Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odjeljenje za prostorno uređenje

Adresa:

Karađorđeva ulica 4
76300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 233 126
Faks: +387 (0)55 211 305

Adresa elektronske pošte:
[email protected]
[email protected]
 

Načelnik: Doc. dr Dragan Stanimirović

Rođen je 1982. godine u Banovićima. U Bijeljini je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu diplomirao je 2009. godine i stekao zvanje - diplomirani inženjer saobraćaja–master. Na istom fakultetu završio je doktorske studije sa prosječnom ocjenom 9,57 i stekao zvanje doktora nauka iz oblasti saobraćajnog inženjerstva.
Na Saobraćajnom fakultetu u Banjoj Luci izabran u zvanje docenta, gdje je angažovan na izvođenju nastave.
Preko jedanaest godina radi u realnom sektoru kao koordinator, projektant, revident, planer i urbanista na velikom broju značajnih strateških i sprovedbenih prostorno-planskih/urbanističkih dokumenata, projektno-tehničke dokumentacije i drugih stručnih dokumenata.
Sudski je vještak saobraćajne struke i posjeduje veliki broj licenci, kao što su licenca za izradu projektno-tehničke dokumentacije, licenca za reviziju projektno-tehničke dokumentacije, licenca za izradu prostorno-planske/urbanističke dokumentacije, licenca predavača i licenca ispitivača iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja itd.
Objavio je veći broj naučnih i stručnih radova u časopisima istaknutog međunarodnog i nacionalnog značaja.
Član je Inženjerske komore Srbije i Saveza inženjera i tehničara Srbije.
Govori engleski jezik, iz njemačkog jezika posjeduje Goethe Zertifikat A2.
Oženjen je i otac dvoje djece.

 

Odjeljenje za prostorno uređenje vrši stručne i upravne poslove iz nadležnosti Grada koji se odnose na:

- pripremu prostorno-planske dokumentacije,
- razvojne planove,
- praćenje realizacije strateških planova razvoja iz djelokruga rada,
- izdavanje lokacijskih uslova i odobrenja za građenje,
- iskolčavanje objekata,
- tehničke preglede i upotrebne dozvole izgrađenih objekata,
- kontrolu investiciono-tehničke dokumentacije,     
- legalizacije bespravno izgrađenih objekata kao i druge poslove koji mu se posebnim aktima stave u djelokrug rada.


U oblasti strateškog planiranja, praćenja realizacije Strategije razvoja Grada, vrednovanja i izvještavanja iz djelokruga rada, Odjeljenje naročito:
- priprema godišnji operativni plan rada, koji sadrži planirane projekte, vrijednost projekata i izvore finansiranja, dinamiku implementacije projekata i jasno definisane uloge i odgovornosti u implementaciji projekta;
- redovno prikuplja podatke od značaja za lokalni održivi razvoj i dostavlja ih Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije (Odsjek);
- priprema razne analize i studije u domenu svog rada i dostavlja ih Odsjeku;
- aktivno učestvuje u strateškom planiranju integrisanog razvoja;
- priprema i dostavlja informacije o eksternim akterima i predlaže njihovo učešće u strateškom planiranju, implementaciji, praćenju i vrednovanju projekata;
- učestvuje u pripremi projektnih prijedloga i projektne dokumentacije i
- dostavlja izvještaje o praćenju i vrednovanju projekata na nivou Odjeljenja, prema dinamici definisanoj u godišnjem kalendaru aktivnosti koji priprema Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije.


U Odjeljenju za prostorno uređenje su organizovani sljedeći Odsjeci:

- Odsjek za građevinske i upotrebne dozvole
- Odsjek za legalizaciju

 

 

Dokumenti: