Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odjeljenje za poljoprivredu

Adresa:
Ulica Patrijarha Pavla 1
76300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 233 404
Faks: +387 (0)55 233 432

Adresa elektronske pošte:
[email protected].


Odjeljenje za poljoprivredu vrši upravne i stručne poslove iz nadležnosti Grada koji se odnose na:


- studijske i analitičke poslove i korišćenje resursa iz oblasti poljoprivrede (prehrambene industrija, snabdijevanje u poljoprivredi, poljoprivreda, šumarstvo, vodoprivreda),
- planiranje razvoja i praćenje realizacije strateških planova razvoja iz djelokruga rada,
- poslove vezane za razvoj poljoprivredne proizvodnje, komasacije i zaštite poljoprivrednog zemljišta, stočarstva, voćarstva, mini farmi, organizovanja poljoprivrednika, lova, ribolova,
- druge poslove koji mu se posebnim aktima stave u djelokrug rada.


U oblasti strateškog planiranja, praćenja realizacije Strategije razvoja Grada, vrednovanja i izvještavanja iz djelokruga rada, Odjeljenje obavlja sljedeće poslove:

- priprema godišnji operativni plan rada, koji sadrži planirane projekte, vrijednost projekata i izvore finansiranja, dinamiku implementacije projekata i jasno definisane uloge i odgovornosti u implementaciji projekta;
- redovno prikuplja podatke od značaja za lokalni održivi razvoj i dostavlja ih Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije (Odsjek);
- priprema razne analize i studije u domenu svog rada i dostavlja ih Odsjeku;
- aktivno učestvuje u strateškom planiranju integrisanog razvoja;
- priprema i dostavlja informacije o eksternim akterima i predlaže njihovo učešće u strateškom planiranju, implementaciji, praćenju i vrednovanju projekata;
- učestvuje u pripremi projektnih prijedloga i projektne dokumentacije i
- dostavlja izvještaje o praćenju i vrednovanju projekata na nivou Odjeljenja, prema dinamici definisanoj u godišnjem kalendaru aktivnosti koji priprema Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije.


U oblasti promocije Grada, Odjeljenje obavlja sljedeće poslove:

- promoviše dijalog među lokalnim akterima, uspostavlja partnerski odnos i održava redovnu komunikaciju između odjeljenja i spoljnih aktera (privatnog i zadružnog sektora, privredne komore, Zadružnog saveza Republike Srpske i udruženja poljoprivrednika i privrednika, finansijskih organizacija, međunarodnih organizacija, akademskih institucija i dr.),
- kontinuirano promoviše Grad kao lokalitet povoljan za ulaganja, a sve u cilju privlačenja domaćih i stranih investicija,
- prezentuje materijale razvojnih potencijala Grada investitorima, donatorima, razvojnim agencijama i drugim eksternim akterima, u saradnji sa organizacionom jedinicom za lokalni ekonomski razvoj, 
- realizuje i druge aktivnosti koje doprinose promociji Grada kao sredine povoljne za investiciona ulaganja.