Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odsjek za civilnu zaštitu

Ovdje unijeti sadržaj.

Odsjek za civilnu zaštitu
Adresa:
Karađorđeva ulica 4
76300 Bijeljina
Telefon: +387 (0)55 233 190
Adresa elektronske pošte: [email protected]
U Odsjeku za civilnu zaštitu obavljaju se sledeći poslovi:
- priprema i izrada planova, programa i akata iz oblasti zaštite i spasavanja građana i materijalnih dobara od elementarnih i drugih nesreća
- priprema akata i organizovanje aktivnosti u sistemu Civilne zaštite, u skladu sa zakonom, planovima i programima Grada
- organizovanje i izvođenje obuke i vježbi pripadnika Civilne zaštite, odnosno jedinica i povjerenika
- organizovanje i sprovođenje mjera civilne zaštite
- raspoređivanje u strukture Civilne zaštite i vođenje propisane evidencije za pripadike Civilne zaštite
- vođenje propisane evidencije MTS-a za potrebe Civilne zaštite
- planiranje i vršenje nabavke sredstava i opreme za zaštitu i spasavanje, odnosno Civilnu zaštitu i staranje o njihovoj ispravnosti i čuvanju
- davanje stručnih uputstava građanima, privrednim društvima i drugim pravnim licima po pitanjima zaštite i spasavanja odnosno Civilne zaštite
- izrada izvještaja, analiza, informacija, programa i drugih materijala i akata za nadležne republičke i gradske organe i institucije.