Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одсјек за имовинско-правне послове


Одсјек за имовинско-правне послове
Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина
Телефон: +387 (0)55 233 176
Факс: +387 (0)55 233 160
Адреса електронске поште: [email protected]
Шеф Одсјека:

У Одсјеку за имовинско-правне послове обављају се сљедећи послови:
- прикупљање документације, покретање поступка и учествовање у поступку утврђивања и преноса власништва за градску имовину,
- припрема нацрта уговора у поступку реализације инвестиција које се дјелимично или у цјелости финансирају из буџета Града,
- припрема потребних аката за покретање поступка за утврђивање општег интереса, ради изградње објеката од значаја за Град, за покретање и спровођење поступка  експропријације или административног преноса, поступка узурпације земљишта у власништво Града
- обрада захтјева за комплетирање грађевинске парцеле и предлагање Скупштини Града доношење одлуке,
- ажурирање регистра свих судских, управних и других поступака у којима се Град појављује као странка,
- припремање извјештаја и информације из дјелокруга рада за потребе Скупштине Града  и  Градоначелника,
- обрада захтјева за откуп станова,
- провођење управног поступка и припрема првостепеног рјешења из стамбене области по Закону о стамбеним односима,
- предлагање Одлуке о висини закупнине за кориштење станова којима управља Град и станова који нису откупљени,
- именовање привременог заступника и вођење прописане помоћне евиденције,
- одржавање контакта са другим организационим јединицама, надлежним органима и организацијама и институцијама у оквиру овлашћења,
- у Одсјеку се обављају и други послови по налогу Градоначелника и начелника Одјељења.