Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одсјек заједничких послова

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76300 Бијељина

Телефон:  +387 (0)55 233 112

Шеф Одсјека: Митар Шкорић


Одсјек заједничких послова обавља заједничке стручне, организационе и друге послове за потребе органа Града а који се односе на: одржавање, управљање, обезбеђењe и заштиту објеката, опреме и друге имовине коју користи Градска управа, текуће набавке опреме, основних средстава и потрошног материјала, обезбеђење и одржавање телекомуникационих и транспорних средстава подршке као и друге заједничке послове за потребе органа Града који јој се ставе у дјелокруг рада.

У оквиру дјелокруга рада, у Одсјеку се обављају послови:
- заједнички послови који се односе на инвестиционо и текуће одржавање објеката, опреме и уређаја у Градској управи и мјесним канцеларијама,
- физичко и техничко обезбјеђење објеката,
- противпожарна заштита и заштита на раду,
- евиденција уласка и изласка радника Градске управе и евиденције кретања странака и трећих лица,
- контролисање уношења и изношења материјала, опреме и других средстава,
- контролисање одржавања кућног реда у просторијама Градске управе,
- послови успоставе веза путем  телефонске централе,
- припрема и сервирање хране, топлих и хладних напитака, у ресторану за запослене, као и друге кориснике,
- планирање и организовање послова на коришћењу, одржавању и регистрацији  моторних возила Градске управе, уређивање и одржавање гаража и паркинг простора,
- израда норматива и контрола потрошње горива и мазива, као и планирање набавке моторних возила, резервних дијелова, горива, мазива и средстава рада за потребе возног парка,
- послови превоза лица и ствари за потребе Градске управе,
- одобравање кориштења службених возила радницима Градске управе и осталим корисницима,
- вођење евиденције издатих путних налога у Градској управи
- одржавање чистоће и хигијене у службеним просторијама органа Града,
- набавка основних, обртних средстава и потрошног материјала за потребе органа Града, Градске управе и других органа и синдиката, након спроведеног поступка јавне набавке који се проводи путем Одсјека за јавне набавке, инвестиције и надзор,
- издавање средства из магацина на основу овјерене и потписане документације,
- вођење складишне евиденције,
- обављају се и други послови по налогу Градоначелника и који јој се актима органа Града ставе у дјелокруга рада.


У области планирања рада и извјештавања из дјелокруга рада, Одсјек нарочито:
- израђује годишњи оперативни план рада, у складу са прописаном методологијом, прати његову реализацију и Градоначелнику подноси периодичне извјештаје,
- прикупља статистичке и друге податке, припрема разне анализе, студије, извјештаје и информације у дјелокругу  рада и доставља надлежним градским и другим органима,
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја,
- учествује у предлагању и припреми пројектних приједлога и пројектне документације, у оквиру дјелокруга рада,
- обавља и друге послове по налогу Градоначелника и послове који се посебним актима ставе у дјелокруг рада.