Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Bijeljina
Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštitistanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), člana 67. i 82. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Banja Luka“, broj: 9/17) i člana 18. („Službeni glasnik Grada Banja Luka“, broj: 11/13), a na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije Gradonačelnik Grada Bijeljina donosi:
 
 
N A R E D B U
o izmjeni i dopuni Naredbe o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Bijeljina
 
 
  1. U Naredbi o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Bijeljina broj 02-014-1-866/20 od 28.04.2020. godine u tački 2. podtačka 2. poslije alineje 1. dodaje se alineja 2. koja glasi:
 
            ''-trgovinama neprehrambenom robom koje posluju kao zasebni prodajni objekti,''.
 
            Dosadašnje alineje 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. i 12. postaju alineje 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. i 13.
           
  1. U tački 2. podtačka 5. riječi ''kao zasebni prodajni objekti i/ili'' brišu se.
 
  1. Ova Naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“.
 
 
            Broj: 02-014-1-909/20                                                G R A D O N A Č E L N I K
            Datum, 29. april 2020. godine                                          Mićo Mićić