Званична интернет презентација
Град Бијељина

О Скупштини

Скупштину Града Бијељина чини 31 одборник.

Одборници Скупштине Града бирају се на непосредним тајним изборима, у складу са законом, на период од четири године.

Скупштина Града одлучује о питањима из своје надлежности већином гласова укупног броја одборника, ако за поједина питања законом или овим Статутом није другачије предвиђено.  

Начин одлучивања Скупштина Града уређује Пословником, у складу са законом и овим статутом.

 

Скупштина Града је представничко тијело грађана Града и орган одлучивања и креирања политике Града.

У оквиру свог дјелокруга, Скупштина Града:

а) доноси Статут Града,

б) доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење,

в) доноси буџет, завршни рачун буџета и усваја извјештај о реализацији буџета,

г) доноси планове и програме развоја Града, план локалног економског развоја, план инвестирања и план капиталних улагања,

д) доноси просторне и урбанистичке планове и програме Града,

ђ) доноси програм уређења грађевинског земљишта,

е) доноси спроведбене планове,

ж) доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, борачко-инвалидске заштите, цивилне заштите у области заштите и спасавања, социјалне заштите, друштвене бриге о дјеци и омладини, информисања, занатства, туризма, угоститељства, привреде, приватног предузетништва, пољопривреде, шумарства и заштите околине,

з) доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом,

и) доноси одлуке и друга општа акта у области цивилне заштите и заштите од пожара, у складу са законом и предузима мјере за њихово функционисање,

ј) доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином Града,

к) доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова, дијелова насељених мјеста и мјесних заједница,

л) доноси одлуку о одржавању традиционалних манифестација и обиљежавању значајних датума и догађаја на подручју Града, 

љ) доноси одлуку о употреби симбола Града,

м) доноси одлуку о чланству Града у Савезу општина и градова, о удруживању у друге савезе и организације, успоставља и остварује сарадњу са другим општинама и градовима,

н) доноси план коришћења јавних површина,

њ) доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке,

о) доноси одлуку о наградама и признањима,

п) бира и разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника Градоначелника, секретара Скупштине Града и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине Града,

р) оснива Стручну службу за потребе Скупштине Града и њених радних тијела,

с) покреће иницијативу за територијалну промјену и промјену назива Града и насељеног мјеста,

т) одлучује о задужењу Града,

ћ) усваја Пословник и Кодекс понашања одборника Скупштине Града,

у) разматра годишњи извјештај о раду Градоначелника и о томе заузима свој став,

ф) разматра извјештај Градоначелника о раду у органима привредних друштава која обављају комуналне дјелатности, у оквиру годишњег извјештаја о раду Градоначелника,

х) одлучује о располагању капиталом у предузећима која обављају комуналне дјелатности, а који је у својини Града,

ц) одлучује о покретању иницијативе за опозив Градоначелника, у складу са законом,

ч) оснива јавне установе и привредна друштва комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за Град и управља њима, у складу са законом,

џ) расписује јавни зајам и самодопринос,

ш) расписује референдум,

аа) даје мишљење о методологији за утврђивање накнаде за вршење повјерених послова,

аб) доноси одлуке о оснивању мјесних заједница на подручју Града,

ав) именује и разрјешава органе управљања и руковођења у привредним друштвима, организацијама и јавним установама чији је оснивач Град, у складу са законом,

аг) разматра извјештаје о раду и програме рада привредних друштава, организација и јавних установа чији је оснивач Град,

ад) разматра и одлучује о грађанским иницијативама,

ађ) одлучује о успостављању сарадње са другим општинама и градовима и

ае) врши и друге послове утврђене законом и овим статутом.