljina

Telefon/faks: +387 (0)55 212 837
Broj za intervencije: 123

Adresa elektronske pošte: [email protected], [email protected]

Starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice: Mile Spasojević

Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica obavlja poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju Teritorijalne vatrogasne jedinice Bijeljina (“Službeni glasnik Grada Bijeljina”, broj: 5/13), i drugim aktima nadležnih republičkih organa i organa Grada.

Djelokrug i nadležnosti Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice su:
- obavljanje zakonom utvrđenih djelatnosti profesionalnih vatrogasnih jedinica (djelatnost: 84.25),
- učešće u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara koje su u funkciji blagovremenosti i povećanja efikasnosti vatrogasne intervencije,
- gašenje požara i spasavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i elementarnim nepogodama,
- sprovođenje mjera zaštite od požara, utvrđenih Planom zaštite od požara Grada Bijeljina,
- pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,
- ostvarivanje zadataka jedinica civilne zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12),
- vrši obuku radnika i provjeru znanja iz oblasti zaštite od požara kod poslodavaca, na osnovu zaključenog ugovora (djelatnost: 85.59 - ostalo obrazovanje),
- vrši ugradnju i promet vatrogasne i druge opreme,
- vrši preventivne poslove iz oblasti zaštite od požara i ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara odnosno punjenja i servisiranja vatrogasnih aparata i ispitivanje hidrantske mreže (djelatnost: 71.20 - tehničko ispitivanje i analiza),
- drugi poslovi u ekološkim i drugim nesrećama.


U oblasti planiranja rada i izvještavanja iz djelokruga rada, Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica naročito:
- izrađuje nacrt godišnjeg plana utroška posebnih sredstava namijenjenih za zaštitu od požara,
- izrađuje godišnji operativni plan rada Jedinice, u skladu sa propisanom metodologijom, prati njegovu realizaciju i Gradonačelniku podnosi periodične izvještaje,
- prikuplja podatke, priprema razne analize, studije, izvještaje i informacije u okviru djelokruga  rada i dostavlja nadležnim gradskim i drugim organima,
- aktivno učestvuje u strateškom planiranju integrisanog razvoja,
- učestvuje u predlaganju i pripremi projektnih prijedloga i projektne dokumentacije, u okviru djelokruga rada,
- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i poslove koji se posebnim aktima stave u djelokrug rada.