Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Naredba o obezbjeđivanju prevoza lica sa graničnih prelaza u BiH u lokalni karantin, a koja imaju prebivalište u BijeljiniNa osnovu člana 22., 45. i 46. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12 i 46/17), člana 18. i 43. Zakona o zaštitistanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/17), člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), člana 71. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17), člana 18. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civile zaštite u oblasti zaštite i spašavanja u Gradu Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 11/13) i Odluke o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 15/20) na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije Gradonačelnik Grada Bijeljina donosi:
 
 
N A R E D B U
o obezbjeđivanju prevoza lica sa graničnih prelaza u BiH u lokalni karantin, a koja imaju prebivalište u Bijeljini
 
 
  1. Za potrebe obezbjeđivanja prevoza lica sa graničnih prelaza u BiH u lokalni karantin, a koja imaju prebivalište u Bijeljini, imenuje se Nenad Jovanović, zaposlen u Odjeljenju opšte uprave Gradske uprave Bijeljina.
 
  1. Zadatak lica iz tačke 1. ove Naredbe je da primi lice na graničnom prelazu prilikom ulaska u BiH, preveze ga do karantina u JU OŠ ''Vuk Karadžić'' u Bijeljini i preda ga licu nadležnom za upravljanje i nadzor u karantinu.
 
  1. Ova Naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“.
 
 
Broj:    02-014-1-796/20                                                             G R A D O N A Č E L N I K
Datum, 13. april 2020. godine
                                                                                                               Mićo Mićić