Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту


Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту
Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина
Телефон: +387 (0)55 233 154
Адреса електронске поште:
Шеф Одсјека: 

У Одсјеку за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту обављају се следећи послови:
- координација рада са другим одјељењима и одсјецима Градске управе, надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру законских овлашћења
- израда анализа, информација и извјештаја из области за који је надлежан
- припрема и обрада материјала за сједнице Скупштине Града
- сарадња са установама из области образовања и науке, породичне заштите, невладиним и омладинским организацијама у остваривању њихових права и обавеза
- обављање стручних и управно-правних послова у првостепеном поступку доношења рјешења о студентским стипендијама и материјалним трошковима средњих школа као и уговора који су везани за рјешења,
- вођење  регистра организација младих на подручју Града,
- праћење стања и предлагање мјера за побољшање стања у областима за које је основан,
- израду увјерења о чињеницама о којима води службену евиденцију,
- учешће у изради нацрта општих и других аката које доноси Скупштина Града и Градоначелник из дјелокруга рада Одсјека,
- праћење и примјену прописа и других аката из области рада Одсјека,
- учешће у изради програма рада Скупштине града, Градоначелника и програма рада Одјељења,
- спровођење задатака дефинисаних Стратегијом развоја Града и другим плановима и програмима из дјелокруга рада Одсјека, а нарочито:
- учешће у процесу  планирања, прикупљања и достављања статистичких и других података из дјелокруга рада, израда анализа стања у подручјима из дјелокруга рада,
- израда информација из дјелокруга рада које су потребне за израду плана имплементације Стратегије развоја Града и учешће у његовој изради,
- праћење имплементације пројеката те израда информација и извјештаја о напретку имплементације пројеката из дјелокруга рада,
- обављају се и други послови по налогу Градоначелника и начелника Одјељења односно послови који су посебним актима стављени у дјелокруга рада Одсјека.