Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Naredba o angažovanju Jedinice civilne zaštite opšte namjene Gradske uprave Bijeljina i volonteraNa osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 90/17), člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), člana 71. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17) i člana 18. i 19. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civile zaštite u oblasti zaštite i spašavanja u Gradu Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 11/13), na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije Gradonačelnik Grada Bijeljina donosi:
  
N A R E D B U
o angažovanju Jedinice civilne zaštite 
opšte namjene Gradske uprave Bijeljina i volontera
 
 
U cilju pružanja pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva na području Grada Bijeljina
 
1. Angažuje se Jedinica civilne zaštite opšte namjene Gradske uprave Bijeljina, koja broji 30 pripadnika, kao i 20 volontera.
 
2. Zadatak Jedinice i volontera je da pruže svu neophodnu pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva na području Grada Bijeljina u cilju obezbjeđivanja namirnica i osnovnih životnih potrepština, a putem Call centra na brojeve 055/233-154 i 055/233-155.
 
3. Zadaci iz prethodnog stava vršiće se u koordinaciji sa JU Centar za socijalni rad Bijeljina.
 
4. Ova Naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“.
 
 
Broj: 02-014-1-652/20                                                  
Datum, 23. mart 2020. godine

 
​G R A D O N A Č E L N I K
 Mićo Mićić