Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Izbor, nadležnosti i opoziv Gradonačelnika

Izbor, nadležnosti i opoziv Gradonačelnika

Gradonačelnik je nosilac izvršne vlasti u Gradu, osniva Gradsku upravu,  rukovodi njenim radom  i odgovoran je za njen rad.

Gradonačelnik zastupa i predstavlja Grad.

(Član 57 Statuta Grada Bijeljina)

Izbor i prestanak mandata Gradonačelnika:

Gradonačelnik se bira  na period od četiri godine na neposrednim tajnim izborima, u skladu sa zakonom.

Prestanak mandata Gradonačelnika prije isteka mandata sprovodi se u skladu sa izbornim propisima.

(Član 58 Statuta Grada Bijeljina)

Ukoliko Gradonačelnik ne vrši funkciju u skladu sa zakonom ili ne sprovodi odluke Skupštine Grada, 1/3 odbornika može pokrenuti pitanje njegovog opoziva.

Postupak opoziva može pokrenuti i 10% birača upisanih u birački spisak Grada.

Skupština Grada je dužna da svaku inicijativu za opoziv Gradonačelnika uvrsti u dnevni red i donese odgovarajuću odluku, u roku od 30 dana od dana prijema inicijative.

(Član 59. Statuta Grada Bijeljina)

Ako Skupština Grada donese odluku o pokretanju postupka opoziva Gradonačelnika, sprovodi se postupak opoziva, o čemu građani odlučuju neposrednim tajnim glasanjem, u skladu sa izbornim propisima.

Gradonačelniku prestaje mandat ako se za njegov opoziv izjasni natpolovična većina od broja birača koji su izašli na glasanje za opoziv, nakon što nadležni organ utvrdi da je Gradonačelniku prestao mandat opozivom, u skladu sa zakonom.

(Član 60. Statuta Grada Bijeljina)

U slučaju opoziva, ostavke ili trajne spriječenosti Gradonačelnika da obavlja funkciju, sprovode se izbori za Gradonačelnika, u skladu sa izbornim propisima.

(Član 61. Statuta Grada Bijeljina) 

Nadležnosti:

Gradonačelnik je nadležan da:

a) predlaže Statut Grada,b) predlaže odluke i druga akta koja donosi Skupština Grada,v) izrađuje nacrt i podnosi Skupštini Grada na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni plan i ostala planska i regulatorna dokumenta koja se odnose na korišćenje i upravljanje prostorom i zemljištem, uključujući i korišćenje dobara u opštoj upotrebi iz nadležnosti Grada, u skladu sa zakonom,g) predlaže Skupštini Grada donošenje dugoročnih planova/strategija razvoja, prostornih planova, planova za njihovo sprovođenje, kao i ostalih planskih dokumenata,d) izvršava zakone i druge propise Republike Srpske čije je izvršenje povjereno Gradu,đ) sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine Grada i izvršava odluke i druga akta Skupštine Grada,e) donosi odluke o raspologanju sredstvima budžeta Grada u skladu sa odlukom o izvršenju budžeta i odgovara Skupštini Grada za zakonito i namjensko trošenje sredstava budžeta,ž) obavještava Skupštinu Grada o svim pitanjima iz nadležnosti Grada, njegovih prava i obaveza,z) donosi odluku o osnivanju Gradske uprave,i) donosi pravilnik o organizaciji poslova i sistematizaciji radnih mjesta Gradske uprave,j) u oblasti zaštite i spasavanja građana i materijalnih dobara od elementarnih i drugih nesreća izvršava poslove utvrđene zakonom i Statutom Grada, a posebno:- donosi plan zaštite i spasavanja od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i obezbjeđuje njegovu realizaciju,- naređuje mjere za ublažavanje i otklanjanje posljedica od elementarnih nepogoda i drugih nesreća,- upravlja sistemom civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja u Gradu,- imenuje Štab za vanredne situacije i osniva jedinice civilne zaštite,- donosi godišnji plan obuke i osposobljavanja štaba za vanredne situacije, jedinica civilne zaštite i povjerenika zaštite i spasavanja,- naređuje postupanje po planu pripravnosti,- proglašava vanrednu sistuaciju i stanje elementarne nepogode i druge nesreće,- naređuje mobilizaciju, uzbunjivanje i evakuaciju i obezbjeđuje resurse neophodne za hitan smještaj u slučaju elementarne nepogode i druge nesreće,k) preduzima operativne i druge mjere u slučaju poremećaja ili prekida u obavljanju komunalnih djelatnosti,l) donosi pojedinačna akta za koje je ovlašćen zakonom, Statutom i drugim opštim aktima,lj) realizuje saradnju Grada sa drugim opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine Grada,m) daje saglasnost na statute i druga opšta akta privrednih društava i javnih ustanova čiji je osnivač Grad,n) donosi godišnji plan rada Gradonačelnika i Gradske uprave Grada,nj) podnosi izvještaje Skupštini Grada o svom radu, radu Gradske uprave i radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti,o) pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja propis Skupštine Grada, opšti ili pojedinačni akt, ako smatra da je suprotan Ustavu ili zakonu,p) zaključuje ugovore u ime Grada, u skladu sa aktima Skupštine Grada,r) odlučuje o sukobu nadležnosti između organizacionih jedinica Administrativne službe Grada odnosno  organizacija koje vrše poslove od interesa za Grad,s) rješava u drugom stepenu po žalbama na prvostepena rješenja Administrativne službe Grada, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,t) odobrava upotrebu naziva Grada i naseljenih mjesta u poslovnom imenu privrednih društava, ustanova i drugih organizacija ić) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

Gradonačelnik je odgovoran za zakonitost akata koje predlaže Skupštini Grada.

(Član 62. Statuta Grada Bijeljina)

Zamjenik Gradonačelnika

Gradonačelnik ima zamjenika koji mu pomaže u vršenju  dužnosti.

Zamjenik Gradonačelnika izvršava dužnosti koje mu povjeri Gradonačelnik, zamjenjuje Gradonačelnika i djeluje u njegovo ime kada je ovaj drugi odsutan ili spriječen u izvršavanju svojih dužnosti.

Zamjenika Gradonačelnika bira Skupština Grada, tajnim glasanjem na prijedlog Gradonačelnika, većinom glasova od ukupnog broja odbornika, u skladu sa zakonom, Statutom Grada i poslovnikom Skupštine Grada.

U slučaju prestanka mandata Gradonačelnika prije isteka vremena na koje je izabran u skladu sa izbornim propisima, zamjenik Gradonačelnika obavlja dužnost Gradonačelnika do izbora novog Gradonačelnika.

Ukoliko zamjenik Gradonačelnika, u slučaju iz prethodog stava, iz bilo kojih razloga bude spriječen da obavlja dužnost Gradonačelnika ili Grad nema zamjenika Gradonačelnika, Skupština Grada će izabrati vršioca dužnosti zamjenika Gradonačelnika do izbora Gradonačelnika, u skladu sa statutom i Poslovnikom Skupštine Grada.

U slučaju iz prethodnog stava, Skupština Grada bira vršioca dužnosti zamjenika Gradonačelnika na prijedlog 1/3 odbornika ili nadležnog skupštinskog radnog tijela, po postupku predviđenom za izbor zamjenika Gradonačelnika.

(Član 63. Statuta Grada Bijeljina)

Zamjenik Gradonačelnika može biti opozvan i prije isteka mandata ako pravosnažnom presudom bude osuđen za krivično djelo, zbog nemoralnog i nedoličnog ponašanja, zbog većih propusta u radu ili zloupotrebe funkcije koju obavlja, ukoliko ne izvršava dužnosti koje mu je povjerio Gradonačelnik i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Prijedlog za opoziv zamjenika Gradonačelnika Skupštini Grada podnosi Gradonačelnik u pisanoj formi, sa obrazloženjem.

O opozivu zamjenika Gradonačelnika odlučuje Skupština Grada, po postupku predviđenom za njegov izbor, u skladu sa Statutom Grada i Poslovnikom Skupštine Grada.

O prestanku funkcije zamjenika Gradonačelnika, osim u slučaju iz prethodnog stava, odlučuje Skupština Grada, na način uređen Poslovnikom Skupštine Grada.

Postupak izbora novog zamjenika Gradonačelnika mora se okončati u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu odluke o opozivu, odnosno razrješenju zamjenika Gradonačelnika.

(Član 64. Statuta Grada Bijeljina)