Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU ZAPOŠLjAVANjA MARGINALIZOVANIH KATEGORIJA DRUŠTVA SA TERITORIJE GRADA BIJELjINAGrad Bijeljina u partnerstvu sa organizacijom „CARITAS ŠVICARSKA” i Udruženjem „Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja OTAHARIN“, u okviru projekta „Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti“ poziva sva zainteresovana fizička lica sa teritorije Grada Bijeljina da učestvuju u programu zapošljavanja marginalizovanih kategorija društva.
 
Projektom „Integralnim pristupom ka socijalnoj uključenosti“ integrira se stvaranje novih radnih mjesta i samim tim poboljšava dohodak, obrazovanje, pristup socijalnim uslugama i jača razvoj zajednice kroz inovativan programski pristup.
 
U cilju smanjenja nezaposlenosti i stvaranja novih radnih mjesta za zapošljavanje marginalizovanih kategorija društva, pozivamo nezaposlena fizička lica sa teritorije Grada Bijeljina da učestvuju u Programu zapošljavanja marginalizovanih kategorija društva.
 
Pravo učešća u programu zapošljavanja marginalizovanih kategorija društva imaju sve nezaposlene osobe sa područja Grada Bijeljina koje pripadaju jednoj ili više od identifikovanih kategorija:
 1. Žene
 2. Lica starija od 50 godina
 3. Lica sa invaliditetom
 4. Niskokvalifikovana lica (I-III stepen stručne spreme)
 5. Romi
 6. Samohrani roditelji, staratelji, hranitelji porodice i njihova djeca
 7. Roditelji djece sa poteškoćama u razvoju i roditelji djece sa rijetkim bolestima
 8. Žrtve nasilja
 9. Porodice poginulih boraca (supružnici i djeca poginulih boraca)
 10. Djeca i supružnici lica sa invaliditetom 60% i više
 11. Liječeni zavisnici
 12. Bivši štićenici domova za djecu bez roditeljskog staranja
 13. Socijalno ugroženi
 14. Lica kojima nedostaje do 5 godina do ostvarivanja prava na penziju
 
Način prijave:
Zainteresovana fizička lica sa teritorije Grada Bijeljina prijavu na javni poziv mogu izvršiti:
 • Popunjavanjem obrasca za prijavu elektronskim putem na adresi: https://forms.gle/jWmFgATWT8ztav5W7
 • Popunjavanjem i fizičkim dostavljanjem obrasca i kopije lične karte u kancelariju za nacionalne manjine i dijasporu, Odjeljenje za društvene djelatnosti, Gradska uprava Grada Bijeljina. Obrazac se može preuzeti u Odjeljenju za društvene djelatnosti Grada Bijeljina i u prostorijama Udruženja „Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Otaharin“ na adresi Filipa Višnjića broj 217.
 
Potrebna dokumentacija:
Ukoliko se ukaže potreba, nakon završetka prve faze odabira kandidata, komisija može zahtijevati dostavljanje dokaza za podatke koji su navedeni u prijavnom obrascu. U tom slučaju, u zavisnosti od pripadnosti identifikovanim kategorijama potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 • Medicinska dokumentacija, rješenje, uvjerenje ili potvrda nadležnog organa za osobe sa invaliditetom (odnosi se na kategorije pod rednim brojem 3, 7 i 10);
 • Rješenje, uvjerenje ili potvrda nadležnog organa/ustanove za korisnike socijalnih davanja (odnosi se na kategoriju pod rednim brojem 13);
 • Izjava podnosioca prijave ili članova zajedničkog domaćinstva, rješenje JU „Centar za socijalni rad“ Bijeljina (odnosi se na kategoriju pod rednim brojem 6);
 • Izjava podnosioca prijave da je pripadnik/ca romske nacionalne manjine i/ili Izvod iz matične knjige rođenih u kojem je navedena nacionalna pripadnost romskoj nacionalnoj manjini i/ili Potvrda izdata od strane registrovanog udruženja građana koje se bavi unapređenjem položaja Roma da je korisnik usluga koje pruža udruženje (odnosi se na kategoriju pod rednim brojem 5)
 • Uvjerenje JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Filijala Bijeljina da se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih lica ili Izjava o nezaposlenosti izdata od strane Odjeljenja za opštu upravu Grada Bijeljina za lica koja se ne vode na evidenciji nezaposlenih JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Filijala Bijeljina.
 
Način odabira korisnika:
Odabir korisnika programa zapošljavanja marginalizovanih kategorija društva vršiće se u tri faze u skladu sa unaprijed određenim kriterijumima. Prva faza odabira korisnika podrazumijeva pregled i ocjenu pristiglih prijavnih obrazaca.  Tokom druge faze, korisnici programa zapošljavanja marginalizovanih kategorija društva će proći kroz edukaciju za poslovno usmjeravanje u cilju sticanja dodatnih vještina i pripreme za intervju sa potencijalnim privrednim subjektima. Treća faza podrazumijeva intervjue sa kandidatima u kojima će učestvovati komisija koju čine predstavnici Grada Bijeljina, organizacije "CARITAS ŠVICARSKA”, Udruženja "OTAHARIN" i predstavnika privrednih subjekata.
 
Nakon završetka treće faze, odabrani korisnici će potpisati ugovor o radu sa privrednim subjektom na period od 24 mjeseca.
 
Rok za dostavljanje prijave:
Rok za popunjavanje obrasca za prijavu je 31.05.2024. godine.
Dodatne informacije o načinu prijave i realizaciji programa zapošljavanja marginalizovanih kategorija društva za fizička lica možete dobiti putem poziva na brojeve telefona 055/233-132 i 055/233-155 kao i na [email protected] i [email protected] .
 
Fizička lica će biti kontaktirana i obavještena o rezultatima Poziva za učešće  programu zapošljavanja marginalizovanih kategorija društva sa teritorije Grada Bijeljina najkasnije 15 dana nakon završetka roka za dostavljanje prijavnog obrasca.

    Broj: 02-014-1-927/24
    Datum: 30.04.2024. godine                                              GRADONAČELNIK

                                                                                                 Ljubiša Petrović