Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odsjek za imovinsko-pravne poslove


Odsjek za imovinsko-pravne poslove
Adresa:
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76 300 Bijeljina
Telefon: +387 (0)55 233 176
Faks: +387 (0)55 233 160
Adresa elektronske pošte: [email protected]
Šef Odsjeka:

U Odsjeku za imovinsko-pravne poslove obavljaju se sljedeći poslovi:
- prikupljanje dokumentacije, pokretanje postupka i učestvovanje u postupku utvrđivanja i prenosa vlasništva za gradsku imovinu,
- priprema nacrta ugovora u postupku realizacije investicija koje se djelimično ili u cjelosti finansiraju iz budžeta Grada,
- priprema potrebnih akata za pokretanje postupka za utvrđivanje opšteg interesa, radi izgradnje objekata od značaja za Grad, za pokretanje i sprovođenje postupka  eksproprijacije ili administrativnog prenosa, postupka uzurpacije zemljišta u vlasništvo Grada
- obrada zahtjeva za kompletiranje građevinske parcele i predlaganje Skupštini Grada donošenje odluke,
- ažuriranje registra svih sudskih, upravnih i drugih postupaka u kojima se Grad pojavljuje kao stranka,
- pripremanje izvještaja i informacije iz djelokruga rada za potrebe Skupštine Grada  i  Gradonačelnika,
- obrada zahtjeva za otkup stanova,
- provođenje upravnog postupka i priprema prvostepenog rješenja iz stambene oblasti po Zakonu o stambenim odnosima,
- predlaganje Odluke o visini zakupnine za korištenje stanova kojima upravlja Grad i stanova koji nisu otkupljeni,
- imenovanje privremenog zastupnika i vođenje propisane pomoćne evidencije,
- održavanje kontakta sa drugim organizacionim jedinicama, nadležnim organima i organizacijama i institucijama u okviru ovlašćenja,
- u Odsjeku se obavljaju i drugi poslovi po nalogu Gradonačelnika i načelnika Odjeljenja.