Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одсјек за грађевинске и употребне дозволе


Одсјек за грађевинске и употребне дозволе

Адреса:
Карађорђева улица 4
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 193
Шеф Одсјека: Владо Работа
Адреса електронске поште: [email protected]

...
У Одсјеку за грађевинске и употребне дозволе обављају се сљедећи послови:
- провођење комплетног управно-правног поступка који се води по захтјевима странака за издавање грађевинских и употребних дозвола
- припрема рјешења о грађевинској и употребној дозволи, доношење рјешења о одбијању захтјева за издавање локацијских услова, рјешења о отклањању недостатака у поступку до издавања употребне дозволе, као и рјешења о рушењу објеката
- издавање увјерења о чињеницама о којима постоји службена евиденција у Одсјеку, пружање обавјештења из дјелокруга рада Одсјека
- припрема градских одлука из области урбанизма и грађења (из надлежности Одсјека) као и остали послови који се појаве у његовом раду
- обављају се и други послови по налогу Градоначелника и начелника Одјељења, односно други послови који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.