Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Odsjek za poslove komunalne naknade

Ovdje unijeti sadržaj.

Odsjek za poslove komunalne naknade
Adresa:
Ulica Meše Selimovića 22
76 300  Bijeljina
Telefon: +387 (0)55 209 644
Adresa elektronske pošte: [email protected]
Šef Odsjeka: Mirsada Đezić
 
U Odsjeku za poslove komunalne naknade obavljaju se sledeći poslovi:
- izrada i distribucija prvostepenih rješenja o utvrđivanju obveznika i visine komunalne naknade,
- rad po žalbama prvostepenog organa i obrada predmeta po žalbi radi dostavljanja  drugostepenom organu,
- rad po tužbama u upravnom sporu (izrada odgovora na tužbeni zahtjev),
- rad u postupku za vanredno preispitivanje sudskih odluka vezanih za upravne sporove pred Vrhovnim sudom RS,
- kompletiranje dokumentacije i njeno dostavljanje u slučaju pokretanja postupka pred nadležnim sudom, protiv obveznika koji su pali u docnju,
- arhiviranje okončanih predmeta,
- održavanje ažurnog stanja podataka u softeru (numerička i grafička baza podataka),
- vođenje kartica obveznika trajne rente i komunalne naknade,
- povezivanje nepovezanih uplata obveznika i dostavljanje podataka Odjeljenju za finansije, a iz razloga ispravki u finansijskim evidencijama,
- dostava podataka o zaduženju i naplati prihoda, odnosno stanje duga kao i drugih izvještaja,
- izdavanje potvrda na osnovu izvršenih uplata i uvida u kartice obveznika i komunalne naknade,
- slanje i vođenje evidencije poslatih opomena obveznicima koji su pali u docnju,
- aktivnosti na što većoj obuhvatnosti obveznika plaćanja komunalne naknade i njihova bolja naplata,
- davanje prijedloga za poboljšanje povećanja procenta naplate prihoda,
- rad sa strankama,
- pribavljanje katastarske i zemljišno-knjižne dokumentacije i izrada elaborata o vlasništvu nad nepokretnostima,
- vršenje uviđaja na terenu na snimanju postojećeg stanja i vođenje zapisnika (snimanje nelegalno izgrađenih objekata i drugih spornih objekata),
- u Odsjeku se obavljaju i drugi poslovi po nalogu Gradonačelnika i načelnika Odjeljenja.