Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одсјек за културу, спорт и физичку културу и односе са вјерским заједницама


Одсјек за културу, спорт и физичку културу и односе са вјерским заједницама
Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина
Телефон: +387 (0)55 233 171
Адреса електронске поште: [email protected]
Шеф Одсјека: Милан Лазић

У Одсјеку за културу, спорт и физичку културу и односе са вјерским заједницама обављају се следећи послови: 
- координација рада са другим одјељењима и одсјецима Градске управе и надлежним државним органима, организацијама  и институцијама у оквиру овлашћења
- израда анализа, информација и извјештаја из области културе, спорта и физичке културе и односа са вјерским заједницама
- припрема и обрада материјала за сједнице Скупштине Града и одговора се за њихов квалитет
- сарадња са установама из области културе, спорта и вјерским институцијама
- праћење рада установа из области културе, спортских клубова и организација и трошења средстава из буџета града намјењених за редовне активности и друге активности,
- учешће у изради нормативних и других аката које доноси Скупштина Града из области друштвених дјелатности
- учешће у изради нацрта општих и других нормативних аката из дјелокруга рада Одјељења
- израда увјерења о чињеницама о којима води службену евиденцију
- праћење стања и предлагање мјера за побољшање стања у областима за које је основан
- примјена и праћење прописа и других аката из области рада Одсјека
- учешће у изради Приједлога буџета Града
- израду извјештаја о раду и реализацију закључака Скупштине Града
- учешће у изради Програма рада Скупштине града и израда Програма рада Одјељења
- израда оперативних планова по областима које су у надлежности Одсјека
- спровођење задатака дефинисаних Стратегијом развоја Града и другим плановима и програмима из дјелокруга рада Одсјека, а нарочито:
   - учешће у процесу  планирања, прикупљања и достављања статистичких и других података из дјелокруга рада, израда анализа стања у подручјима из дјелокруга рада,
   - израда информација из дјелокруга рада које су потребне за израду плана имплементације Стратегије развоја Града и учешће у његовој изради,
   - праћење имплементације пројеката те израда информација и извјештаја о напретку имплементације пројеката из дјелокруга рада,
- обављају се и други послови по налогу Градоначелника и начелника Одјељења односно послови који су посебним актима стављени у дјелокруга рада Одсјека.