Званична интернет презентација
Град Бијељина

Статут Града Бијељина

Статутом Града Бијељина уређени су подручје, сједиште и симболи Града Бијељина, као јединице локалне самоуправе у Републици Српској, остваривање људских права и слобода и остваривање гарантованих права националних мањина, послови Града, организација и рад органа Града, акта и финансирање послова, јавност рада, облици учешћа грађана у локалној самоуправи, сарадња са другим јединицама локалне самоуправе, поступак за доношење и измјену статута и друга питања од локалног интереса.

Статут Града Бијељина 405.01KB