Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Kabinet Gradonačelnika

Adresa:
Trg kralja Petra I Karađorđevića 1
76 300 Bijeljina

Telefon: +387 (0)55 211 753
Faks: +387 (0)55 211 922


U Kabinetu gradonačelnika obavljaju se sledeći poslovi:
- poslovi koordinacije rada i saradnje sa nadležnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlašćenja, uključujući i međunarodnu saradnju u skladu sa instrukcijama Gradonačelnika
- koordinacija rada sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi, Skupštinom Grada i njenim radnim tijelima
- poslovi protokola
- poslovi organizovanja prezentacije Grada u zemlji i inostranstvu
- obezbjeđivanje dokumentacione osnove i čuvanje informacija i podataka o aktivnostima organa Grada
- poslovi javnog obavještavnja o aktivnostima organa Grada
- poslovi odnosa sa javnošću
- poslovi savjetnika Gradonačelnika,
- poslove gradskog menadžera, gradskog arhitekte, odnosno prostornog planera,
- stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Gradonačelnika
- drugi poslovi koje Gradonačelnik stavi u djelokrug rada.

U oblasti javnog informisanja i odnosa sa javnošću u Kabinetu Gradonačelnika obavljaju se sljedeći poslovi:
- promocija i prezentacija razvojnih projekata Grada, u saradnji sa Odsjekom za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije i drugim nadležnim organizacionim jedinicama,
- promocija aktivnosti organa Grada na društvenim mrežama i internetu,
- informisanje javnosti o realizaciji razvojnih ciljeva Grada,
- uspostavljanje komunikacije sa sredstvima informisanja i organizovanje medijskih kampanja i akcija Gradonačelnika,
- kreiranje i sprovođenje promotivnih akcija i ostalih oblika komunikacije koji prezentuju i promovišu rad Gradonačelnika, Gradske uprave i Skupštine Grada,
- organizovanje javnih nastupa načelnika odjeljenja, načelnika službi i odsjeka,
- priprema tekstova za informisanje javnosti o aktivnostima Gradonačelnika, Gradske uprave i Skupštine Grada,
- uspostavljanje interne komunikacije u Gradskoj upravi Grada,
- priprema i organizovanje konferencija za štampu Gradonačelnika,
- priprema saopštenja i obavještenja Gradonačelnika, Gradske uprave i Skupštine Grada,
- uređivanje, održavanje i ažuriranje veb stranice Grada,
- planiranje, izrada i implementacija Strategije komunikacije sa građanima u saradnji sa odjeljenjima, službama i odsjecima,
- priprema, koordinacija i realizovanje projekata ispitivanja javnog mnjenja,
- uređivanje i izdavanje publikacija - promomaterijala, biltena, brošura, vodiča, pres-kliping, obezbjeđivanje audio, video i foto zapisa o značajnim događajima u opštini,
- organizovanje vođenja (moderiranja) svečanih i drugih događaja u organizaciji organa Grada,
- organizovanje informisanja u vanrednim prilikama,
- praćenje, ocjenjivanje i analiziranje povratnih informacija od građana i njihovih udruženja (u dvosmjernoj komunikaciji) i kreiranje konkretnih mjera na poboljšanju imidža Grada

U oblasti planiranja rada i izvještavanja iz djelokruga rada, Kabinet Gradonačelnika naročito:
- u saradnji sa Odsjekom za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije i drugim nadležnim organizacionim jedinicama izrađuje prijedlog plana promocije Grada koji sadrži planirane aktivnosti, rokove i odgovornosti za sprovođenje planiranih aktivnosti,
- izrađuje godišnji operativni plan rada Kabineta, u skladu sa propisanom metodologijom, prati njegovu realizaciju i Gradonačelniku podnosi periodične izvještaje,
- prikuplja statističke i druge podatke, priprema razne analize, studije, izvještaje i informacije u djelokrugu rada i dostavlja nadležnim gradskim i drugim organima,
- aktivno učestvuje u strateškom planiranju integrisanog razvoja,
- učestvuje u predlaganju i pripremi projektnih prijedloga i projektne dokumentacije, u okviru djelokruga rada,
- obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i poslove koji se posebnim aktima stave u djelokrug rada.