Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту

Адреса:
Улица Карађорђева 4
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 128
Факс: +387 (0)55 233 153
Адреса електронске поште:
 [email protected]

 


Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту врши стручне, управне и друге послове из надлежности Града који се односе на: борачку и инвалидску заштиту, заштиту цивилних жртава рата, вођење и издавање увјерења из евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу и МТС, послове из  области заштите и спасавања грађана и материјалних добара од елементарних и других несрећа, цивилне заштите у Граду као и друге послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.


У области планирања рада и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење нарочито:
- израђује годишњи оперативни план рада, у складу са прописаном методологијом, прати његову реализацију и Градоначелнику подноси периодичне извјештаје,
- прикупља податке, припрема разне анализе, студије, извјештаје и информације у дјелокругу  рада и доставља надлежним градским и другим органима,
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја,
- учествује у предлагању и припреми пројектних приједлога и пројектне документације,
- обавља и друге послове по налогу Градоначелника и послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.


У Одјељењу за борачко-инвалидску и цивилну заштиту организовани су одсјеци: 

- Одсјек за управно-правне послове и заштиту корисника
Одсјек за цивилну заштиту