Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o provođenju vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništvaNa osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštitistanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), člana 71. i 90. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17) i člana 18. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spašavanja u Gradu Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 11/13), a na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije Gradonačelnik Grada Bijeljina donosi:
 
 
NAREDBU
o izmjeni i dopuni Naredbe o provođenju vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništva
 
 
  1. U Naredbi o provođenju vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništva broj 02-014-1-635/20 od 20.03.2020. godine, 02-014-1-668/20 od 24.03.2020. godine, 02-014-1-677/20 od 25.03.2020. godine, 02-014-1-688/20 od 26.03.2020. godine, 02-014-1-703/20 od 27.03.2020. godine, 02-014-1-709/20 od 29.03.2020. godine, 02-014-1-718/20 od 30.03.2020. godine, 02-014-1-722/20 od 31.03.2020. godine, 02-014-1-730/20 od 01.04.2020. godine, 02-014-1-733/20 od 02.04.2020. godine, 02-014-1-738/20 od 03.04.2020. godine, 02-014-1-742/20 od 04.04.2020. godine, 02-014-1-749/20 od 06.04.2020. godine i 02-014-1-755/20 od 07.04.2020. godine u tački 3. poslije stava 24. dodaje se stav 25. koji glasi:
 
''Nalaže se a.d. ''Komunalac'' Bijeljina da doveze tri kontejnera za potrebe odlaganja komunalnog otpada u JU OŠ ''Vuk Karadžić'' Bijeljina.''
 
  1. U tački 9. u stavu 2. riječi ''od 07:00 do 15:00 časova'' zamjenjuju se riječima ''od 05:30 do 13:30 časova''.
 
  1. Ova Naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku  Grada Bijeljina“.
 
            Broj: 02-014-1-761/20                                                            G R A D O N A Č E L N I K                                    Datum, 08. april 2020. godine                                                   Mićo Mićić