Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

KONKURS ZA FINANSIRANjE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH RADOVA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODININa osnovu člana 9. Odluke o stipendiranju i nagrađivanju učenika i studenata („Službeni glasnik opštine Bijeljina“, broj 14/06) i člana 29. Pravilnika o kriterijumima i postupku za stipendiranje studenata i učenika, finansiranje naučnoistraživačkog rada i nagrađivanje učenika i nastavnika („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj 21/06, 27/07, 22/09, 23/13 i 20/18) Gradonačelnik Grada Bijeljine, r a s p i s u j e

 
KONKURS ZA FINANSIRANjE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH RADOVA U AKADEMSKOJ 2020/2021.GODINI
 
I  USLOVI ZA ODOBRAVANjE FINANSIRANjA NAUČNOISTRAŽIVAČKIH RADOVA
 
Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati kojima su naučno-nastavna vijeća fakulteta ili univerziteta u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu odobrila naslov i odredila termin odbrane magistarskog rada, njegovog ekvivalenta ili doktorske teze u akademskoj 2020/2021. godini.
Uslov za odabir završnog naučno-istraživačkog rada (magistarski rad, njegov ekvivalent i doktorska teza) koji će se finansirati iz budžeta Grada Bijeljina u akademskoj 2020/2021. godini je da rad svojom strukturom i naučnim dometom može doprinijeti razvoju Grada Bijeljina, da je odbranu rada odobrilo i odredilo termin odbrane naučno-nastavno vijeće univerziteta ili fakulteta u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu, da kandidat po istom osnovu ne koristi odnosno nije koristio sredstva Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, drugog državnog organa ili ustanove u BiH i inostranstvu i da je kandidat na osnovnom studiju postigao najmanju prosječnu ocjenu 8,00.
Kandidati za finansiranje izrade magistarskog rada u trenutku konkurisanja ne mogu biti stariji od 34 godine.
Kandidati za finasiranje izrade doktorske teze u trenutku konkurisanja ne mogu biti stariji od 38 godina.
Izuzetno od dva prethodna stava, Gradonačelnik Grada Bijeljine na prijedlog komisije za odabir naučnoistraživačkih radova koji će se finansirati iz budžeta Grada Bijeljina u tekućoj akademskoj godini, može donijeti odluku o dodjeli sredstava kandidatima koji su stariji od 34, odnosno 38 godina, ukoliko se procijeni da je magistarski rad, njegov ekvivalent ili doktorska teza od posebnog značaja za razvoj lokalne zajednice.
Prednost prilikom odobravanja finansiranja završnih naučnoistraživačkih radova imaće kandidati koji su zaposleni na fakultetu, naučnoistraživačkom institutu u sastavu univerziteta i kandidati zaposleni u institutu od posebnog interesa koji nije u sastavu univerziteta, a koji učestvuju u nastavnom i naučnoistraživačkom radu u matičnoj ustanovi.
Odluku o odabiru završnih naučnoistraživačkih radova koji će se finansirati iz budžeta Grada Bijeljina, donijeće Gradonačelnik Grada Bijeljine, na prijedlog Komisije za provođenje postupka odabira naučno-istraživačkih radova koji će se finansirati iz budžeta Grada Bijeljine u akademskoj 2020/2021. godini.
 
II  BROJ I VRSTA ZAVRŠNIH NAUČNOISTRAŽIVAČKIH RADOVA KOJI ĆE SE FINANSIRATI
 
U akademskoj 2020/2021. godini finansiraće se izrada:
 1. 1 (jedne) doktorske teze i
 2. 2 (dva) magistarska rada ili njegova ekvivalenta  
Finansiraće se izrada završnih naučnoistraživačkih radova koji svojom strukturom i naučnim dometom mogu doprinijeti razvoju i koji su od značaja za  Grad Bijeljinu.
 
III       POTREBNA DOKUMENTA
 
Kandidati koji konkurišu za finansiranje izrade doktorske teze, uz prijavu sa tačnom adresom i kontakt telefonom, potrebno je da dostave:
 1. Uredno popunjen upitnik za finansiranje odbrane doktorske teze (original),
 2. Uvjerenje o prosjeku ocjena na osnovnim i poslediplomskim studijama (ovjerena kopija),
 3. Diplomu o okončanoj odbrani magistarskog rada ili njegovog ekvivalenta (ovjerena kopija),
 4. Potvrdu o odobrenju naslova i terminu odbrane doktorske teze od strane univerziteta, odnosno fakulteta (ovjerena kopija),
 5. Preporuku rukovodioca ustanove (fakulteta ili instituta) sa mišljenjem o specijalnim potrebama za određenim profilom stručnjaka (ovjerena kopija),
 6. Stručnu biografiju kandidata sa podacima o njegovom naučno-stručnom razvoju, radu, objavljenim radovima i slično (original),
 7. Pisani dokaz o izradi teme u okviru međunarodne naučne i tehničke saradnje, ukoliko se radi na takav način (ovjerena kopija),
 8. Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija),
 9. Ukoliko je kandidat zaposlen, potvrdu  ustanove o zaposlenju (ovjerena kopija),
 10. Kratku biografiju sa podacima o socijalnom i porodičnom statusu,
 11. Ovjerenu izjavu da kandidat nije korisnik stipendije ili sredstava drugog organa ili ustanove za izradu rada (original).
 Kandidati koji konkurišu za finansiranje izrade magistarskog rada ili njegovog ekvivalenta, uz prijavu sa tačnom adresom i kontakt telefonom  potrebno je da dostave: 
 1. Uredno popunjen upitnik za finansiranje odobrenog magistarskog rada ili njegovog ekvivalenta (original),
 2. Uvjerenje o prosjeku ocjena na osnovnom i poslediplomskom studiju (ovjerena kopija),
 3. Potvrdu o odobrenju naslova i terminu odbrane magistarskog rada ili njegovog ekvivalenta od univerziteta ili fakulteta (ovjerena kopija),
 4. Mišljenje mentora o upotrebljivosti i korisnosti teme za unapređenje naučne i stručne oblasti i mogućoj primjeni u praksi (ovjerena kopija),
 5. Pisani dokaz o izradi teme u okviru međunarodne naučne i tehničke saradnje, ukoliko se radi na takav način (ovjerena kopija),
 6. Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija),
 7. Ukoliko je kandidat zaposlen, potvrdu  ustanove o zaposlenju (ovjerena kopija),
 8. Kratku biografiju sa podacima o socijalnom i porodičnom statusu,
 9. Ovjerenu izjavu da kandidat nije korisnik stipendije ili sredstava drugog organa ili ustanove za izradu rada (original).
Obrazac prijave i upitnika za finansiranje izrade magistarskog rada, njegovog ekvivalenta i doktorske teze može se preuzeti u zgradi Gradske uprave Grada Bijeljina, kancelarija broj 17 ili na adresi zvanične internet prezentacije Grada Bijeljina  https://www.gradbijeljina.org/sr/1496.odjeljenje-za-drustvene-djelatnosti.html
 
IV  ADRESA I ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA
 
Prijave se mogu dostaviti poštom na adresu Gradske uprave Grada Bijeljina, Trg kralja Petra I Karađorđevića broj 1, 76 300 Bijeljina, sa naznakom "Komisiji za sprovođenje postupka izbora naučnoistraživačkih radova" koji će se finansirati iz budžeta Grada Bijeljina u akademskoj 2020/2021. godini ili lično u prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Bijeljina, soba broj 3, šalter 1 i 2.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se  razmatrati .

Konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Bijeljina i zvaničnoj internet stranici Grada Bijeljina www.gradbijeljina.org.

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Gradske uprave.
 
 
Broj: 02-431-2/2021    
B i j e lj i n a ,   GRADONAČELNIK
Datum, 21.04.2020. godine     Ljubiša Petrović