Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Naredba o izmjeni Naredbe o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih i drugih objekata i službi na teritoriji Grada BijeljinaNa osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštitistanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/17), člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), člana 71. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17) i člana 18. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civile zaštite u oblasti zaštite i spašavanja u Gradu Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 11/13), na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije Gradonačelnik Grada Bijeljina donosi:
 
 
N A R E D B U
o izmjeni Naredbe o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih,
zanatskih i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Bijeljina
 
 
  1. U  Naredbi o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Bijeljina broj 02-014-1-588/20 od 16.3.2020. godine, broj 02-014-1-613/20 od 17.3.2020. godine, broj 02-014-1-623/20 od 18.3.2020. godine, 02-014-1-651/20 od 23.03.2020. godine, 02-014-1-704/20 od 27.03.2020. godine, 02-014-1-708/20 od 29.03.2020. godine, 02-014-1-721/20 od 31.03.2020. godine, 02-014-1-732/20 od 02.04.2020. godine, 02-014-1-750/20 od 06.04.2020. godine, 02-014-1-777/20 od 09.04.2020. godine i 02-014-1-822/20 od 16.04.2020. godine u tački 2. stav 9. mijenja se i glasi:
 
  • servisima klime (najviše do 2 čovjeka), stolarskim radionicama, firmi ''TEXTIL LT'' sa sjedištem u ul. Račanskoj broj 12 u Bijeljini, kao i Specijalizovanoj prodavnici ''Moja optika Stanković'' u Bijeljini u Ulici Miloša Crnjanskog broj 103 (isključivo u pogledu popravki naočara) i poslovnici ''Kid Zone Jumbo'' u Bijeljini (isključivo u pogledu prodaje dezinfekcionih sredstava i sredstava za higijenu), u periodu od 07:00 do 15:00 časova,''.
 
  1. Ova Naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“.
 
 
Broj:    02-014-1-845/20                                                           G R A D O N A Č E L N I K
Datum, 23. april 2020. godine                                                        Mićo Mićić