Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Naredba o dopunama Naredbe o provođenju vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništva​Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštitistanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), člana 71. i 90. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17) i člana 18. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spašavanja u Gradu Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 11/13), a na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije Gradonačelnik Grada Bijeljina donosi:
 
 
NAREDBU
o dopunama Naredbe o provođenju vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništva
 
 
  1. U Naredbi o provođenju vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništva broj 02-014-1-635/20 od 20.03.2020. godine, 02-014-1-668/20 od 24.03.2020. godine, 02-014-1-677/20 od 25.03.2020. godine, 02-014-1-688/20 od 26.03.2020. godine, 02-014-1-703/20 od 27.03.2020. godine, 02-014-1-709/20 od 29.03.2020. godine, 02-014-1-718/20 od 30.03.2020. godine, 02-014-1-722/20 od 31.03.2020. godine, 02-014-1-730/20 od 01.04.2020. godine, 02-014-1-733/20 od 02.04.2020. godine, 02-014-1-738/20 od 03.04.2020. godine, 02-014-1-742/20 od 04.04.2020. godine, 02-014-1-749/20 od 06.04.2020. godine, 02-014-1-755/20 od 07.04.2020. godine, 02-014-1-761/20 od 08.04.2002. godine, 02-014-1-776/20 od 09.04.2020. godine, 02-014-1-784/20 od 10.04.2020. godine, 02-014-1-808/20 od 14.04.2020. godine i 02-014-1-821/20 od 16.04.2002. godine u tački 3. poslije stava 31. dodaje se stav 32. koji glasi:
 
  • Zadužuju se Marija Popović i Nenad Jovanović da, u ime Gradske uprave Bijeljina, dana 21.04.2020. godine u Tuzli preuzmu donaciju ambasade SAD u BiH namjenjenu Gradu Bijeljina.''
 
  1. U tački 3. poslije stava 32. dodaje se stav 33. koji glasi:
 
''Nalaže se Gradskoj upravi Bijeljina - Odsjeku zajedničkih poslova da obezbjedi sredstva za nabavku 5000 boca dezinfekcionih sredstava za najugroženije kategorije stanovništva.''
 
  1. U tački 3. poslije stava 33. dodaje se stav 34. koji glasi:
 
''Nalaže se Gradskoj upravi Bijeljina – Odjeljenju za inspekcijske poslove da se lokacija hipodrom na Obriježi privede namjeni (obezbjeđivanje priključka za struju, vodu i sve drugo što je potrebno u vezi sa tim) i stavi u funkciju, u slučaju potrebe za montiranjem pokretne bolnice, za provođenje aktivnosti zadužuje se Dragan Jovanović, a sredstva će obezbjediti Gradska uprava.''
 
  1. U tački 4. poslije stava 10. dodaje se stav 11. koji glasi:
 
''Nalaže se Gradskoj upravi Grada Bijeljina da uputi zahtjev Organizaciji Crvenog krsta u Bijeljini, da se, ukoliko postoji mogućnost, iz donatorskih sredstava prikupljenih od strane privrednika, za potrebe JZU Bolnica ''Sveti Vračevi'' Bijeljina obezbjede novčana sredstva u iznosu od 23.376,00 KM (sa PDV-om) i 42.769,70 KM (sa PDV-om) za opremanje Dijagnostičkog centra, prema priloženoj specifikaciji od strane JZU Bolnica ''Sveti Vračevi'' Bijeljina – ponuda broj 134/MO-20 od 09.04.2020. godine na iznos od 23.376,00 KM (sa PDV-om) i 1404/20 od 14.04.2020. godine na iznos 42.769,70 KM (sa PDV-om).''
 
  1. Ova Naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku  Grada Bijeljina“.
 
 
            Broj: 02-014-1-829/20                                                      G R A D O N A Č E L N I K
            Datum, 18. april 2020. godine                                                 Mićo Mićić