Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Naredba o opštoj sistematskoj deratizaciji na području Grada BijeljinaNa osnovu člana 2, 8. i 15. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 90/17) i člana 62. Statuta Grada Bijeljina (''Službeni glasnik Grada Bijeljina”, broj 8/13 i 27/13) Gradonačelnik Grada Bijeljina  d o n o s i


NAREDBU
O OPŠTOJ SISTEMATSKOJ DERATIZACIJI
NA PODRUČJU GRADA BIJELjINA

I
U cilju sprečavanja pojave i širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari obavezno je izvršiti opštu sistematsku deratizaciju na području grada Bijeljina (u daljem tekstu "sistematska deratizacija'').

II
Sistematsku deratizaciju vršiti u periodu od  07.06-31.12.2019. godine i to u:

 1. Porodično stambeni, pomoćni i ostali objekti poljoprivrednog gazdinstva u selu i gradu,
 2. Podrumske prostorije stambenih zgrada,
 3. Školske i predškolske ustanove sa pratećim objektima,
 4. Vjerski objekti, seoska groblja, seoska igrališta i mjesne kancelarije,
 5. Divlja odlagališta smeća i napuštena domaćinstva,
 6. Dom zdravlja i područne ambulante,
 7. Visokoškolske ustanove,
 8. Bolnica,
 9. Kišna kanalizaciona mreža sa novoizgrađenom kanalizacionom mrežom,
 10. Otvorene površine u javnoj upotrebi (pijace, gradsko groblje, gradski stadion),
 11. Deponije smeća,
 12. Obodni kanali u sistemu odbrane od poplava sa pratećim propratnim nasipima (glavni obodni kanal, majevički obodni kanal, Selište i Drina-Dašnica-Sava) ukupne dužine oko 50 kilometara,
 13. Savski i drinski odbrambeni nasip sa pratećim objektima (crpne stanice i čuvarnice) ukupne dužine oko 44 kilometara,
 14. Propratni pojas uz kanal I, II, III reda sistema hidromelioracije, dužine oko 390 kilometara,
 15. Svi poslovni objekti bez obzira na vrstu delatnosti i oblik svojine,

III
Usluge vršenja sistematske deratizaciji na području grada Bijeljina za potrebe GU Grada Bijeljina vršiće D.O.O. „EKO ZAŠTITA“ Bijeljina, ul. Dušana Baranjina br. 1.

IV
Troškovi izvođenja sistematske deratizacije iz tačke II, alineje 1, 2, 3, 4, 5 ove Naredbe padaju na teret izdvojenih sredstava u budžetu Grada Bijeljina.    

Troškovi izvođenja sistematske deratizacije iz tačke II, alineja 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 padaju na teret vlasnika, odnosno korisnika poslovnih objekata, koji su obavezni deratizaciju uraditi sa nekim od referentnih izvođača radova koji su ovlašćeni za poslove DDD.

V
Protiv pravnih i fizičkih lica koja ne postupe po Naredbi, primijenit će se mjere u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 90/17).

VI
O sprovođenju ove Naredbe staraće se nadležne inspekcijske službe Odjeljenja za inspekcijske poslove Grada Bijeljina.

VII
Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u Službenom glasniku Grada Bijeljina.

 

Broj: 02-014-1-2606/19                                                                  GRADONAČELNIK
Bijeljina,                                                                                      GRADA BIJELjINA
Datum, 11.06.2019. godine                                                                  Mićo Mićić