Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Ekološke dozvole


Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1571/16 od 15.12.2016. godine, izdate Zanatskoj radnji pekara ''Čaršija'' Janja, odgovorno lice Enver Kabašaj, sa rokom važenja do 20.10.2026. godine, za pogon pekare, koji se nalazi u ulici Bijeljinska br. 139 u Janji, na parceli označenoj kao k.p. br. 1782 , k.o. Janja 1 60.8KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izgradnju autoperionice i rekonstrukciju i dogradnju postojećeg poslovnog objekta-pretvaranje dela prizemlja u kafe bar i postavljanje natkrivene bašte u Bijeljini, podnosilac ''Rakić'' DOO Brčko 48.06KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1317/16 od 19.10.2016. godine, izdate Privrednom društvu '''ZP KOMERC''' DOO Vršani, odgovorno lice Ljubiša Rosić, sa rokom važenja do 19.10.2026. godine, za farmu za tov junadi koja se nalazi u Vršanima, na zemljištu označenom kao parcele k.p. br.1810/2, upisana u posjedovni list broj 562 i k.p. broj 1810/1(dio), upisana u posjedovni list broj 58, obje k.o. Vršani 66.62KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1316/16 od 19.10.2016. godine, izdate Privrednom društvu '''ZP KOMERC''' DOO Vršani, odgovorno lice Ljubiša Rosić, sa rokom važenja do 19.10.2026. godine, za farmu svinja koja se nalazi u Vršanima, na zemljištu označenom kao parcele k.p. broj 1257/3 i 1259, upisanom u z.k.izvadak br.62 i 65 k.o. Vršani 64.66KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1530/16 od 05.12.2016. godine, izdate Privrednom društvu '''MOST''' DOO Bijeljina, odgovorno lice Saša Lazić, sa rokom važenja do 18.10.2026. godine, za poslovno proizvodni objekat - proizvodnja betonskih elemenata, koji se nalazi na Pavlovića putu bb, na parceli označenoj kao k.p. br. 1593/2, upisanoj u list nepokretnosti broj 1005/1 k.o. Popovi 66.25KB
Rješenje o davanju ekološke dozvole Privrednom društvu ''Agrotehnika' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Jovo Vujić, za legalizaciju proizvodne montažne nastrešnice uz postojeći proizvodni objekat u ulici Stefana Dečanskog broj 205 u Bijeljini, na zemljištu označenom kao k.p. br. 1182/7, k.o. Bijeljina 1 60.79KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1112/16 od 26.09.2016. godine, izdate Privrednom društvu '''N group''' D.O.O.Bijeljina, odgovorno lice Žiko Nešković, sa rokom važenja do 26.09.2026. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koji se nalazi u ulici Živojina Mišića broj 9 u Bijeljini, na parceli označenoj kao k.p. br. 5164/12, k.o. Bijeljina 2 75.24KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1551/16 od 09.12.2016. godine, izdate Privrednom društvu ''Higra'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Dragan Sarić, sa rokom trajanja do 29.09.2026. godine, za postrojenje za proizvodnju betona-betonjaru u sklopu postojećeg magacinsko-skladišnog kompleksa i interne benzinske pumpe , koje se nalazi u ulici Stefana Dečanskog broj 251 u Bijeljini, na parceli označenoj kao k.p. br. 728/31, k.o. Bijeljina Selo 70.19KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1570/16 od 15.12.2016. godine, izdate Privrednom društvu '''EKO'' D.O.O.Bijeljina, odgovorno lice Zoran Vasilić, sa rokom trajanja do 27.09.2026. godine, za pogon za proizvodnju termovate, koji se nalazi u ulici Srpske Vojske broj 324 u Bijeljini, na parceli označenoj kao k.p. br. 1272/1, k.o. Pučile 58.94KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1178/16 od 30.09.2016. godine, izdate Privrednom društvu ''PRIZMA'' D.O.O.Bijeljina, odgovorno lice Duško Bojić, sa rokom trajanja do 23.09.2026. godine, za pogon za proizvodnju PVC i AL stolarije, koji se nalazi u Hasama, na parceli označenoj kao k.p. br.573/22, k.o. Hase-Brijesnica. 85.73KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-1090/16 od 21.09.2016. godine, izdate Nikoli Matiću iz Popova, sa rokom trajanja do 16.9.2026. godine, za ekonomski objekat - farmu svinja u Popovima broj 45, na zemljištu označenom kao parcela k.p.br.497 k.o. Popovi 127.5KB
Rješenje o obnovi ekološke dozvole broj 02/3-370-1179/16 od 20.09.2016. godine, izdate Privrednom društvu ''NATURA FOOD'' DOO Balatun, odgovorno lice Senahid Huremović, sa rokom važenja do 10.09.2026. godine, pogon za preradu voća i povrća sa pratećim objektima u Balatunu, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 676/5, k.o. Balatun 132KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za legalizaciju proizvodne metalne nastrešnice u Bijeljini, podnosilac ''Agrotehnika'' DOO Bijeljina 128KB
Rješenje o obnovi ekološke dozvole broj 02/3-370-981/16 od 25.08.2016. godine, izdate Privrednom društvu ''MONTING-MONTAŽA'' DOO Bijeljina, odgovorno lice Spasoje Albijanić, sa rokom važenja do 05.08.2026. godine, za proizvodno-poslovni objekat koji se nalazi na Pavlovića putu bb, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 2611/3 i 2611/24, k.o. Dvorovi 65.45KB
Rješenje o obnovi ekološke dozvole broj 02/3-370-944/16 od 16.08.2016. godine, izdate Privrednom društvu ''Euroterm'' DOO Dvorovi, odgovorno lice Božo Mrđenović, sa rokom važenja do 03.08.2026. godine, za pogon za mašinsku proizvodnju cijevi, šipki i ploča od plastike koji se nalazi u ''Industrijske zone 3'' u Bijeljini, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 728/173, k.o. Bijeljina Selo 58.16KB
Rješenje o obnovi ekološke dozvole broj 02/3-370-991/16 od 30.08.2016. godine, izdate Privrednom društvu ''FLEX-PRO'' DOO Bijeljina, odgovorno lice Bogdanović Miodrag, sa rokom važenja do 02.08.2026. godine, za pogon za mašinsku obradu metala koji se nalazi u Ljeljenči br. 23, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 978/1 i 974/1, k.o. Ljeljenča 64.65KB
Rješenje o obnovi ekološke dozvole broj 02/3-370-995/16 od 16.08.2016. godine, izdate Privrednom društvu ''Jorgos'' DOO Bijeljina, odgovorno lice Petar Vidaković, sa rokom važenja do 29.07.2026. godine, za pogon za montažu namještaja koji se nalazi u ulici Raje Banjičića bb, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 201 k.o. Bijeljina 2 58.71KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za dogradnju poslovno-proizvodnog objekta u Bijeljini, podnosilac ''MDM STANKOM'' iz Brčkog 48.01KB
Rješenje o obnovi ekološke dozvole broj 02/3-370-855/16 od 22.07.2016. godine, izdate Zanatskoj radnji autopraonica ''Lukić'' Bijeljina, odgovorno lice Milenko Lukić, sa rokom važenja do 22.07.2026. godine, za autoperionicu, koja se nalazi u ulici Stefana Dečanskog broj 115, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br.1608/1 i 1608/4 k.o. Bijeljina 1 62.76KB
Rješenje o obnovi ekološke dozvole broj 02/3-370-952/16 od 16.08.2016. godine, izdate Zoranu Tomiću iz Bijeljine, sa rokom važenja do 23.07.2026. godine, za poslovni objekat – održavanje i popravka motornih vozila, koji se nalazi u Ulici Stefana Dečanskog broj 110, na zemljištu označenom kao parcela k.p.br.1336/2 k.o. Bijeljina 62.3KB
Rješenje o davanju ekološke dozvole Milutinu Laziću iz Međaša, za izgradnju benzinske stanice sa pratećim sadržajima u uzaštitnom pojasu magistralnog puta M-1 (104) u Popovima, na zemljištu označenom kao k.p. br. 1740/1 i 1740/8, k.o. Popovi 74.09KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-771/16 od 01.07.2016. godine, izdate Radenku Raševiću iz Bijeljine, sa rokom važenja do 01.07.2026. godine, za farmu ovaca, koja se nalazi u Zagonima, na zemljištu označenom kao parcela k.p. 1480 k.o. Zagoni 63.28KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-908/16 od 08.08.2016. godine, izdate Privrednom društvu ''Intergaj'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Slobodan Jovanović, sa rokom važenja do 22.06.2026. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi na magistralnom putu Bijeljina-Dvorovi, na zemljištu označenom kao parcela k.p. 2611/17 i dio k.p. 3018, k.o. Dvorovi 69.35KB
Rješenje o davanju ekološke dozvole ''MAGUS' D.O.O. Novo Goražde P.J. br.11 Dvorovi, odgovorno lice Jovana Kovačević,, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima u uzaštitnom pojasu magistralnog puta (M-1) 115, dionica Rača-Gojsovac, na zemljištu označenom kao k.p. br. 263 i 264, k.o. Bijeljina Selo 76.39KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-754/16 od 24.06.2016. godine, izdate Privrednom društvu 'Meridijana'' D.O.O Gornji Brodac, odgovorno lice Zoran Matić, sa rokom važenja do 15.06.2026. godine, za proizvodne objekte za impregnaciju drvenih stubova u Gornjem Brodcu, na zemljištu označenom kao parcele k.p. br. 1777, 1762, 1763 i 1761 k.o. Gornji Brodac 75.01KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju benzinske stanice sa pratećim sadržajima u Popovima, podnosilac Milutin Lazić iz Bijeljine 48.76KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-733/16 od 17.06.2016. godine, izdate Privrednom društvu ''Zeta'' D.O.O. VelikaObarska, odgovorno lice Tomislav Stevanović, sa rokom važenja do 09.06.2026. godine, za pogon za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa u Velikoj Obarskoj, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 802/1 upisano u zemljišno-knjižni uložak broj 3607 k.o. Velika Obarska 63.64KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-805/16 od 08.07.2016. godine, izdate Z.R. ''Savić MM'' iz Bijeljine, odgovorno lice JelenaSavić, sa rokom važenja do 31.05.2026. godine, za autoperionicu u ulici Srpske Vojske broj 300, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 5608 k.o. Bijeljina 1 64.86KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-740/16 od 20.06.2016. godine, izdate Privrednom društvu "Produkt export-import" D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Zoran Marinković, sa rokom važenja do 27.05.2026. godine, za mlin sa pratećim sadržajima na Pavlovića putu broj 31, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 2898/16 k.o. Dvorovi 67.89KB
Rješenje o davanju ekološke dozvole Privrednom društvu ''Partner'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Radovan Petrović, za izgradnju poslovno-proizvodnog objekta u Bijeljini, u Ulici Stefana Dečanskog bb u Bijeljini, na zemljištu označenom kao k.p. br. 1368/1 i 1369, k.o. Bijeljina 1 60.86KB
Rješenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-675/16 od 27.05.2016. godine, izdate Privrednom društva ''Euro-paneli'' D.O.O. Dvorovi, odgovorno lice Dragana Stojanović, sa rokom važenja do 26.05.2026. godine, za poslovno-proizvodni objekat na Pavlovića putu broj 19, na zemljištu označenom kao parcela k.p.br.2891/43 i 2891/167 k.o. Dvorovi 68.23KB
Obavještenje o obnavljanju ekološke dozvole broj 02/3-370-756/16 od 01.06.2016. godine, izdate Privrednom društvu ''Petrić'' D.O.O. Vršani, odgovorno lice Risto Petrić, sa rokom važenja do 24.05.2026. godine, za objekat-separacije šljunka sa pratećim sadržajima u Balatunu, na zemljištu označenom kao parcele k.p. broj 1752/1 i 1753/1 k. o. Balatun 69.75KB
Obnova ekološke dozvole broj 02/3-370-622/16 od 27.5.2016. godine, izdate Privrednom društvu ''BP Dragstes'' D.O.O. Brčko, odgovorno lice Mira Lazić, sa rokom važenja do 17.5.2026. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi uz magistralni put Bijeljina-Brčko, na zemljištu označenom kao parcele k.p. br.6927/13, 6927/14 i 6927/19 k.o. Velika Obarska 72.88KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za građenje štale za muzne krave u Donjem Dragaljevcu, podnosilac Dragan Petrović iz Donjeg Dragaljevcaaljevca 48.15KB
Ekološka dozvola broj 02/3-370-549/21, od 06.05.2021., izdata Vići Simiću iz Vršana, za izgrađeni ekonomski objekat, koji će se nalaziti u Vršanima, na zemljištu označenom kao k.p. br. 1724/2, k.o. Vršani 65.4KB
Ekološka dozvola broj 02/3-370-513/21, od 27.04.2021., izdata Privrednom društvu ''BOS-NOR'' D.O.O. iz Janje, odgovorno lice Suad Šabanović, za građenje stambeno-poslovno-proizvodnog objekta, koji će se nalaziti u Janji, na zemljištu označenom kao k.p. br. 4230, 4231, 4232, 4233/1 i 4233/2, k.o. Janja 1 64.02KB
Ekološka dozvola broj 02/3-370-491/21, od 21.4.2021, izdata Šefiku Gradaščeviću iz Janje, za građenje poslovno-proizvodnog objekta, koji će se nalaziti u Janji, na zemljištu označenom kao k.p. br. 2632 k.o. Janja 2 68.19KB
Obnova ekološke dozvole broj 02/3-370-229/16 od 03.05.2016. godine, izdata Privrednom društvu ''NN HOLDING'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Nenad Nešković, sa rokom važenja do 12.04.2026. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi na magistralnom putu Bijeljina-Rača, na zemljištu označenom kao parcela k.p. br. 1703/1 (novi premjer) k.o. Balatun 71.7KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju farme muznih krava u Vršanima, podnosilac Simić Vićo iz Vršana, 47.55KB
Obnova ekološke dozvole broj 02/3-370-321/16 od 23.03.2016. godine, izdata Privrednom društvu "BP Petrić" D.O.O. Vršani, odgovorno lice Risto Petrić, sa rokom važenja do 23.3.2026. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u Ljeljenči, na zemljištu označenom kao parcele k.p. broj 388/14 i 388/13 k.o. Ljeljenča 74.39KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za izgrađeni stambeno-poslovni objekat. Podnosilac: P.D. "Bos-nor" iz Janje. Broj: 02/3-370-513-513/21 47.74KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju poslovno-proizvodnog objekta (fazna izgradnja). Podnosilac: Šefik Gradaščević iz Janje. Broj: 02/3-370-491/21 48.16KB
Obnova ekološke dozvole broj 02/3-370-347/16 od 28.3.2016. godine, izdata Privrednom društvu ''Metalogradnja'' D.O.O. Kojčinovac, odgovorno lice Mladen Mališanović, sa rokom važenja do 16.3.2026. godine, za poslovno-proizvodni objekat za proizvodnju PVC i AL stolarije, koji se nalazi u Kojčinovcu, na zemljištu označenom kao parcele k.p. broj 1057/1i 1057/3 k. o. Janja 2. 61.14KB
Obnova ekološke dozvole broj 02/3-370-406/16 od 12.4.2016. godine, izdata ''Limoprodukt'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Milenko Jović, sa rokom važenja do 10.3.2026. godine, za poslovno-proizvodni objekat (limarska radionica), koja se nalazi u Industrijskoj zoni 3 u Bijeljini, na zemljištu označenom kao parcele k.p. broj 728/115 k. o. Bijeljina Selo. 59.91KB
Obnova ekološke dozvole broj 02/3-370-75/16 od 26.02.2016. godine, izdata Zanatsko-kamenorezačkoj radnji ''Manojlović'' Bijeljina, odgovorno lice Amela Manojlović, sa rokom važenja do 26.02.2026. godine, za kamenorezačku radnju, koja se nalazi u ulici Filipa Višnjića broj 29, na zemljištu označenom kao parcele k.p. broj 2911 k. o. Bijeljina. 63.17KB
Ekološka dozvola broj 02/3-370-128/21, od 2.3.2021, izdata Privrednom društvu „MEGA SISTEM“ D.O.O. Pađine-Zvornik, odgovorno lice Gordana Ilić, za građenje poslovno-proizvodnih objekata u Dvorovima, na zemljištu označenom kao k.p. br. 2891/125 i 2891/126, k.o. Dvorovi. 69.97KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za gasovod na području Grada Bijeljina srednjeg pritiska 10 kt i distributivne gasne mreže 299 kt 66.97KB
Obnova ekološke dozvole Zanatskoj radnji ''Delić'' Bijeljina za auto servis i auto otpad na Pavlovića putu 68.35KB
Obnova ekološke dozvole Privrednog društva 'N group'' D.O.O. Bijeljina benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima na Pavlovića putu 71.04KB
Ekološka dozbola broj 02/3-370-6504/15 od 25.01.2016. godine, izdata Privrednom društvu "MONACO" D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Ljubomir Stević, sa rokom važenja do 30.12.2025. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u Ulici Stefana Dečanskog broj 88, na zemljištu označenom kao parcela k.p.br.1617/10 k.o. Bijeljina 1 70.65KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "ROTAL" d.o.o. Brezovo Polje-Brčko, odgovorno lice Branko Jovanović, za građenje poslovno-proizvodnog objekta u Industrijskoj zoni 2. – fazna izgradnja u Bijeljini, na zemljištu označenom kao k.p. br. 721/127, k.o. Bijeljina Selo 66.59KB
Ekološka dozvola Ljilji Rajković iz Bijeljine za građenje proizvodnog objekta-metalske radionice, koja će se nalaziti u Patkovači, na zemljištu označenom kao k.p. br. 858/1, k.o. Patkovača 99.14KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu "ITAKOIL" d.o.o. Bijeljina, odgovorno lice Miroslav Rikić, za građenje poslovnog objekta-proizvodnog pogona u Industrijskoj zoni 3 u Bijeljini, na zemljištu označenom kao k.p. br. 728/174, k.o. Bijeljina Selo 67.13KB
Obnovljena ekološka dozbola broj 02/3-370-5311/15 od 21.12.2015. godine, izdata Privrednom društvu "G-PETROL" D.O.O. Sarajevo, PJ Janja, odgovorno lice Srđan Pešević, sa rokom važenja do 14.12.2025. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi na uglu ulica Zmaj Jovine i Karađorđeve ulice u Janji, na zemljištu označenom kao parcele k.p. br.699/2 k. o. Janja 1 71.18KB
Obnovljena ekološka dozbola broj 02/3-370-6643/15 od 25.01.2016. godine, izdata Privrednom društvu ''Agrotehnika''' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Jovo Vujić, sa rokom važenja do 15.12.2025. godine, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u Trnjacima, na zemljištu označenom kao parcele k.p. br.123/2 k. o. Trnjaci 70.24KB
Ekološka dozvola Radomiru Đukiću za automehaničarsku radionicu u Patkovači (Blok 1, broj 2a, na zemljištu označenom kao k.p. br. 1372 i 1373, k.o. Patkovača) 100.45KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju poslovnog objekta - proizvodnog pogona u Industrijskoj zoni 3 u Bijeljini, podnosilac zahtjeva "Itakoil" d.o.o. NANB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za legalizaciju automehaničarske radionice u Patkovači, podnosilac: Đukić Radomir iz Patkovače 47.87KB
Obnovljena ekološka dozvola broj 02/3-370-94/16 od 04.02.2016. godine, izdata Zanatsko pekarskoj radnji. ''Pekara Aleksa'' Bijeljina - odgovorno lice Radenko Pelemiš 62.01KB
Obnovljena ekološka dozvola broj 02/3-370-3854/15 od 29.10.2015. godine, izdata Javnoj zdravstvenoj ustanovi Bolnica „Sveti Vračevi“ Bijeljina, odgovorno lice prof. dr Zlatko Maksimović, sa rokom važenja do 26.10.2025. godine, za objekat Nove bolnice i postrojenje za sterilizaciju medicinskog otpada 86.31KB
Obnovljena ekološka dozvola broj 02/3-370-4298/15 od 27.11.2015. godine, izdata Zanatskoj radnji autoservis „Pelemiš“ Bijeljina, odgovorno lice Vojislav Pelemiš, sa rokom važenja do 23.10.2025. 66.65KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu 'Mega drvo' D.O.O. Bijeljina za fabriku za proizvodnju rezane građe i namještaja, koja se nalazi uz magistralni put Bijeljina-Brčko, na zemljištu označenom kao par 99.22KB
Obnovljena ekološka dozvola broj 02/3-370-2618/15 od 01.10.2015. godine i broj 02/3-370-750/17 od 31.05.2017.godine i spajaju u jednu, izdate Jeftić Aleksandru iz Amajlija, sa rokom važenja do 01.10.2025. godine, za farmu bikova u Amajlijama, na zemljištu označenom kao parcele k.p. br. 180/2 i 180/3 k.o. Amajlije 66.79KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "Jović S & D" D.O.O. Ugljevik za pogon za proizvodnju betona i postrojenje za eksploataciju i separaciju šljunka koji se nalazi u Johovcu 102.14KB
Obavještenje o podnesenom zahtjevu za izdavanje ekološke dozvole za izgradnju benzinske stanice sa pratećim sadržajima u Pučilama 49.76KB
Obnova ekološke dozvole Privrednog društva "Mlin Pavlović" D.O.O. Gornje Crnjelovo, za proizvodne objekte za proizvodnju mlinskih proizvoda i proizvodnju stočne hrane 103.72KB
Ekološka dozvola za privredno društvo „KS-20“ DOO Bijeljina, odgovorno lice Sara Stević, za izgradnju proizvodnog kompleksa, u Industrijska zona 2 u Bijeljini, na zemljištu označenom kao k.p. br. 720/1, 721/1 i 1373/2, k.o. Bijeljina Selo 65.91KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "CSP" D.O.O. Dvorovi-Bijeljina za izgradnju betonare sa separacijom, koja će se nalaziti u Dvorovima 93.13KB
Ekološka dozvola za privredno društvo „Dukat“ DOO Banja Luka, EKOLOŠKA DOZVOLA, odgovorno lice Perica Repajić, za izgradnju poslovno-proizvodnog objekta, u Dvorovima, na zemljištu označenom kao k.p. br. 2890/8, k.o. Dvorovi 61.16KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "Nešković" D.O.O. Bijeljina za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja će se nalaziti na Regionalnom putu Rača-Vršani u mjestu Gornjem Crnjelovu 99.34KB
Obavještenje o podnošenju zahtjeva za izdavanje ekološke dozvole za građenje skladišta za komprimovani prirodni gas (CNG) - platforma sa bocama CNG, podnosilac "Atlantik grand" d.o.o. Bijeljina 49.81KB
Obnova ekološke dozvole Privrednog društva "G-PETROL" D.O.O.Sarajevo PJ Bijeljina, koja se nalazi u ulici Stefana Dečanskog broj 119. u Bijeljini 180.73KB
Obnovljena ekološka dozvola broj 02/3-370-2440/15 od 25.09.2015. godine, izdata Privrednom društvu ''Braća Lazić'' DOO Dvorovi 70.76KB
Obnova ekološke dozvole Zanatskoj radnji-mlin "Zlatni klas" Trnjaci 93.08KB
Ekološka dozvola ZR ''Stef-mark plast'' Bijeljina, Oleg Krndija 63.92KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu "ICM" D.O.O. Bijeljina za izgrađeni poslovni objekat za skladištenje lijekova i medicinske opreme, koji se nalazi u ulici Donja Ljeljenča broj 45. 85.81KB
Ekološka dozvola Zoranu Mijatoviću za izgrađeni auto servis koji je u sklopu porodično stambenog objekta u ulici Alekse Šantića bb. u Bijeljini 334.59KB
Obnova ekološke dozvole Privrednog društva Mlin "Tomić" za poslovni objekat-mlin, koji se nalazi u Trnjacima 141.8KB
Rješenje kojim se odbija zahtjev u ponovljenom postupku Mijatović Zorana iz Bijeljine za izdavanje ekološke dozvole za legalizaciju poslovnog objekta – auto servisa koji je u sklopu porodičnog stambenog objekta u ulici Skendera Kulenovića br. 46 u Bijeljini 124.51KB
Obnova ekološke dozvole Privrednog društva Mlin "Blagojević" za poslovni objekat-mlin, koji se nalazi u Kojčinovcu 145.55KB
Obnovljena ekološka dozvola Privr. društvu Kiko D.O.O. D. Crnjelovo za posl.objekat-magacinski prostor sa ink.stanicom i mješaonom stočne hrane u Agrotržnom centru u Bijeljini 155.07KB
Obnova ekološke dozvole Privrednog društva "Milkus" D.O.O. Pale za pogon za prikupljanje i reciklažu metalnog otpada, koji se nalazi u Velikoj Obarskoj 129.19KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu ''Mlin Pavlović'' D.O.O. Gornje Crnjelovo za izgrađenu farmu za tov junadi u Gornjem Crnjelovu 156.16KB
Obnova ekološke dozvole Privrednom društvu "TALUM" D.O.O. Bijeljina, za poslovno-proizvodni objekat u Industrijskoj zoni III 127.24KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu Milić miks D.O.O. Bijeljina za izgrađeni pogon za prikupljanje, transport, skladištenje, tretman, distribuciju i odlaganje neopasnog otpada u Hasama 158.17KB
Obnova ekološke dozvole Privrednom društvu "NEŠKOVIĆ" D.O.O. Bijeljina za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, u ulici Srpske Vojske broj 328 130.75KB
Ekološka dozvola Živanu Marinkoviću za vulkanizersku radnju na Pavlovića putu 147.36KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu "KOVAČNICA SAKRAMENTSKI" D.O.O. Bijeljina za proizvodno-poslovni objekat (izrada kovane galanterije), koji se nalazi u Hasama broj 36 150.3KB
Ekološka dozvola Kazneno-popravnom zavodu Bijeljina za izgradnju pratećeg proizvodnog objekta - farme svinja u sklopu kompleksa Kazneno-popravnog zavoda u Bijeljini 153.55KB
Obnova ekološke dozvole Privrednog društva "Bingo" D.O.O. export-import Tuzla P.J. broj 145 "Hipermarket" Bijeljina 129.63KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu "Rakić komerc" d.o.o. Batković za farmu za proizvodnju konzumnih jaja u Batkoviću 148.45KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu "Herba-Komerc" D.O.O.Bijeljina za iznajmljeni pogon za pakovanje sredstava za zaštitu bilja 145.29KB
Obnavljena Ekološka dozvola broj 02/3-370-606/14 od 24.04.2014. godine, izdata Privrednom društvu ''MONACO'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Stević Ljubomir, sa rokom važenja do 07.03.2024. godine, za benzisku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u Srednjem Dragaljevcu, na parceli označenoj kao k.p. br.297/2 k.o. Srednji Dragaljevac 141.54KB
Obnova ekološke dozvole Privrednom društvu 'Spektar Drink' D.O.O. Bijeljina za pogone za proizvodnju prehrambenih proizvoda u Patkovači 131.62KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu ''TOP TIM" , odgovorno lice Radenko Jeftić, za građenje poslovno-proizvodnog objekta (fazna izgradnja) u Industrijskoj zoni 2 u Bijeljini, na zemljištu označenom kao k.p. br. 721/58, k.o. Bijeljina Selo 132.3KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu 'STIRODOM' D.O.O. Bijeljina za poslovno-proizvodni objekat za proizvodnju stiropora, koji se nalaziti na Pavlovića putu broj 15 59.48KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu ''Bistrik'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Mile Đurić, za građenje poslovno-proizvodnog objekta, koji se nalazi u Industrijskoj zoni 3, na zemljištu označenom kao k.p. br. 728/123 i 728/113, k.o. Bijeljina Selo 130.97KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "MB PLUS" D.O.O. Dvorovi za pogon za primarnu preradu drveta 83.58KB
Obnavljena Ekološka dozvola broj 02/3-370-481/14 od 03.04.2014. godine, izdata Privrednom društvu ''EDINTHON'' D.O.O. Vršani, odgovorno lice Knežević Grujica, sa rokom važenja do 18.02.2024. godine, za poslovno –proizvodne objekte za proizvodnju boja i fasadnih materijala, koji se nalaze u Vršanima, na parceli označenoj kao k.p. br.1810/2 i 1810/3 k.o. Vršani 137.73KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "MDI Company" D.O.O. Bijeljina za izgradnju poslovno- proizvodnog objekta 78.37KB
Obnavljena Ekološka dozvola broj 02/3-370-358/14 od 11.03.2014. godine, izdata Privrednom društvu ''Braća Lazić'' D.O.O. Dvorovi, odgovorno lice Ljubiša Lazić, sa rokom važenja do 15.02.2024. godine, za poslovni objekat-pekare, koja se nalazi u ulici Karađorđeva bb. u Dvorovima, na parceli označenoj kao k.p. br.62 i 53, upisane u z.k.uložak br.1243/2 k.o. Dvorovi 127.83KB
Obnova ekološke dozvole Privrednom društvu "HY-POWER-FLEXOMATIC" D.O.O. Bijeljina pogon za proizvodnju i montažu hidrauličnih crijeva, koji se nalazi u Industrijskoj zoni III 75.57KB
Obnovljena Ekološka dozvola broj 02/3-370-130/14 od 18.02.2014. godine, izdata Zanatskoj pekarskoj radnji ''Podrinje'' Janja, odgovorno lice Hodaj Neđmedin, sa rokom važenja do 06.02.2024. godine, za iznajmljeni poslovni objekat-pekare, koja se nalazi u ulici Karađorđeva br.208. u Janji, na parceli označenoj kao k.p. br.2728, upisane u z.k.uložak br.3071 k.o.Janja 1 130.27KB
Obnova ekološke dozvole Privrednom društvu "Kofikom produkt" D.O.O. Bijeljina-Glavičice za poslovni objekat - pržionica kafe u Glavičicama 77.78KB
Ekološka dozvola broj 02/3-370-55/14 od 04.02.2014. godine, izdata Privrednom društvu ''BP Petrić'' D.O.O. Vršani, odgovorno lice Risto Petrić, sa rokom važenja do 21.01.2024. godine, za benzisku i plinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u Vršanima, na parceli označenoj kao kč. br.1266/04 k.o.Vršani 139.17KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "MZ promet" za proizvodno - skladišni objekat, na lokalitetu Dijelovi- Pavlovića put 66.44KB
Ekološka dozvola broj 02/3-370-53/14 od 04.02.2014. godine, izdata Privrednom društvu ''BP Petrić'' D.O.O. Vršani, odgovorno lice Risto Petrić, sa rokom važenja do 21.01.2024. godine, za benzisku i plinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u ulici Pantelinska bb u Bijeljini, na parceli označenoj kao k.p. br.6206/09 k.o.Bijeljina 1 139.06KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "Tropik maloprodaja" za poslovni objekat-tržni centar na Pavlovića putu- Bijeljina 91.23KB
Ekološka dozvola broj 02/3-370-55/14 od 04.02.2014. godine, izdata Privrednom društvu ''BP Petrić'' D.O.O. Vršani, odgovorno lice Risto Petrić, sa rokom važenja do 18.01.2024. godine, za benzisku i plinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u ulici Karađorđeva br.27 u Janji, na parceli označenoj kao k.p. br.764/1 i 765, k.o.Janja 142.77KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "Dekor centar" za izgradnju poslovno-proizvodnog objekta u ulici Stefana Dečanskog broj 240 Bijeljina 81.99KB
Ekološka dozvola broj 02/3-370-471/14 od 21.03.2014. godine, izdata Privrednom društvu ''NOVOFORM'' D.O.O. Bijeljina, odgovorno lice Predrag Bajić, sa rokom važenja do 10.01.2024. godine, za fabriku za proizvodnju namještaja i građevinske stolarije, koja se nalazi na Pavlovića putu br.16, na parceli označenoj po novom katastarskom premjeru kao k.p. br.1322/164, upisana u k.k. uložak broj 2147 k.o.Bijeljina Selo. 132.84KB
Ekološka dozvola Zanatskoj radnji-autoservis "CITI CAR" Ljeljenča za izgrđeni autoservis u Ljeljenči 82.64KB
Ekološka dozvola broj 02/3-370-101/14 od 03.02.2014. godine, izdata Privrednom društvu ''Bobar Autosemberija'' D.O.O. Bijeljina, a sada Privrednom društvu ''Braco i sinovi'' D.O.O. Brčko, P.J. 2 ''Barel'' Bijeljina odgovorno lice Željko Vrkačević, sa rokom važenja do 16.01.2024. godine, za benzisku stanicu sa pratećim sadržajima, koja se nalazi u ulici Filipa Višnjića br.211 u Bijeljini, na parceli označenoj kao k.p. br.4409, upisane u k.k.ul. 3 k.o.Bijeljina 1 143.83KB
Ekološka dozvola Mesnoj industriji D.O.O. "ZP KOMERC" Vršani za izgrađeni objekat klaonice sa preradom mesa i proizvodnju proizvoda od mesa u Vršanima 85.3KB
Ekološka dozvola Milošević Zoranu iz Bijeljine za građenje proizvodno-poslovnog objekta, koji se nalazi u Ulici semberskih ratara broj 118, na zemljištu označenom kao k.p. br. 410/4, k.o. Bijeljina Selo 132.35KB
Ekološka dozvola Jeftić Aleksandru iz Amajlija za izgradnju farme za uzgoj bikova u Amajlijama 81.4KB
Obnovljena ekološka dozvola Zanatskoj radnji-BRENTA ''BADžE'' u Glavičicama 87.7KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu "STEMIL" D.O.O. Bijeljina za pogon za proizvodnju PVC i AL stolarije 80.23KB
Obnovljena ekološka dozvola Zanatskoj radnji pekara ''KLAS-B'' za poslovni objekat-pekare u Ulici Stefana Dečanskog 2 86.27KB
Ekološka dozvola privrednom društvu "Nešković" za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima u Janji 94.12KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu ''Monterm'' D.O.O. Bijeljina za izgradnju poslovno-proizvodnog objekta, koji će se nalaziti u Industrijskoj zoni 2 132KB
Ekološka dozvola Đukić zanatsko limarskoj radnji "Limar Đukić" Bijeljina, za izgrađenu limarsku radnju u ulici Stefana Dečanskog broj 242A NANB
Ekološka dozvola Privrednom društvu ''Dekor centar'' D.O.O. Bijeljina za izgradnju proizvodnog objekta, koji će se nalaziti u Industrijskoj zoni 2 87.37KB
Obnova ekološke dozvole A.D. "Orao" Bijeljina za ispitnu stanicu za turbomlazne motore u ulici Šabačkih đaka bb u Bijeljini 77.6KB
Ekološka dozvola Zanatsko grafičkoj radnji ''Dekorart štamparija'' Bijeljina za izgrađenu zanatsku radnju-štamparije, koja se nalazi u Ulici Laze Kostića broj 96 88KB
Ekološka dozvola Krstić Žikici iz Velike Obraske za izgrađenu benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima u Velikoj Obarskoj bb NANB
Ekološka dozvola Zanatskoj radnji 'Mega plast' Bijeljina za poslovno-proizvodni objekat za proizvodnju PVC i AL stolarije 79.9KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu 'Stojanović i sin' D.O.O. Ruhotina za poslovni objekat-mlina sa pratećim sadržajima u Ruhotini 95.82KB
Ekološka dozvola "Nešković" D.O.O. Bijeljina, za stanicu za snabdjevanje motornih vozila tečnim naftnim gasom u sklopu benzinske stanice sa pratećim sadržajima u Donjoj Čađavici 83.41KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu ''Nešković'' D.O.O. Bijeljina, za rekonstrukciju i nadogradnju postojećeg poslovnog objekta i dogradnju objekta sa izgradnjom benzinske stanice u Sremskoj ulici broj 2. u Bijeljini 141.74KB
Ekološka dozvola "MONACO" D.O.O. Bijeljina, za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima na Agrotržnom centru u Bijeljini 99.78KB
Obnova ekoloških dozvola Privrednom društvu ''SAVIĆ COMPANY" D.O.O. Bijeljina, za proizvodno-poslovni kompleks stočne hrane, koji se nalazi u naselju Novi Dvorovi, Ulica Majevičkih brigada kvart 52. br.31 142.63KB
Ekološka dozvola "Mljekara Dule" D.O.O. Srednji Dragaljevac, za mljekaru u Srednjem Dragaljevcu 88.98KB
Ekološka dozvola Privrednom društvu 'Logo' D.O.O. Bijeljina za izgradnju proizvodno- poslovnog objekta u Industrijskoj zoni 2 u Bijeljini 93.34KB
Ekološka dozvola "Finalprom" D.O.O. Bijeljina, za skladišni prostor na Pavlovića putu 80.52KB
Revizija ekološke dozvole Privrednom društvu "VINER FA" za iznajmljeni poslovni objekat 88.79KB
Obnova ekološke dozvole ZEDP "Elektro-Bijeljina" A.D.R.J."Elektrodistribucija" Bijeljina, sa pogonskom zgradom u Dvorovima NANB
Revizija ekološke dozvole Privrednom društvu "Agrotehnika" D.O.O. Bijeljina za benzisku stanicu sa pratećim sadržajima 105.91KB
Obnova ekološke dozvole ZEDP "Elektro-Bijeljina" A.D.R.J."Elektrodistribucija" Bijeljina, sa pogonskom zgradom u Bijeljini NANB
Ekološka dozvola Draženko Rašević za izgradnju poslovnih objekata proizvodno uslužnog kompleksa (fazna izgradnja) u Industrijskoj zoni 2 90.64KB
Obnova ekološke dozvole ZEDP "Elektro-Bijeljina" A.D.R.J."Elektrodistribucija" Bijeljina, sa pogonskom zgradom u Ostojićevu NANB
Revizija ekološke dozvole Privrednom društvu "Poligarden" d.o.o. Donje Crnjelovo 86.46KB
Obnova ekološke dozvole ZEDP "Elektro-Bijeljina" A.D.R.J."Elektrodistribucija" Bijeljina, sa pogonskom zgradom u Bijeljina 2 NANB
Ekološka dozvola Privrednom društvu "NEŠKOVIĆ" D.O.O. Bijeljina za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajima, koja je sa sjeverozapadne strane ograničena magistralnim putem M-18, dionicom Rača-Gojsovac 100.88KB
Obnova ekološke dozvole ZEDP "Elektro-Bijeljina" A.D.R.J."Elektrodistribucija" Bijeljina, za TC 35/10kV sa pogonskom zgradom u Donjoj Čađavici NANB
Ekološka dozvola Privrednom društvu 'Braća Erić' D.O.O. Trnjaci za poslovni objekat-pekare, koja se nalazi u Trnjacima na magistralnom putu Bijeljina-Rača 91.37KB
Obnova ekološke dozvole "Globus" D.O.O. Dvorovi, za farmu za tov svinja u Dvorovima 78.43KB
Obnova ekološke dozvole "Tanasić" D.O.O. Dvorovi, za pogon za preradu voća i povrća u Dvorovima 77.36KB
Ekološka dozvola Ćato Vitomir iz Patkovače, za primarnu preradu drveta u Pučilama 93.86KB
Obnova ekološke dozvole "MDM Stankom" D.O.O. Brčko, za pogon za izradu metalne galanterije u Bijeljini 73.93KB
Obnova ekološke dozvole "Intergaj" D.O.O. Bijeljina, za kompleks za skladištenje žitarica u Dvorovima 66.79KB
Ekološka dozvola Milošević Danica iz Patkovače, za pogon za proizvodnju namještaja u Popovima 77.53KB
Ekološka dozvola "AGRIMATCO" D.O.O.Bijeljina, za poslovni objekat za skladištenje i prodaju sredstava za zaštitu bilja, đubriva i sjemenskog materijala u Ljeljenči 81.89KB
Ekološka dozvola Stajić Nikoli iz Bijeljine, za proizvodno - prodajni objekat (za proizvodnju metalne galanterije i mašinska obrada metala u Industrijskoj zoni II 78.49KB
Obnova ekološke dozvole "VID INOX" D.O.O. Bijeljina, za autopraonicu u Bijeljini 69.06KB
Ekološka dozvola "SCHROTT" D.O.O. Bijeljina, za iznajmljeni poslovni objekat za prikupljanje metalnog otpada u Bijeljini 1 79.83KB
Obnova ekološke dozvole "Pansion" D.O.O. Triješnica, za pilanu u Triješnici 70.92KB