Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Naredba o dopunama Naredbe o provođenju vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništvaNa osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštitistanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), člana 71. i 90. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17) i člana 18. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spašavanja u Gradu Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 11/13), a na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije Gradonačelnik Grada Bijeljina donosi:
 
 
NAREDBU
o dopunama Naredbe o provođenju vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništva
 
 
 1. U Naredbi o provođenju vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništva broj 02-014-1-635/20 od 20.03.2020. godine, 02-014-1-668/20 od 24.03.2020. godine, 02-014-1-677/20 od 25.03.2020. godine, 02-014-1-688/20 od 26.03.2020. godine, 02-014-1-703/20 od 27.03.2020. godine, 02-014-1-709/20 od 29.03.2020. godine, 02-014-1-718/20 od 30.03.2020. godine, 02-014-1-722/20 od 31.03.2020. godine, 02-014-1-730/20 od 01.04.2020. godine, 02-014-1-733/20 od 02.04.2020. godine, 02-014-1-738/20 od 03.04.2020. godine i 02-014-1-742/20 od 04.04.2020. godine u tački 3. poslije stava 21. dodaje se stav 22. koji glasi:
 
''Nalaže se a.d. ''Komunalac'' Bijeljina da odvozi komunalni otpad iz Doma učenika u Bijeljini, JU OŠ  ''Vuk Karadžić'' u Bijeljini i sa lokaliteta Rača, a d.o.o. ''Eko dep'' Bijeljina da odlaže prikupljeni i doveženi komunalni otpad.''
 
 1. U tački 3. poslije stava 22. dodaje se stav 23. koji glasi:
 
''Nalaže se svim Osnovnim školama sa područja Grada Bijeljina da obezbjede dodatno osoblje (10 izvršilaca) i stave na raspolaganje direktoru JU OŠ ''Vuk Karadžić'' Bijeljina, u svrhu čišćenja karantinskog prostora.''
 
 1.  U tački 9. dodaje se stav 2. koji glasi:
 
''Ograničava se rad Kvantaške pijace u Bijeljini u radnom vremenu od 07:00 do 15:00 časova na način da se nalaže a.d. ''Grad'' Bijeljina:
 
 • da obezbjedi obavezno nošenje zaštitnih maski i rukavica za sve zaposlene radnike a.d. ''Grad'' Bijeljina i za sve prodavce koji vrše prodaju proizvoda na kvantaškoj pijaci,
 • da organizuju razmak između prodavaca od najmanje 5 metara,
 • da ograniči broj ljudi koji kupuju na pijaci, te da obavezno kontrolišu broj ljudi na pijaci i da spriječe ulazak velikog broja ljudi u istom momentu,
 • da se postavi dodatan broj kanti za otpatke kao i da se postave sredstva za pranje ruku i dovoljne količine papira (ubrusa) na mjestima na kojima se nalaze česme sa vodom,
 • da se obezbjedi povećanje broja čistača i čistačica za prostor kvantaške pijace,
 • da se obezbjedi povećanje broja redara na kvantaškoj pijaci u toku radnog vremena kako bi se omogućilo sprovođenje mjere raspoređivanja prodavaca robe i distanciranje jednih od drugih na bezbjednu udaljenost,
 • da se vrši svakodnevno čišćenje i brisanje dezinfekcionim sredstvima svih radnih površina u naplatnoj kućici na ulazu u kvantašku pijacu,
 • da se redovno vrši dezinfekcija platoa kvantaške pijace uz angažovanje vozila, kamiona firme a.d. ''Komunalac'' Bijeljina, i to  jednom sedmično, kao i pranje platoa vodom od strane radnika a.d. ''Grad'' Bijeljina  najmanje dva puta sedmično,
 • da se redovno vrši pranje platoa kvantaške pijace u popodnevnim terminima korištenjem vodenih šmrkova od strane radnika ATC i to dva puta sedmično.''
   
 Ova Naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku  Grada Bijeljina“. 


            Broj: 02-014-1-749/20                                                                             G R A D O N A Č E L N I K                                                                                                             
            Datum, 06. april 2020. godine                                                                       Mićo Mićić