Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одјељење за пољопривреду

Адреса:
Улица Патријарха Павла 1
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 404
Факс: +387 (0)55 233 432

Адреса електронске поште: 
stevan.trivković@gradbijeljina.org
[email protected]
 

мр Стеван Тривковић

 
Рођен је 1975. године у Бијељини, гдје je завршио основну и средњу Електро-техничку школу. Дипломирао је на Пољопривредном факултету у Новом Саду 2000. године, а на истом факултету је 2015. године завршио постдипломске студије и стекао звање магистра пољопривредних наука. Tренутно је на завршној години докторских студија на Пољопривредном факултету у Бањој Луци за ужу научну област биљна производња.
 
У периоду од 2000. до 2010. године радио је Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске на различитим пословима и учествовао у изради стратешких докумената и законских прописа на нивоу Републике Српске и БиХ. 
У периоду од 2010. до 2015. године и од 2018. до 2020. године радио је као Републички пољопривредни инспектор у Инспекторату Републике Српске, а од 2015. до 2018. године био је директор Пољопривредног добра „Семберија“ Бијељина.
Од јула 2020. године је на позицији в.д. начелника Одјељења за пољопривреду у Градској управи Града Бијељина.
 
Своја знања и искуства стицао је кроз многобројне обуке и студијска путовања, у земљи и иностранству, у оквиру пројеката финансираних од стране Европске уније, УСАИД програма и Свјетске банке. Као стипендиста Владе Италије, завршио је специјализацију у трајању шест мјесеци на Међународном институту у Барију на тему „Развој самоодрживе пољопривреде“, а био је и стипендиста Владе Јапана.
 
Аутор је већег број научних и стручних публикација. Члан је научног удружења „Национално друштво за процесну технику и енергетику у пољопривреди – ПТЕП“ Републике Србије и Коморе инжењера пољопривреде Републике Српске.
 
Ожењен је, отац је једног дјетета и живи у Бијељини.

 

 


Одјељење за пољопривреду врши управне и стручне послове из надлежности Града који се односе на:


- студијске и аналитичке послове и коришћење ресурса из области пољопривреде (прехрамбене индустрија, снабдијевање у пољопривреди, пољопривреда, шумарство, водопривреда),
- планирање развоја и праћење реализације стратешких планова развоја из дјелокруга рада,
- послове везане за развој пољопривредне производње, комасације и заштите пољопривредног земљишта, сточарства, воћарства, мини фарми, организовања пољопривредника, лова, риболова,
- друге послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.


У области стратешког планирања, праћења реализације Стратегије развоја Града, вредновања и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење обавља сљедеће послове:

- припрема годишњи оперативни план рада, који садржи планиране пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројекта;
- редовно прикупља податке од значаја за локални одрживи развој и доставља их Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције (Одсјек);
- припрема разне анализе и студије у домену свог рада и доставља их Одсјеку;
- активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја;
- припрема и доставља информације о екстерним актерима и предлаже њихово учешће у стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању пројеката;
- учествује у припреми пројектних приједлога и пројектне документације и
- доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем календару активности који припрема Одсјек за локални економски развој и европске интеграције.


У области промоције Града, Одјељење обавља сљедеће послове:

- промовише дијалог међу локалним актерима, успоставља партнерски однос и одржава редовну комуникацију између одјељења и спољних актера (приватног и задружног сектора, привредне коморе, Задружног савеза Републике Српске и удружења пољопривредника и привредника, финансијских организација, међународних организација, академских институција и др.),
- континуирано промовише Град као локалитет повољан за улагања, а све у циљу привлачења домаћих и страних инвестиција,
- презентује материјале развојних потенцијала Града инвеститорима, донаторима, развојним агенцијама и другим екстерним актерима, у сарадњи са организационом јединицом за локални економски развој, 
- реализује и друге активности које доприносе промоцији Града као средине повољне за инвестициона улагања.