Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Naredba Gradskog štaba za vanredne situacije 5. maj 2020.Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/17), člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), člana 71. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17) i člana 18. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spašavanja u Gradu Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 11/13), na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije Gradonačelnik Grada Bijeljina donosi
 
N A R E D B U
o izmjeni Naredbe o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Bijeljina
 
 
1. U Naredbi o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Bijeljina broj 02-014-1-866/20 od 28.04.2020. godine, 02-014-1-909/20 od 29.04.2020. godine i 02-014-1-922/20 od 30.04.2020. godine u tački 2. podtačka 3. mijenja se i glasi: 
            ''od 07:00 do 15:00 časova u periodu od 05.05. do 11.05.2020. godine tržnica na  veliko, sa izuzetkom Kvantaške pijace koja može raditi od 05:30 do 13:30 časova u periodu od 05.05. do 11.05.2020. godine, i od 07:00 do 15:00 časova u periodu od  05.05. do 11.05.2020. godine tržnica na malo (pijace), sa izuzetkom Zelene pijace  koja u periodu od 05.05. do 11.05.2020. godine može raditi radnim danima u periodu od 07:00 do 16:30 časova, a vikendom u periodu od 07:00 do 14:00 časova''.
 
2. Ova Naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“. 
 
           
Broj: 02-014-1-938/20                                                    G R A D O N A Č E L N I K
 Datum, 05. maj 2020. godine                                                 Mićo Mićić