Званична интернет презентација
Град Бијељина

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ЗА ДОДЈЕЛУ ПРИЗНАЊА ГРАДА ЗА ВОЛОНТЕРСКИ АКТИВИЗАМ


На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 11. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, број: 70/12 ), члана 71. Статута Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), члана 1. Одлуке о награђивању волонтерског активизма у Граду Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 6/11 и 25/22) и Правилника о критеријумима и поступку за додјелу признања града за волонтирање („Службени гласник Града Бијељина“, број: 15/11, 17/12 и 19/17), Градоначелник Града Бијељина,  расписује:
 

 
                                                                    ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА
          ПРИКУПЉАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ЗА ДОДЈЕЛУ ПРИЗНАЊА ГРАДА ЗА ВОЛОНТЕРСКИ АКТИВИЗАМ

 
I
 
Расписује се јавни позив за прикупљање приједлога за додјелу признања града за волонтерски активизам (у даљем тексту: „Јавни позив“) у складу са Одлуком о награђивању волонтерског активизма у Граду Бијељина.
                                                         
II
      
Признања се додјељују организаторима волонтирања и волонтерима појединцима, као кандидатима за додјелу признања "Захвалница волонтеру/организатору волонтирања" и „Награда Града Бијељине за волонтерски активизам“.

 
III
 
Избор кандидата за додјелу признања града за волонтирање ће се вршити у складу са критеријумима дефинисаним Правилником о критеријумима и поступку за додјелу признања града за волонтирање („Службени гласник Града Бијељина“, број: 15/11, 17/12 и 19/17).

 
IV
 
Приједлог за додјелу признања „Награда Града Бијељине за волонтерски активизам“ мора садржати:
 
  • назив награде за коју се предлаже,
  • податке о предлагачу и кандидату за додјелу признања (име и презиме за физичка лица, односно назив, сједиште и име овлаштене особе за правна лица ),
  • писану сагласност кандидата за учешће у овом поступку одабира,
  • опис најзначајнијих волонтерских акција и њихов значај за ширу друштвену заједницу,
  • попис приложене документације која потврђује да кандидат испуњава прописане услове и критеријуме у подручју за које се додјељује ово признање Града (потврда, уговор, извјештај, брошура, новински или други медијски запис и сл.).
 
Приједлог за признање „Захвалница волонтеру/организатору волонтирања“, поред наведеног кандидата и предлагача, мора садржати и образложење односно разлоге због чега се неко лице предлаже. Уз приједлог се може доставити и одговарајућа документација,а обавезно ће се доставити по захтјеву Комисије.

 
V
   
Пријаву могу поднијети сва заинтересована физичка и правна лица. Пријаве се подносе  на основу јавног позива на обрасцу за пријаву који прописује Комисија за додјелу признања за волонтерски активизам.

 
VI
 
Сви обрасци се могу преузети у згради Градске управе Града Бијељина, соба број 48 или на wеb страници града www.gradbijeljina.org

 
VII
 
Рок за достављање приједлога истиче 21. дана од објављивања јавног позива у Службеном гласнику Града Бијељина, на огласној табли Градске управе Града Бијељина и званичној интернет страници Града Бијељина http://www.gradbijeljina.org.
Пријаве на јавни оглас са потребном документацијом, у запечаћеној коверти предати у писарници Градске управе Града Бијељине  или слати путем поште на адресу:
 
          Република Српска
          Градска управа Града Бијељина
          Трг Краља Петра I Карађорђевића 1
          Комисија за додјелу признања за волонтерски активизам, са назнаком:
          НЕ ОТВАРАЈ !

 
                                                                          VIII
                                                                                                                                                                                                                                                                         
О резултатима конкурса за избор кандидата, сви учесници ће бити обавијештени писменим путем.
                     
 
НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ!
                                                
  
              
   
Број: 02-014-1-2673/23   ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бијељина                                                                                                                                                      
Датум: 15. септембар 2023. године   Љубиша Петровић