Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Naredba o dopuni Naredbe o organizovanju i sprovođenju mjera karantina na području Grada BijeljinaNa osnovu člana 22., 45. i 46. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12 i 46/17), člana 18. i 43. Zakona o zaštitistanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/17), člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), člana 71. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17), člana 18. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civile zaštite u oblasti zaštite i spašavanja u Gradu Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 11/13) i Odluke o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 15/20) na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije Gradonačelnik Grada Bijeljina donosi:
 
N A R E D B A
o dopuni Naredbe o organizovanju i sprovođenju mjera karantina na području Grada Bijeljina
 
  1. U Naredbi o organizovanju i sprovođenju mjera karantina na području Grada Bijeljina broj 02-014-1-706/20 od 28.03.2020. godine, 02-014-1-716/20 od 30.03.2020. godine, 02-014-1-720/20 od 31.03.2020. godine, 02-014-1-739/20 od 03.04.2020. godine, 02-014-1-743/20 od 04.04.2020. godine i 02-014-1-756/20 od 07.04.2020. godine u tački 1. poslije stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:
 
  • Zadužuje se Gradska uprava – Odsjek zajedničkih poslova da obezbjedi sredstva za adaptaciju prostora JU OŠ ''Vuk Karadžić'' Bijeljina, u cilju proširenja kapaciteta karantina.''
 
  1. Ova Naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“.
 
 
Broj:    02-014-1-809/20                                                            G R A D O N A Č E L N I K
Datum, 14. april 2020. godine                                                       Mićo Mićić