Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Služba pravne pomoći


Adresa:
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76 300 Bijeljina
Telefon: +387 (0)55 233 450

U okviru ovog Odjeljenja organizuje se pružanje pravne pomoći građanima, kao samostalna  služba za pružanje besplatne pravne pomoći građanima sa područja Grada, isključujući poslove zastupanja korisnika u bilo kome od postupaka i isključujući poslove pružanja pravne pomoći u krivičnim, prekršajnim i poreskim postupcima.
Besplatna pravna pomoć pruža se građanima sa područja Grada Bijeljina u zaštiti i ostvarivanju njihovih prava, a prvenstveno:
- licima u stanju socijalne potrebe,
- članovima porodica poginulih i nestalih boraca, te ratnim vojnim invalidima,
- penzionerima i
- nezaposlenim licima koja su  na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.
Besplatna pravna pomoć koja se pruža putem ovlašćenog službenika u Odjeljenju obuhvata naročito: davanje opštih pravnih informacija o organizaciji i nadležnostima organa Grada i Gradske uprave, davanje pravnih savjeta, sastavljanje i uručivanje isprava, u skladu sa zakonom (ugovora, testamenta i dr.), sačinjavanje pravnih sredstava i podnesaka kao što su: molbe, zahtjevi, prijedlozi, predstavke, prigovori, tužbe, žalbe, vanredni pravni lijekovi i druga pravna akta u upravnim i sudskim postupcima i pred javnopravnim organima,  sačinjavanje zahtjeva ili drugog akta za zaštitu prava i na zakonu zasnovanih pravnih interesa kod poslodavca, organa ili organizacije koja o tome odlučuje, sastavljanje podnesaka i pravnih sredstava u postupcima koji se vode u Gradskoj upravi, vršenje i drugih poslova pravne pomoći.
Služba pravne pomoći, u okviru djelokruga rada, učestvuje u realizaciji projekata koje realizuje Grad (besplatna pravna pomoć prezaduženim građanima i dr.) i obavlja druge poslove po nalogu Gradonačelnika i načelnika Odjeljenja.