Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Stručna služba Skupštine

 
 

Adresa:
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76 300  Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 233 109
Faks: +387 (0)55 209 755

Sekretar Skupštine Grada: Dejan Blagojević

Adresa elektronske pošte: [email protected][email protected].

Stručna služba Skupštine obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe sazivanja i održavanja sjednica Skupštine i radnih tijela Skupštine. Stručna služba Skupštine priprema i organizuje sjednice Skupštine i njenih radnih tijela, daje stručna mišljenja u radu Skupštine i njenih radnih tijela, priprema i utvrđuje prijedlog Programa rada Skupštine i prati njegovo izvršenje, obezbjeđuje i priprema dokumentacioni materijal i podatke za Skupštinu i radna tijela i vrši druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, poslovnikom i aktima Skupštine.