Званична интернет презентација
Град Бијељина

Јединица за интерну ревизију

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 165

Адреса електронске поште: [email protected]

Шеф Службе: Нада Ђурић


У Јединици за интерну ревизију  (ИР) обављају се стручни послови из области интерне ревизије у јавном сектору, у складу са Законом о систему гинансијских контрола у јавном сектору Републике Српске, прихваћеним стандардима и смјерницама и правилима Централне јединице за хармонизацију Републике Српске која је задужена за надзор и координацију рада јединица за интерну ревизију у Републици Српској.  

Послови, одговорности и организација Јединице за интерну ревизију детаљније се уређује Повељом рада интерне ревизије и Правилником, у складу са законом, другим прописима и стандардима који се примјењују у области интерне ревизије у јавном сектору.

Јединица за ИР је задужена за интерну ревизију свих организационих јединица Градске управе, као и других нижих потрошачких јединица локалног трезора које немају успостављену функцију интерне ревизије. Послови интерне ревизије обухватају ревизију програма, активности и процеса по појединим функционалним подручјима који доприносе остваривању циљева Града, а превасходно се односе на послове увјеравања и послове савјетодавне природе.

Послови Јединице за ИР се врше кроз ревизије система, ревизије усклађености, финансијске ревизије, ревизије учинка и накнадне ревизије, у складу са утврђеним циљевима и предметом појединачне интерне ревизије.

У Јединици за ИР обављају се послови који се односе  на:
- анализу и процјену ризика и планирање рада интерне ревизије, укључујући кориснике буџета Града који нису успоставили ову функцију
- оцјену адекватности и ефикасности система за финансијско управљање и  контроле корисника буџета Града, тестирање, испитивање и оцјењивање података и информација у складу са планом интерне ревизије Града и посебним захтјевима Градоначелника
- извјештавање о резултатима интерне ревизије и препорукама за корективно дјеловање у циљу побољшања пословања и ефикаснијег и рационалнијег трошења буџетских средстава, укључујући праћење извршења датих препорука
- праћење прописа и стандарда из области интерне ревизије и континуирано професионално усавршавање, контакт и сарадња са екстерном ревизијом, пружање консултантских услуга и други послови из надлежности интерне ревизије, у складу са Законом и подзаконским прописима који регулишу ову функцију.

Јединица за ИР организује се на начин који омогућава извршавање послова интерне ревизије у складу са прописима и стандардима из подручја интерне ревизије, а развија се у складу са додијељеним ресурсима и приоритетима Градске управе.

По потреби, у складу са смјерницама Централне јединице за хармонизацију Републике Српске, Јединица за ИР ће вршити надзор и координацију активности јединица за интерну ревизију буџетских потрошача нижег нивоа

Јединица за интерну ревизију није одговорна и не врши послове који нису у оквиру послова интерне ревизије.