Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Naredbu o izmjeni Naredbe o imenovanju Tima za upravljanje i nadzor u karantinu – objektu školske sale JU OŠ ''Vuk Karadžić'' u BijeljiniNa osnovu člana 22., 45. i 46. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12 i 46/17), člana 18. i 43. Zakona o zaštitistanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/17), člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), člana 71. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17), člana 18. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civile zaštite u oblasti zaštite i spašavanja u Gradu Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 11/13) i Odluke o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 15/20) na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije Gradonačelnik Grada Bijeljina donosi:
 
 
N A R E D B U
o izmjeni Naredbe o imenovanju Tima za upravljanje i nadzor u karantinu – objektu školske sale JU OŠ ''Vuk Karadžić'' u Bijeljini
 
 
  1. U Naredbi o imenovanju Tima za upravljanje i nadzor u karantinu – objektu školske sale JU OŠ ''Vuk Karadžić'' u Bijeljini broj 02-014-1-717/20 od 30.03.2020. godine i 02-014-1-791/20 od 11.04.2020. godine u tački 1. u stavu 1. riječi ''Milenko Petričević'' zamjenjuju se riječima ''Ljubiša Lazić''.
 
            2. Ova Naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“.
 
 
Broj:    02-014-1-795/20                                                        G R A D O N A Č E L N I K
Datum, 13. april 2020. godine
                                                                                                       Mićo Mićić