Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

JAVNI POZIV za prikupljanje pismenih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja i odvoženja komunalnog otpadaNa osnovu člana 4. Odluke o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada (''Službeni glasnik Grada Bijeljina'', broj: 5/13, 22/13, 5/14, 19/15, 16/17 i 12/18) i člana 71. Statuta Grada Bijeljina ("Službeni glasnik Grada Bijeljina", broj: 9/17) Gradonačelnik Grada Bijeljine,  r a s p i s u j e
 
 
                                                                      JAVNI POZIV
za prikupljanje pismenih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača
za obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada
 
I
 
Predmet javnog poziva je prikupljanje pismenih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada iz stambenih, poslovnih i drugih objekata u Zoni II iz člana 3. stav 1. tačka b) Odluke o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada (''Službeni glasnik Grada Bijeljina'', broj: 5/13, 22/13, 5/14, 19/15, 16/17 i 12/18).
 
            U skladu sa članom 3. stav 1. tačka b) Odluke o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada (''Službeni glasnik Grada Bijeljina'', broj: 5/13, 22/13, 5/14, 19/15, 16/17 i 12/18) Zona II obuhvata prostor: Popovi, Dvorovi-Novi Dvorovi, Dijelovi, Novo Selo, Slobomir, Kriva Bara, Gornji Brodac, Donji Brodac, Velino Selo, Balatun, Trnjaci, Međaši, Dazdarevo i Triješnica.
     
 II
 
Odvoz i deponovanje komunalnog otpada vrši se na regionalnu sanitarnu deponiju "Brijesnica" u Bijeljini.
 
III
 
Obaveza davaoca komunalne usluge je da vrši odvoz komunalnog otpada sa svih mjesnih groblja, sportskih terena, kancelarija mjesnih zajednica i od svih registrovanih korisnika socijalne pomoći iz Zone II, bez naknade.
 
IV
Pravo učešća imaju sva pravna lica, koja ispunjavaju uslove predviđene javnim pozivom.
Ponuda se dostavlja u pisanom obliku (na propisanom obrazcu za dostavljanje ponude), potpisana od ovlašćene osobe ponuđača, ovjerena pečatom, te se u istoj obavezno navodi:
 • Pun naziv i JIB ponuđača,
 • Ponuđeni mjesečni iznos za obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada po domaćinstvu i po određenim vrstama djelatnosti.
 
Obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada po domaćinstvu i po određenim vrstama djelatnosti prikazano je u sljedećim tabelama:
 
Tabela 1. Odvoz komunalnog otpada iz stambenih objekata koji se odvozi jednom sedmično
Red.
broj
Odvoz komunalnog otpada iz stambenih objekata
1 odvoz komunalnog otpada po domaćinstvu
2 odvoz komunalnog otpada sa odvozom pepela u toku zvanične grejne sezone po domaćinstvu
3 odvoz komunalnog otpada za korisnike koji povremeno koriste usluge odvoza  po domaćinstvu
 
Tabela 2. Odvoz komunalnog otpada od privrednih subjekata koji se odvozi jednom sedmično
Red.
broj
Odvoz komunalnog otpada za korisnike po određenoj vrsti djelatnosti
1 ćevabdžinice, buregdžinice, frizerski saloni, kozmetički saloni, manje prodavnice mješovite robe, apoteke, poljoprivredne apoteke, ljekarske ordinacije, stomatološke ordinacije, veterinarske ambulante, kladionice, kockarnice, autoperionice, brza hrana, prodavnice boja i lakova, cvjećare, fitnes centri, kafići, poslastičarnice, mesnice, ribarnice, pekare, picerije, saloni namještaja, stovarišta, banke, vulkanizeri i slično.
2 restorani, disko klubovi, moteli, hoteli, mega marketi, benzinske pumpe i slično.
3 zanatske radnje (zlatare, fotografi, optičari, autoelektričari, autolimari, automehaničari, limari, sajadžije, krojačke, obućarske i stolarske radnje, kamenorezci, RTV servisi, knjižare, butici, parfimerije, kiosci, saloni zabavnih igara, obdaništa i slično.
 
Tabela 3. Odvoz komunalnog otpada po jedinici mjere
Red.
broj
Odvoz komunalnog otpada po jedinici mjere
1 Po jednom kontejneru zapremine 1,1m3
2 Po jednom kontejneru zapremine 5,0m3
 
U slučaju da Skupština Grada Bijeljina donese Odluku o izmjeni cijene komunalne usluge prijema i deponovanja komunalnog otpada na regionalnoj sanitarnoj deponiji „Brijesnica“, dozvoljena je korekcija ponuđenih cijena za pruženje usluga koje su predmet javnog poziva.
 
V
 
Ponuđači su obavezni uz uredno popunjen, potpisan i ovjeren obrazac za dostavu ponuda priložiti sljedeću dokumentaciju:
 1. dokaz o registraciji za pružanje predmetnih usluga,  u skladu sa važećim propisima prema zemlji porijekla (npr. Rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima ili izvod iz registra preduzetnika, na osnovu koga se nedvosmisleno može zaključiti da je ponuđač registrovan za izvođenje predmetnih usluga),
 2. rješenje-dozvola za upravljanje otpadom za djelatnosti prikupljanja i transporta komunalnog otpada izdato od nadležnog Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju,
 3. listu opreme u stalnom vlasništvu,
 4. dokaz da ima na raspolaganju minimum dva specijalna vozila za odvoz komunalnog otpada zajedničke ukupne nosivosti 15 t (smećar), kao dokaz dostaviti ovjerene kopije važećih potvrda o registraciji za vozila,
 5. dokaz da u radnom odnosu imaju najmanje dva vozača i četiri poslužioca vozila, kao dokaz dostaviti:
  • spisak radnika zaposlenih kod ponuđača, koji obavezno mora da sadrži ime i prezime, matični broj, stručnu spremu i zanimanje radnika, potpisan i ovjeren od strane ponuđača i
  • izvještaj o broju zaposlenih radnika kod ponuđača izdat od strane Poreske uprave Republike Srpske, sa datumom izdavanja ne starijim od tri mjeseca računajući do dana predaje ponude. Ukoliko ponuđač nije sa prostora Republike Srpske, može dostaviti odgovarajući dokument druge nadležne institucije, sa datumom izdavanja ne starijim od tri mjeseca računajući do dana predaje ponude,
 6. ovjerenu pisanu izjavu kojom ponuđač pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje da nema dugovanja prema Gradu Bijeljina i privrednim društvima u većinskom vlasništvu Grada Bijeljina po bilo kom osnovu,
 7. dokaz o pozitivnom poslovanju u poslednje tri godine. Ukoliko je datum registracije ponuđača noviji onda se dostavljaju dokazi o poslovanju od dana registracije do dana predaje ponude. Kao dokaz o pozitivnom poslovanju dostaviti bilans uspjeha za 2016, 2017 i 2018. godinu,
 8. Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da :
a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
 b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
 
v) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima  zemlje u kojoj je registrovan;
 
Navedeni dokazi prilažu se u originalu ili ovjerenoj kopiji, s tim da isti ne smiju biti stariji od 90 dana računajući od dana podnošenja  ponude.
                                                              
Navedena dokumentacija je eliminatorna.
           
Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se na vremenski period od  5 godina.           
 
VI
 
Ponude se dostavljaju lično predajom na pisarnicu Grada Bijeljina ili putem pošte, u zatvorenoj koverti sa naznakom "Javni poziv za obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada - NE OTVARAJ", na adresu:  Grad Bijeljina, Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine, Trg Kralja Petra I Karađorđevića br.1, 76000 Bijeljina.
Ponude bez obzira na način dostave moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Bijeljine najkasnije do 08.04.2019. godine, do 13:00 časova.
Ponude koje nisu stigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuđaču neotvorene.
Nepotpune ponude neće se prihvatiti. Alternativne ponude nisu dozvoljene.
Obrazac za dostavljanje ponude može se preuzeti svaki radni dan od 8:00 do 16:00 časova u Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine ili se može preuzeti sa Web stranice Grada Bijeljina.
 
VII
 
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.
 
Redni broj Kriterijum koji se boduje Maksimalan broj bodova
1. Cijena odvoza komunalnog otpada po domaćinstvu 65
2. Cijena odvoza komunalnog otpada po domaćinstvu sa odvozom pepela u toku zvanične grejne sezone 5
3. Cijena odvoza komunalnog otpada po domaćinstvu za korisnike koji povremeno koriste usluge odvoza 5
4. Cijena odvoza komunalnog otpada za korisnike iz tačke 1. tabele 3. 5
5. Cijena odvoza komunalnog otpada za korisnike iz tačke 2. tabele 3. 5
6. Cijena odvoza komunalnog otpada za korisnike iz tačke 3. tabele 3. 5
7. Cijena odvoza komunalnog otpada po jednom kontejneru (1,1m3) 5
8. Cijena odvoza komunalnog otpada po jednom kontejneru (5,0m3) 5
UKUPNO MOGUĆIH KONAČNIH BODOVA 100
 
U slučaju da dva ili više ponuđača imaju isti broj bodova povoljniji je ponuđač čija je ponuda prije zaprimljena u Pisarnici Grada Bijeljine.
 

VIII
 
Otvaranje ponuda će se obaviti javno dana 08.04.2019. godine, u 13:30 časova, u prostorijama Gradske uprave Grada Bijeljine.
            Ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.
            Grad Bijeljina zadržava pravo da ne prihvati nijednu ponudu, bez obzira na ponuđene uslove.
IX
 
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju postupka donosi Gradonačelnik u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda. Uz obavještenje o rezulatatima postupka svim ponuđačima će se dostaviti Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju postupka.
Na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju postupka ponuđači imaju pravo prigovora Gradonačelniku u roku od 8 (osam) dana od dana prijema Odluke.
Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna.
 
X
 
Odabrani ponuđač dužan je potpisati ugovor o pružanju usluga u roku od 30 dana računajući od dana dostave poziva za zaključenje ugovora.
 
XI
 
Ovaj javni poziv će se objaviti u Službenom glasniku Grada Bijeljina, dnevnom listu „Oslobođenje“, Oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Bijeljina i Web stranici Grada Bijeljina.
Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Bijeljini, Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine. Kontakt telefon 055/233-174, Faks: 055/233-160.
 
 
 
 
Broj:    02-014-1-1505/19                                                                      GRADONAČELNIK
Datum, 22.03.2019. godine 
Bijeljina                                                                                                    Mićo Mićić

Образац за достављање понуде 67.5KB