Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Naredba o izmjeni Naredbe o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih i drugih objekata i službi na teritoriji Grada BijeljinaNa osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštitistanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/17), člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), člana 71. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17) i člana 18. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civile zaštite u oblasti zaštite i spašavanja u Gradu Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 11/13), na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije Gradonačelnik Grada Bijeljina donosi:
 
 
N A R E D B U
o izmjeni Naredbe o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih,
zanatskih i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Bijeljina
 
 
  1. U  Naredbi o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih i drugih objekata i službi na teritoriji Grada Bijeljina broj: 02-014-1-588/20 od 16.3.2020. godine, broj: 02-014-1-613/20 od 17.3.2020. godine, broj 02-014-1-623/20 od 18.3.2020. godine, 02-014-1-651/20 od 23.03.2020. godine, 02-014-1-704/20 od 27.03.2020. godine,  02-014-1-708/20 od 29.03.2020. godine, 02-014-1-721/20 od 31.03.2020. godine i 02-014-1-732/20 od 02.04.2020. godine u tački 1. u stavu 7. riječi ''i Kvantaškoj'' se brišu.
 Ova Naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“. 
 
Broj:    02-014-1-750/20                                                           G R A D O N A Č E L N I K
Datum, 06. april 2020. godine                                                      Mićo Mićić