Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД


На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), и Одлуке о критеријумима и поступку за додјелу и престанак статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/14), Градоначелник Града Бијељина,  р а с п и с у ј е:
 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД
 
I
Расписује се јавни конкурс за додјелу статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину  у складу са Одлуком о критеријумима и поступку за додјелу и престанак статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину („Службени гласник Града Бијељина“, број: 22/14).                 
                     
II
Статус удружењa од општег интереса за Град Бијељину утврђује Скупштина Града на приједлог Градоначелника, а на основу ранг-листе и приједлога који сачињава Комисија за спровођење јавног конкурса.
 
III
Средства за финансирање рада удружења од општег интереса за Град обезбjеђују се у складу са Буџетом Града Бијељина за 2021. годину у износу од 140.000,00 КМ.
      
Код утврђивања висине средстава узимаће се у обзир програм рада и активности удружења за годину за коју се додјељују средства, као и предходно коришćена средства додијељена од стране Града. Висина средстава одређује се на основу утврђивања годишњег програма суфинансирања активности удружења грађана на коју сагласност даје Градоначелник.                      
 
IV
Организације и удружења подносе пријаве на јавни оглас на обрасцу који расписује Комисија за спровођење јавног конкурса.

Уз пријаву се прилаже:
 1. Рјешење о упису у судски регистар (овјерена копија)
 2. Статут Удружења (копија)
 3. Индентификациони број (ЈИБ) (овјерена копија)
 4. Доказ о броју регистрованих и активних чланова удружења (оригинал)
 5. Доказ о постојању техничких, материјалних и људских ресусра за остваривање циљева утврђених Статутом или другим актима удружења (оргинал)
 6. Вишегодишњи програм рада и/или програм рада удружења за текућу годину (оргинал)
 7. Извештај о раду за предходну годину и финансијски извештај, усвојен од стране надлежног органа (оргинал)
 8. Списак реализованих пројеката или активности у области у којој конкурише за проглашење удружења од општег интереса за Град (оргинал)
 9. Доказ да удружење или овлашћено лице није кажњено за дјело у вези са вршењем дјелатности удружења (кривично односно прекршајно) (оргинал)
 10. Доказ да се против удружења или одговорног лица удружења не води кривични поступак за дјело у вези са вршењем дјелатности удружења (оргинал)
 11. Остало
Удружења која не доставе горе наведене доказе немају право учешћа у конкуренцији за проглашење удружења од општег интереса за Град.
 
V
Образац пријаве на јавни конкурс за додјелу статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину, може се преузети у Градској управи Града Бијељина - Одјељење за друштвене дјелатности – канцеларија 17 или на адреси званичне интернет-странице Града Бијељина https://www.gradbijeljina.org/sr/1625.nvo.html
  
VI
Удружења грађана која већ имају статус удружења грађана од општег интереса за Град Бијељину, не морају поново конкурисати, већ тај статус задржавају до испуњења услова прописаних чланом 12. Одлуке о критеријумима и поступку за додјелу и престанак статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину („Службени гласник Града Бијељина“,  број: 22/14).
 
VII
Јавни оглас се објављује у „Службеном гласнику Града Бијељина“, дневним новинама „Дневне независне новине“, огласној табли Градске управе Града Бијељина и званичној интернет-страници Града Бијељина www.gradbijeljina.org (секција „НВО“ на дну странице).
 
Јавни конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања.
 
Пријаве на јавни оглас са потребном документацијом, у запечаћеној коверти предати у
писарницу Градске управе Града Бијељина или слати путем поште на адресу: 
 
Република Српска
Градска управа Града Бијељина
Трг Краља Петра Првог Карађорђевића број 1
Комисија за утврђивање статуса удружења од општег интереса, са назнаком: НЕ ОТВАРАЈ!
 

НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ!

                                                                                                                      
Број: 02-014-1-771/2021                                                                                                                                    
Датум: 16.04.2021.                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ГРАДОНАЧЕЛНИК      
Љубиша Петровић