Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одсјек за локални економски развој и европске интеграције


Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина
Телефон: +387 (0)55 233 132

Адреса електронске поште: [email protected], [email protected]

Шеф Одсјека: Анкица Тодоровић


У Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције обављају се следећи послови:
- обављање послова јединице за управљање развојем града Бијељине, укључујући све сегменте одрживог развоја (економски развој, друштвени развој и заштита животне средине);
- организовање и спровођење процеса стратешког планирања, путем успостављања и оспособљавања структура за планирање, укључујући мобилизацију свих структура у оквиру Градске управе, као и свих битних актера;
- промовисање дијалога међу локалним актерима, успостављање партнерских односа и одржавање редовне комуникације и координације између одјељења и служби у оквиру Градске управе и битних актера (приватног сектора, привредних комора удружења привредника, међународних организација, академских институција, итд.);
- прикупљање података од значаја за локални развој из различитих извора и њихово обједињавање у централну базу података, као и њено редовно ажурирање;
- спровођење анализе стања, израда и редовно ажурирање профила заједнице;
- припрема/ажурирање трогодишњих планова имплементације Стратегије развоја;
- припрема оперативног плана Одсјека за наредну годину, укључујући пројекте из Стратегије развоја и редовне послове;
- у сарадњи са Одјељењем за финансије, укључивање стратешких пројеката и мјера из плана имплементације у план буџета за сљедећу годину;
- праћење реализације Стратегије развоја Града и других стратешких планова и програма посебно у дијелу координације активности, прикупљања, праћења и анализе података по свим сегментима развоја, живота и рада у Граду;
- праћење реализације годишњих планова имплементације и координирање реализације пројектних активности са одјељењима и службама Градске управе, као и са Градским развојним тимом/Партнерском групом/Координационим тијелом за праћење имплеменације Стратегије развоја и Сталним привредним савјетом;
- обавјештавање грађана, удружења и привредних субјеката о реализацији стратешких циљева и стратешких планова и пројеката;
- предлагање мјера за унапређење процеса провођења Стратегије развоја;
- интегрисање пројектних идеја Аграрног фонда, Агенције за мала и средња предузећа, Туристичке организације Града, јавних предузећа и установаи других институција у сврху економског и друштвеног развоја Града и заштите животне средине;
- презентовање и промовисање Града и стратешких пројеката потенцијалним инвеститорима, партнерима и другим заинтересованим странама;
- подношење иницијатива органима Града за израду и реализацију пројеката из области локалног економског и друштвеног развоја, као и пројеката заштите животне средине;
- праћење доступних извора финансирања, идентификација пројеката, стручна разрада пројеката и припрема образаца за аплицирање ка домаћим и међународним финансијерима;
- редовна комуникација са преставницима међународних агенција, владиних и невладиних организација и других међународних субјеката са сједиштем у БиХ и региону у циљу промоције потенцијала Града и коришћења доступних извора финансирања;
- припрема и кандидовање пројеката у склопу предприступних фондова ЕУ (IPA и други фондови);
- успостављање електронске базе пројеката, укључујући аплициране пројекте, пројекте у имплементацији и реализоване пројекте;
- пружање стручнe и техничкe подршке осталим одјељењима и службама Градске управе у процесу припреме, кандидовања и праћења реализације пројеката од значаја за привредни, друштвени, културни развој Града и заштиту животне средине;
- послови везани за пројекте европских интеграција;
- анализа регулативе ЕУ у вези са функционисањем локалних заједница;
- прикупљање података, израда регистра, израда планова и процедура везаних за енергетску ефикасност, активности на спровођењу енергетских прегледа и повећања енергетске ефикасности потрошње енергије, активности на успостави система праћења потрошње енергије путем софтверске платформе, спровођење пројеката, односно конкретних мјера повећања енергетске ефикасности у зградама и осталој инфраструктури у власништву Града, те промовисање енергетске ефикасности и подстицање пројеката енергетске ефикасности;
- припрема техничких и финансијских извјештаја о току реализације пројеката које Одсјек спроводи;
- прикупљање кварталних извјештаја о статусу пројеката од свих надлежних одјељења и служби Градске управе;
- спровођење мониторинга (праћења) пројеката на кварталном нивоу и припремање збирних извештаја о мониторингу;
- израда годишњег извјештаја о реализацији Стратегије развоја Града;
- покретање иницијативе за ревизију стратегије развоја или за покретање новог процеса стратешког планирања интерисаног развоја;
- у сарадњи са Одјељењем за привреду и пољопривреду, Аграрним фондом и Агенцијом за мала и средња предузећа организује битне актере из приватног сектора, предлаже мјере за унапређење Града Бијељине као повољног пословног окружења и прати подршку малим и средњим предузећима, потенцијалним и присутним инвеститорима;
- стручна и техничка подршка у раду и функционисању Привредног савјета Града Бијељина;
- координација, припрема и праћење реализације Плана капиталних инвестиција Града Бијељина, као и његово годишње ажурирање у сарадњи са релевантним организационим јединицама Градске управе, институцијама, установама и предузећима;
- активно учешће у креирању, ажурирању, презентовању и дистрибуцији промотивних материјала везаних за промоцију Града као повољног пословног окружења;
- редовна координација са Одјељењем за привреду и пољопривреду, Одјељењем за стамбено комуналне послове, Одјељењем за финансије, Одјељењем за просторно уређење, Одјељењем за општу управу, Одјељењем за друштвене дјелатности и Одсјеком за ИТ у циљу ажурирања и консолидовања информација које се тичу унапређења пословног окружења Града;
- континуирано промовише Град као локалитет повољан за улагања и презентује материјале развојних потенцијала Града у контакту са инвеститорима, донаторима, развојним агенцијама и другим екстерним актерима, а све у циљу привлачења домаћих и страних инвестиција;
- успоставља партнерски однос и одржава редовну комуникацију са спољним актерима (приватни сектор, привредне коморе и удружења привредника, финансијске организације, међународне организације, академске институције и др),
- обављање других послова из дјелокруга рада по налогу Градоначелника.