Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odjeljenje za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu

Adresa:
Ulica Karađorđeva 4
76300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 233 128
Faks: +387 (0)55 233 153
Adresa elektronske pošte:
[email protected]
 [email protected]

Načelnik: Mićo Todorović

Rođen je 1969. godine u Bijeljini.
Gimnaziju završio 1988. godine u Bijeljini, a Ekonomski fakultet 2015. godine u Beogradu.
Od aprila 1992. do 1995. godine bio učesnik u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, borac prve kategorije.
Odbornik u Skupštini Grada Bijeljina u dva mandata, od 2008. do 2016. godine.
Od 2010. do 2014. godine radio je kao referent za praćenje stanja hidromelaracionog sistema „Semberija“ u JP „Vode“ Bijeljina.
Od 2014. do 2016. godine obavljao je funkciju potpredsjednika Skupštine Grada Bijeljina.
Od 2016. godine zaposlen je u ZEDP „Elektro-Bijeljina“ kao stručni saradnik u IMS službi.
Aktivan sportski radnik u OFS i PFS  Bijeljina od 2001. godine.
Borac prve kategorije. Oženjen, otac dvoje djece.


Odjeljenje za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu vrši stručne, upravne i druge poslove iz nadležnosti Grada koji se odnose na: boračku i invalidsku zaštitu, zaštitu civilnih žrtava rata, vođenje i izdavanje uvjerenja iz evidencija o licima koja su regulisala vojnu obavezu i MTS, poslove iz  oblasti zaštite i spasavanja građana i materijalnih dobara od elementarnih i drugih nesreća, civilne zaštite u Gradu kao i druge poslove koji mu se posebnim aktima stave u djelokrug rada.


U oblasti planiranja rada i izvještavanja iz djelokruga rada, Odjeljenje naročito:
- izrađuje godišnji operativni plan rada, u skladu sa propisanom metodologijom, prati njegovu realizaciju i Gradonačelniku podnosi periodične izvještaje,
- prikuplja podatke, priprema razne analize, studije, izvještaje i informacije u djelokrugu  rada i dostavlja nadležnim gradskim i drugim organima,
- aktivno učestvuje u strateškom planiranju integrisanog razvoja,
- učestvuje u predlaganju i pripremi projektnih prijedloga i projektne dokumentacije,
- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i poslove koji mu se posebnim aktima stave u djelokrug rada.


U Odjeljenju za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu organizovani su odsjeci: 

- Odsjek za upravno-pravne poslove i zaštitu korisnika
Odsjek za civilnu zaštitu