Званична интернет презентација
Град Бијељина

Избор, надлежности и опозив Градоначелника

Избор, надлежности и опозив Градоначелника

Градоначелник је носилац извршне власти у Граду, оснива Градску управу,  руководи њеним радом  и одговоран је за њен рад.

Градоначелник заступа и представља Град.

(Члан 57 Статута Града Бијељина)

Избор и престанак мандата Градоначелника:

Градоначелник се бира  на период од четири године на непосредним тајним изборима, у складу са законом.

Престанак мандата Градоначелника прије истека мандата спроводи се у складу са изборним прописима.

(Члан 58 Статута Града Бијељина)

Уколико Градоначелник не врши функцију у складу са законом или не спроводи одлуке Скупштине Града, 1/3 одборника може покренути питање његовог опозива.

Поступак опозива може покренути и 10% бирача уписаних у бирачки списак Града.

Скупштина Града је дужна да сваку иницијативу за опозив Градоначелника уврсти у дневни ред и донесе одговарајућу одлуку, у року од 30 дана од дана пријема иницијативе.

(Члан 59. Статута Града Бијељина)

Ако Скупштина Града донесе одлуку о покретању поступка опозива Градоначелника, спроводи се поступак опозива, о чему грађани одлучују непосредним тајним гласањем, у складу са изборним прописима.

Градоначелнику престаје мандат ако се за његов опозив изјасни натполовична већина од броја бирача који су изашли на гласање за опозив, након што надлежни орган утврди да је Градоначелнику престао мандат опозивом, у складу са законом.

(Члан 60. Статута Града Бијељина)

У случају опозива, оставке или трајне спријечености Градоначелника да обавља функцију, спроводе се избори за Градоначелника, у складу са изборним прописима.

(Члан 61. Статута Града Бијељина) 

Надлежности:

Градоначелник је надлежан да:

а) предлаже Статут Града,б) предлаже одлуке и друга акта која доноси Скупштина Града,в) израђује нацрт и подноси Скупштини Града на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни план и остала планска и регулаторна документа која се односе на коришћење и управљање простором и земљиштем, укључујући и коришћење добара у општој употреби из надлежности Града, у складу са законом,г) предлаже Скупштини Града доношење дугорочних планова/стратегија развоја, просторних планова, планова за њихово спровођење, као и осталих планских докумената,д) извршава законе и друге прописе Републике Српске чије је извршење повјерено Граду,ђ) спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине Града и извршава одлуке и друга акта Скупштине Града,е) доноси одлуке о распологању средствима буџета Града у складу са одлуком о извршењу буџета и одговара Скупштини Града за законито и намјенско трошење средстава буџета,ж) обавјештава Скупштину Града о свим питањима из надлежности Града, његових права и обавеза,з) доноси одлуку о оснивању Градске управе,и) доноси правилник о организацији послова и систематизацији радних мјеста Градске управе,ј) у области заштите и спасавања грађана и материјалних добара од елементарних и других несрећа извршава послове утврђене законом и Статутом Града, а посебно:- доноси план заштите и спасавања од елементарних непогода и других несрећа и обезбјеђује његову реализацију,- наређује мјере за ублажавање и отклањање посљедица од елементарних непогода и других несрећа,- управља системом цивилне заштите у области заштите и спасавања у Граду,- именује Штаб за ванредне ситуације и оснива јединице цивилне заштите,- доноси годишњи план обуке и оспособљавања штаба за ванредне ситуације, јединица цивилне заштите и повјереника заштите и спасавања,- наређује поступање по плану приправности,- проглашава ванредну систуацију и стање елементарне непогоде и друге несреће,- наређује мобилизацију, узбуњивање и евакуацију и обезбјеђује ресурсе неопходне за хитан смјештај у случају елементарне непогоде и друге несреће,к) предузима оперативне и друге мјере у случају поремећаја или прекида у обављању комуналних дјелатности,л) доноси појединачна акта за које је овлашћен законом, Статутом и другим општим актима,љ) реализује сарадњу Града са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине Града,м) даје сагласност на статуте и друга општа акта привредних друштава и јавних установа чији је оснивач Град,н) доноси годишњи план рада Градоначелника и Градске управе Града,њ) подноси извјештаје Скупштини Града о свом раду, раду Градске управе и раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,о) покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења пропис Скупштине Града, општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан Уставу или закону,п) закључује уговоре у име Града, у складу са актима Скупштине Града,р) одлучује о сукобу надлежности између организационих јединица Административне службе Града односно  организација које врше послове од интереса за Град,с) рјешава у другом степену по жалбама на првостепена рјешења Административне службе Града, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,т) одобрава употребу назива Града и насељених мјеста у пословном имену привредних друштава, установа и других организација ић) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

Градоначелник је одговоран за законитост аката које предлаже Скупштини Града.

(Члан 62. Статута Града Бијељина)

Замјеник Градоначелника

Градоначелник има замјеника који му помаже у вршењу  дужности.

Замјеник Градоначелника извршава дужности које му повјери Градоначелник, замјењује Градоначелника и дјелује у његово име када је овај други одсутан или спријечен у извршавању својих дужности.

Замјеника Градоначелника бира Скупштина Града, тајним гласањем на приједлог Градоначелника, већином гласова од укупног броја одборника, у складу са законом, Статутом Града и пословником Скупштине Града.

У случају престанка мандата Градоначелника прије истека времена на које је изабран у складу са изборним прописима, замјеник Градоначелника обавља дужност Градоначелника до избора новог Градоначелника.

Уколико замјеник Градоначелника, у случају из претходог става, из било којих разлога буде спријечен да обавља дужност Градоначелника или Град нема замјеника Градоначелника, Скупштина Града ће изабрати вршиоца дужности замјеника Градоначелника до избора Градоначелника, у складу са статутом и Пословником Скупштине Града.

У случају из претходног става, Скупштина Града бира вршиоца дужности замјеника Градоначелника на приједлог 1/3 одборника или надлежног скупштинског радног тијела, по поступку предвиђеном за избор замјеника Градоначелника.

(Члан 63. Статута Града Бијељина)

Замјеник Градоначелника може бити опозван и прије истека мандата ако правоснажном пресудом буде осуђен за кривично дјело, због неморалног и недоличног понашања, због већих пропуста у раду или злоупотребе функције коју обавља, уколико не извршава дужности које му је повјерио Градоначелник и у другим случајевима утврђеним законом.

Приједлог за опозив замјеника Градоначелника Скупштини Града подноси Градоначелник у писаној форми, са образложењем.

О опозиву замјеника Градоначелника одлучује Скупштина Града, по поступку предвиђеном за његов избор, у складу са Статутом Града и Пословником Скупштине Града.

О престанку функције замјеника Градоначелника, осим у случају из претходног става, одлучује Скупштина Града, на начин уређен Пословником Скупштине Града.

Поступак избора новог замјеника Градоначелника мора се окончати у року од 60 дана од дана ступања на снагу одлуке о опозиву, односно разрјешењу замјеника Градоначелника.

(Члан 64. Статута Града Бијељина)