Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Javni konkurs za utvrđivanje statusa udruženja od opšteg interesa za Grad BijeljinaNa osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16 i 36/19), člana 71. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17), i Odluke o kriterijumima i postupku za dodjelu i prestanak statusa udruženja od opšteg interesa za Grad Bijeljinu („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 22/14), Gradonačelnik Grada Bijeljina,  r a s p i s u j e:
 
 
JAVNI KONKURS
ZA UTVRĐIVANjE STATUSA UDRUŽENjA OD
OPŠTEG INTERESA ZA GRAD
                                                        
 
I
 
Raspisuje se javni konkurs za dodjelu statusa udruženja od opšteg interesa za Grad Bijeljinu  u skladu sa Odlukom o kriterijumu i postupku za dodjelu i prestanak statusa udruženja od opšteg interesa za Grad Bijeljinu („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 22/14).                                        
II
      
Status udruženja od opšteg interesa za Grad Bijeljinu utvrđuje Skupština Grada na prijedlog Gradonačelnika, a na osnovu rang - liste i prijedloga koji sačinjava Komisija za sprovođenje javnog konkursa.
III
 
Udruženja građana koja već imaju status udruženja građana od opšteg interesa za Grad Bijeljinu, ne moraju ponovo konkurisati, već taj status zadržavaju do ispunjenja uslova propisanih članom 12. Odluke o kriterijumima i postupku za dodjelu i prestanak statusa udruženja od opšteg interesa za Grad Bijeljinu („Službeni glasnik Grada Bijeljina“,  broj: 22/14)
IV
 
Organizacije i udruženja podnose prijave na javni oglas na obrascu koji raspisuje Komisija za sprovođenje javnog konkursa.
 
Uz prijavu se prilaže:
 1. Dokaz o registraciji udruženja, (Ovjerena kopija)
 2. Statut Udruženja, (Kopija)
 3. Indentifikacioni broj (JIB), ( Ovjerena kopija)
 4. Broj registrovanih i aktivnih članova udruženja, (Ovjerena izjava odgovornog lica)
 5. Dokaz o postojanju tehničkih, materijalnih i ljudskih resusra za ostvarivanje ciljeva udruženja, utvrđenih Statutom ili drugima aktom udruženja, (Orginal)
 6. Višegodišnji program rada i/ili program rada udruženja za tekuću godinu, (Orginal)
 7. Izveštaj o radu za predhodnu godinu, sa finansijskim izveštajem, usvojen od strane nadležnog organa udruženja, ( Orginal)
 8. Spisak realizovanih projekata ili aktivnosti u oblasti u kojoj konkurišu za proglašenje udruženja od opšteg interesa za Grad, (Orginal)
 9. Dokaz da udruženje ili ovlašćeno lice nije kažnjeno za djelo u vezi sa vršenjem djelatnosti udruženja (Orginal)
 10. Dokaz da se protiv udruženja ili odgovornog lica udruženja ne vodi krivični postupak za djelo u vezi sa vršenjem djelatnosti udruženja, (Orginal)
 11. Ostala dokumentacija
 
Udruženja koja ne dostave gore navedene dokaze nemaju pravo učešća u konkurenciji za proglašenje udruženja od opšteg interesa za Grad.
 
V
 
Obrazac prijave na javni konkurs za dodjelu statusa udruženja od opšteg interesa za Grad Bijeljinu, može se preuzeti u Gradskoj upravi Grada Bijeljina - Odjeljenje za društvene djelatnosti, ili na adresi zvanične internet prezentacije Grada Bijeljina (www.gradbijeljina.org).
 
VI
 
Sredstva za finansiranje rada udruženja od opšteg interesa za Grad obezbeđuju se u skladu sa Budžetom Grada Bijeljina za 2020. godinu u iznosu od 140.000,00 KM.
      
Kod utvrđivanja visine sredstava uzimaće se u obzir program rada i aktivnosti udruženja za godinu za koju se dodjeljuju sredstva, kao i predhodno korištena sredstva dodijeljena od strane Grada. Visina sredstava određuje se na osnovu utvrđivanja godišnjeg programa sufinansiranja aktivnosti udruženja građana na koju saglasnost daje Gradonačelnik.                      

VII
 
Javni oglas se objavljuje u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“, dnevnim novinama „Dnevne nezavisne novine“, oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Bijeljina i zvaničnoj internet  stranici Grada Bijeljina www.gradbijeljina.org.
 
Javni konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“.
 
Prijave na javni oglas sa potrebnom dokumentacijom, u zapečaćenoj koverti predati u
pisarnicu Gradske uprave Grada Bijeljina ili slati putem pošte na adresu: 
 
Republika Srpska
Gradska uprava Grada Bijeljina
Trg Kralja Petra Prvog Karađorđevića broj 1.
Komisija za utvrđivanje statusa udruženja od opšteg interesa, sa naznakom: NE OTVARAJ!  
VIII
 
O rezultatima konkursa za utvrđivanje statusa udruženja od opšteg interesa za Grad
Bijeljinu, svi učesnici će biti obavješteni pismenim putem. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.          
                                 
                                                                                                                          
Broj: 02-014-1-168/20                                               GRADONAČELNIK                                                            
Bijeljina,
Datum: 29.01.2020.                                                        Mićo Mićić